Nástěnka školy

Nástěnka školy

Organizace výuky od 30. 11. 2020

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci našich žáků, milí žáci,

z rozhodnutí Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví České republiky byla některým dalším žákům od pondělí 30. 11. 2020​ obnovena prezenční výuka.

Organizace výuky v naší škole bude následující:

A) Maturanti

Žáci maturitních ročníků pokračují v režimu nastaveném od 25. 11. 2020. Podrobnosti v příspěvku zde.

B) Ostatní žáci čtyřletého a vyššího stupně osmiletého gymnázia

Žáci kvint až septim 8letého gymnázia a žáci 1. až 3. ročníku 4letého gymnázia pokračují v současné distanční výuce. Je pravděpodobné, že se Vám ale od 30. 11. 2020 částečně změní rozvrh. Sledujte informace v Bakalářích.

C) Žáci nižšího gymnázia (prima až kvarta)

Ve třídách nižšího gymnázia bude probíhat tzv. rotační výuka. Tzn. jeden týden budou mít prezenční výuku žáci tříd označených V (prima A až kvarta A) a druhý týden žáci tříd označených W (prima B až kvarta B). V týdnu, kdy nebudou mít žáci prezenční výuku, se budou učit distančně. Toto se bude opakovat do doby ukončení rotačního režimu. Tu zatím neznáme.

S prezenční výukou začínají v týdnu od 30. 11. 2020 třídy označené písmenem V (prima A až kvarta A).

Podrobnosti

 1. Učit se budete prezenčně i distančně podle rozvrhu, který bude v následujících dnech ​ještě upravován. Sledujte změny v Bakalářích.
 2. Výuka musí z rozhodnutí výše uvedených úřadů probíhat pouze v homogenních ​skupinách tvořených žáky jedné třídy. Zachování homogenity má nejvyšší prioritu. V předmětech se žáky z různých tříd (V i W) je vyřešena rotací tříd. Jedna třída bude mít prezenční výuku, která bude online přenášena spolužákům z druhé třídy na distanční výuce.
 3. Distanční výuka nebude probíhat v předmětu Tělesná výchova. Předmět se pokusíme vypustit i z rozvrhů prezenční výuky. Pokud by to ovšem pro třídu znamenalo vznik rozvrhového okna uprostřed výuky, které by se nedalo odstranit bez velkého zásahu do rozvrhu celé školy, pak třídě v rozvrhu Tělesná výchova zůstane a buď tam bude vyučující tělesné výchovy vyučovat druhému předmětu své aprobace nebo půjde třída ven na procházku.
 4. Při prezenční výuce v Hudební výchově je zakázáno zpívat.
 5. Ve všech prostorách školy musíte mít nasazenu ochranu úst a nosu (roušku, lépe respirátor).
 6. Dodržujte prosím již z dřívější prezenční výuky známá epidemiologická opatření. Kromě roušek, ještě častou dezinfekci rukou (při vstupu do školy, při příchodu do třídy, po použití toalety...) a rozestupy alespoň 2 m všude, kde je to možné.
 7. Nepohybujte se zbytečně po škole. Zdržujte se pouze ve své třídě.
 8. Během výuky je povinné o každé přestávce a uprostřed hodiny pětiminutovým průvanem vyvětrat třídy. Dbejte na to a pořádně se oblečte!
 9. V případě, že máte příznaky infekčního virového onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), do školy NEVSTUPUJTE!
 10. Pokud se u Vás objeví příznaky onemocnění Covid-19 v průběhu výuky, okamžitě to nahlaste svému vyučujícímu. Ten zajistí Vaše oddělení od kolektivu třídy a informování rodičů.

Děkuji za pochopení a dodržování pokynů. Jen tak se můžeme vyhnout zbytečným nemocným, karanténám atd. Chraňte svým chováním i ostatní - své blízké, učitele, spolužáky...

Pavel Škoda, ředitel školy

Organizace výuky maturantů od 25. 11. 2020

Milí maturanti,

z rozhodnutí Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví České republiky Vám byla od středy 25. 11. 2020​ obnovena prezenční výuka.

Organizace Vaší výuky bude následující.

 1. Učit se budete podle rozvrhu, který bude v následujících dnech ​ještě upravován. Sledujte změny v Bakalářích.
 2. Výuka musí z rozhodnutí výše uvedených úřadů probíhat pouze v homogenních ​skupinách tvořených žáky jedné třídy. Zachování homogenity má nejvyšší prioritu a nelze to nijak obcházet.
 3. Souběžně s prezenční výukou nesmí být vedena distanční výuka​. Zákon souběh těchto dvou forem výuky připouští pouze ve striktně vyjmenovaných případech, které v současné době nenastávají.
 4. Na základě bodů 2) a 3) jsem nucen Vám v souladu s pokynem MŠMT zrušit všechny semináře. Nejsme schopni personálně ani prostorově zajistit v nich prezenční výuku v homogenních (jednotřídních) skupinách a distančně je vyučovat nesmíme.
 5. Protože ale jsou semináře pro mnohé z Vás podstatné z hlediska přípravy k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ, budeme Vám v nich poskytovat tzv. distanční podporu.
 6. Distanční podpora znamená, že se Vám distančně nad rámec svých povinností bude dobrovolně věnovat Váš učitel ze semináře a Vy se budete také účastnit výuky v semináři dobrovolně.
 7. Vzhledem k tomu, že nebudete schopni se na čas, kdy jsou semináře nyní v rozvrhu, přesunout domů k distanční podpoře, nemůže být distanční podpora poskytována v době dosavadních seminářů. Termín, četnost a metody distanční podpory jsou pouze na dohodě mezi Vámi a Vašim učitelem.
 8. Prezenční ani distanční výuka nebude probíhat v předmětu Tělesná výchova. Rozvrh se pokusíme upravit tak, aby Vám jeho vypuštěním nevzniklo v rozvrhu dvojokno.
 9. V oktávách, kde jsou německý, španělský, ruský a francouzský jazyk vyučovány v mezitřídních skupinách, bude výuka těchto jazyků probíhat ve dvou učebnách. V každé budou žáci jedné z oktáv. Učitel bude vyučovat jeden den v jedné oktávě, další den v druhé oktávě. Do sousední třídy bude výuka přenášena online, případně Vám bude zadávána samostatná práce.
 10. Ve všech prostorách školy musíte mít nasazenu ochranu úst a nosu (roušku, lépe respirátor).
 11. Dodržujte prosím již z dřívější prezenční výuky známá epidemiologická opatření. Kromě roušek, ještě častou dezinfekci rukou (při vstupu do školy, při příchodu do třídy, po použití toalety...) a rozestupy alespoň 2 m všude, kde je to možné.
 12. Nepohybujte se zbytečně po škole. Zdržujte se pouze ve své třídě.
 13. Během výuky je povinné o každé přestávce a uprostřed hodiny pětiminutovým průvanem vyvětrat třídy. Dbejte na to a pořádně se oblečte!
 14. V případě, že máte příznaky infekčního virového onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), do školy NEVSTUPUJTE!
 15. Pokud se u Vás objeví příznaky onemocnění Covid-19 v průběhu výuky, bez zbytečného odkladu opusťte školu.

Děkuji za pochopení a dodržování pokynů. Jen tak se můžeme vyhnout zbytečným nemocným, karanténám atd. Chraňte svým chováním i ostatní - své blízké, učitele, spolužáky...

Pavel Škoda, ředitel školy

Organizace výuky a provozu školy od 2. 11. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci našich studentů, milí studenti, vážení zaměstnanci,

v souladu s nově přijatými opatřeními vlády (viz příloha) bude výuka v naší škole i nadále pro všechny žáky organizována distanční formou, a to stejným způsobem jako dosud. Viz níže.

Učitelé povedou výuku prakticky výhradně ze svého bydliště, protože jsem na základě nařízení vlády rozhodl o převedení všech zaměstnanců školy na home office. Učitelé tedy nebudou mít nyní takový přístup k pomůckám jako v minulých týdnech, kdy mohli pracovat ze školy, a je možné, že se zpočátku objeví nějaké technické potíže. Ty budeme průběžně řešit.

Zásadně bude omezen i provoz kanceláře. Potvrzení budou vydávána pouze s elektronickým podpisem. Žádosti posílejte na e-mail sekretariat@gymnachod.cz. V případě nutnosti vyřídit neodkladnou věc v kanceláři osobně, je nutné se předem, s dostatečným časovým předstihem, domluvit na stejné e-mailové adrese. Sledujeme ji průběžně.

V případě nutnosti volejte řediteli školy na 603 575 286.

Děkuji za pochopení.

Pavel Škoda, ředitel školy

Organizace výuky

 1. Distanční výuka v naší škole poběží podle normálního rozvrhu.
 2. Distanční výuka se povede v systému Classroom (1 kurz pro každou třídu – s výjimkou seminářů a skupin spojených z více tříd) + Meet, a to tak, že žáci se přihlásí na počátku vyučování do svého kurzu (pozvánku do kurzu už žáci dostali) a ideálně se odhlásí na konci vyučování. Učitelé se jim budou v kurzu střídat podle rozvrhu.
  • V případě dělených hodin se druhá skupina ve svém kurzu přesouvá na druhý Meet. Odkaz je v sekci Práce v kurzu v příspěvku s tématem Půlená třída.
  • Výuka seminářů a skupin spojených z více tříd poběží rovněž dle rozvrhu, ale v „soukromých“ kurzech, do kterých žáky pozvou jejich vyučující. Zatím se to nepodařilo lépe vyřešit.
  • Materiály v kurzu třídy budou vždy označeny tématem (název předmětu) a název souboru s materiálem bude vždy začínat zkratkou předmětu a pomlčkou. To by mělo zajistit přehlednost kurzu. Vše pro výuku tak budou mít žáci na jednom místě. Na stejném místě uvidí ostatní učitelé třídy, vedení školy i rodiče, co se ve třídě jako celku děje. To by mělo bránit přetěžování žáků.
  • Vzdálená výuka je pro žáky povinná. Pokud se žák nemůže hodiny nebo hodin zúčastnit, je povinen se omluvit dle školního řádu.
  • Jak bude výuka v konkrétní hodině vedena, je v kompetenci vyučujícího. Lze vykládat i zadávat samostatnou práci, různě to kombinovat… Samostatná práce by ale v naprosté většině případů měla být zadávána tak, aby na ní žáci mohli pracovat v té konkrétní rozvrhově vymezené hodině a učitel jim bude po tu dobu k dispozici na Meetu pro případ dotazů či konzultací.
  • Sledujte prosím v Bakalářích i nadále suplování. Je možné, že i při dálkové výuce budou mít žáci suplované hodiny.
  • Tělesná výchova se na dálku vyučovat nebude. Hodiny budou odpadat.

SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY. SITUACE SE MŮŽE ZMĚNIT ZE DNE NA DEN.

Děkuji za pochopení.

Dodržujme opatření a buďme pozitivní :-), vše se zase časem v dobré obrátí.

S přáním covid negativity

Pavel Škoda, ředitel školy

Časový plán školního roku

Zde můžete nalézt nejdůležitější termíny aktuálního školního roku.

Plán bude ještě průběžně upravován s postupným zveřejňováním informací ze strany MŠMT (termíny přijímacích a maturitních zkoušek). Při těchto změnách se mohou změnit i ostatní termíny.

Učebnice pro školní rok 2020-21

V příloze najdete seznam učebnic na školní rok 2020-21.

Poznámky

 • Žáci prim až kvart si učebnice nekupují. Dostanou je od školy.
 • Burzu učebnic pro vyšší stupeň gymnázia nepořádáme.
 • Vzhledem k epidemiologické situaci nebude bohužel povoleno ani našim absolventům prodávat své učebnice ve škole. V souladu s "manuálem" MŠMT bude do odvolání omezen pohyb třetích osob v budově školy.

Pavel Škoda, ředitel školy

 

 

Soutěže a přehlídky podporované MŠMT v aktuálním školním roce

Zde naleznete informace k soutěžím, které MŠMT buď přímo vyhlašuje nebo alespoň podporuje.

SOUTĚŽE byly MŠMT z důvodu rizika šíření onemocnění COVID-19 zatím ZRUŠENY. Proti tomuto rozhodnutí je poměrně velký odpor a podepisuje se petice za zachování soutěží. Uvidíme, jak se situace vyvine.

Pavel Škoda, ředitel školy