Dokumenty školy

Dokumenty školy


První akordion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formuláře

 

 

 

 

 

 

 

Školní řád

 

Výroční zprávy tradiční

 

 

 

 

Skeny historických výročních zpráv školy od roku 1897 najdete na http://vz.gymnachod.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zprávy o činnosti

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy má tyto části:

 • základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě,
 • přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy,
 • údaje o přijímacím řízení,
 • údaje o výsledcích vzdělávání žáků,
 • údaje o prevenci sociálně patologických jevů,
 • údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,
 • údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí,
 • základní údaje o hospodaření školy,
 • údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů,
 • údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení,
 • údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů,
 • údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání,
 • o poskytování informací.