Nástěnka školy

Nástěnka školy

Výsledek OPAKOVANÝCH voleb do ŠR

Milí studenti, vážení rodiče, zákonní zástupci,

v příloze najdete zápis z OPAKOVANÝCH voleb do školské rady.

Účast byla dostačující a zvoleni byli:

 • Ing. arch. Ježek Michal - za zákonné zástupce nezletilých žáků,
 • Shejbalová Veronika (3.B) - za zletilé žáky.

Zvoleným členům blahopřeji ke zvolení a těším se na spolupráci. Ostatním kandidátům a všem voličům děkuji za účast ve volbách.

Poděkování patří také volební komisi a všem organizátorům.

Přeji pevné zdraví.

Pavel Škoda, ředitel školy

Informace k testování žáků na Covid-19 ve dnech 22. a 29. 11. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování žáků i zaměstnanců školy na Covid-19.

Podrobné informace k testování si prosím nastudujte v příloze.

Děkuji za dodržování pokynů k testování.

Pavel Škoda, ředitel školy

Oznámení o konání OPAKOVANÝCH voleb do školské rady

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÝCH VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady vydaným Královéhradeckým krajem svolává přípravný výbor všechny oprávněné osoby (zletilé žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků) k OPAKOVANÝM volbám členů školské rady Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451.

Volby se uskuteční

dne 18. listopadu 2021

v budově Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451.

Poznámky

 1. Volby členů školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků se musí bohužel opakovat, protože ve volbách konaných 14. října 2021 nehlasoval minimální předepsaný počet voličů a volby nebyly platné.
 2. Pokud se nepodaří členy zvolit ani na podruhé, budou jmenováni ředitelem školy.
 3. Podrobnosti k organizaci voleb budou zveřejněny později.

Za přípravný výbor

Ing. Dalibor Vích

Výsledky voleb do školské rady

Vážení rodiče, zákonná zástupci žáků, milí žáci,

včera (14. 10. 2021) proběhly v naší škole volby členů do školské rady, a to s těmito výsledky:

Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků

 • Počet oprávněných voličů: 1 230
 • Účast voličů nutná pro platnost voleb: 1/5 oprávněných voličů = 246 voličů
 • Voleb se zúčastnilo: 177 voličů

VOLBY, bohužel, NEJSOU pro nízkou účast voličů PLATNÉ a budou vypsány znovu na den třídních schůzek, na 18. 11. 2021. Pokud by se ani v náhradním termínu nepodařilo zástupce zvolit, jmenuje je ředitel školy.

Děkuji všem, kteří do školy vážili cestu a voleb se zúčastnili.

Za pedagogické pracovníky školy

 • Počet oprávněných voličů: 54
 • Účast voličů nutná pro platnost voleb: 1/2 oprávněných voličů = 27 voličů
 • Voleb se zúčastnilo: 47 voličů

VOLBY JSOU PLATNÉ.

Počty hlasů:

Mgr. Jindra Nývltová 44 hlasů
Mgr. Štěpán Macura 23 hlasů
Ing. Dalibor Vích 17 hlasů

Zvoleni byli: Mgr. Jindra Nývltová, Mgr. Štěpán Macura

Děkuji kolegům za účast.

Školská rada bude zatím pracovat v neúplném složení

 • JUDr. Dita Vávrová - jmenována za zřizovatele školy
 • Tomáš Unger - jmenován za zřizovatele školy
 • Mgr. Jindra Nývltová - zvolena za pedagogy
 • Mgr. Štěpán Macura - zvolen za pedagogy

Pavel Škoda, ředitel školy

 

Bezpečnostní pokyny pro žáky a jejich zákonné zástupce platné od 1. 9. 2021

Vážení zákonní zástupci našich žáků, milí žáci,

v příloze si prosím nastudujte Bezpečnostní pokyny pro žáky a jejich zákonné zástupce platné od 1. 9. 2021.

Pro Vaši informaci přikládám také manuály, doporučení a mimořádná opatření ministerstev zdravotnictví a školství, ze kterých pokyny vycházejí.

Děkuji za dodržování bezpečnosti a přeji příjemný a úspěšný nový školní rok.

Pavel Škoda, ředitel školy

Režim návratu žáků a zaměstnanců ze zahraničí - Aktualizace k 20. 8. 2021

Aktualizace k 20. 8. 2021

Vážení zákonní zástupci našich žáků, milí žáci, milí kolegové zaměstnanci,

Ministerstvo zdravotnictví nám to trochu komplikuje stálými aktualizacemi svých opatření. Tj. nemůžete se všichni řídit opatřením s účinností od 9. 7. 2021, ale ani tím nejnovějším. Musíte se podívat do opatření, které platilo v den Vašeho návratu.

Všechna opatření najdete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

Kromě toho platného od 9. 7. (viz níže) jsem našel ještě:

Právě platné opatření k návratu ze zahraničí byste měli najít vždy zde: https://covid.gov.cz/opatreni/zahranici/navrat-ze-zahranici-dle-rizika-nakazy-v-dane-zemi

Děkuji za dodržování.

Pavel Škoda, ředitel školy


Vážení zákonní zástupci našich žáků, milí žáci, milí kolegové zaměstnanci,

prázdniny se chýlí ke konci a blíží se nástup do školy. Řada z vás se vrací z pobytu v cizině. Právě pro vás jsou určeny následující informace.

Dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021 (ZDE). Toto ochranné opatření upravuje pravidla pro návrat žáků a zaměstnanců školy ze zahraničí.

Podrobnosti si prosím nastudujte přímo v opatření, které je i v příloze níže. Zde jen stručné shrnutí:

 • Žáci (resp. jejich zákonní zástupci) a zaměstnanci (dále jen osoby) jsou povinni informovat školu o svých cestách do zahraničí v posledních 14 dnech před nástupem do školy, které přesahují 12 hodin (příp. 24 hodin, jde-li o sousední země). Přehled zemí dle míry rizika nákazy a další související povinnosti naleznete ZDE. Informaci posílejte prosím nejlépe e-mailem třídním učitelům a v kopii na sekretariat@gymnachod.cz (zaměstnanci na sekretariat@gymnachod.cz).
 • V případě vstupu zpět na území České republiky jsou tyto osoby povinny podrobit se RT-PCR nebo antigennímu testu (dle rizikovosti země) na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to na některém z veřejných odběrových míst (TEST PROVÁDĚNÝ VE ŠKOLE 1., 6. a 9. září tedy NESTAČÍ!!!).
 • Povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na
  • očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování podle bodu III.5 ochranného opatření,
  • občany ČR a občany Evropské unie, kteří jsou očkovanými osobami s národním certifikátem o dokončeném očkování podle bodu III.6b,
  • osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 dle bodu III.8 nebo III.8a,
  • osoby, které prokáží, že se na ně vztahuje výjimka z povinnosti podrobit se testu podle ochranného opatření.
 • Negativní test, případně některou z výjimek, musí osoby prokázat (dokladem, aplikací Tečka...).
 • Do doby předložení negativního výsledku testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, případně prokázání některé z výjimek, nesmí být těmto osobám umožněna přítomnost ve vzdělávací instituci.
 • Pravidla návratu pro jednotlivé skupiny zemí najdete v opatření (viz příloha nebo odkaz výše). Zde jen UPOZORŇUJI, že PŘI NÁVRATU ZE ZEMÍ S VYSOKÝM, VELMI VYSOKÝM NEBO EXTRÉMNÍM NEBEZPEČÍM NÁKAZY COVID-19 SE OSOBY MUSÍ DO DOBY STANOVENÉ V OPATŘENÍ PODROBIT SAMOIZOLACI, TJ. NEMOHOU NASTOUPIT DO ŠKOLY. Podmínky samoizolace najdete rovněž v opatření.

V příloze najdete i výklad MŠMT pro školy.

Děkuji za pochopení i dodržování opatření.

Pavel Škoda, ředitel školy

Učebnice pro školní rok 2021-22

V příloze najdete seznam učebnic na školní rok 2021-22.

Poznámky

 • Žáci prim až kvart si učebnice nekupují. Dostanou je od školy.
 • Burzu učebnic pro vyšší stupeň gymnázia nepořádáme.
 • Vzhledem k epidemiologické situaci nebude bohužel povoleno ani našim absolventům prodávat své učebnice ve škole. V souladu s "manuálem" MŠMT bude do odvolání omezen pohyb třetích osob v budově školy.