Nástěnka školy

Nástěnka školy

AKTUALIZACE č. 1 - Podrobné informace pro maturanty k částečnému obnovení výuky za účelem přípravy na maturitní zkoušky


 1. Aktualizace
 • 9. 5. 2020 v 11:40 - aktualizován rozvrh. Změny v rozvrzích jsou shrnuty za rozvrhem 8.W.

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

z rozhodnutí vlády ČR bude v naší škole dne 11. května 2020 částečně obnovena osobní přítomnost žáků ve škole.

Škola bude otevřena pro žáky posledních ročníků, a to za účelem přípravy k maturitním zkouškám.

Do školy mohou maturanti přijít na ty předměty, na které se přihlásili zaškrtnutím volby "ve škole" v již dříve rozeslaném formuláři (dále jen "přihlášení žáci"). Ti, co u příslušného předmětu zaškrtli volbu "na dálku", budou v tomto předmětu i nadále vzděláváni bez osobní účasti ve škole.

Podle možností budou otevřeny i některé semináře.

Podrobnosti k rozvrhu

Předměty nasazené do rozvrhu a označené v něm bíle jsou přihlášeným žákům školou garantovány (tj. budou).

Semináře se dělí na dvě skupiny. Tu první tvoří Zs, Vvs a Hvs. Tyto semináře nemají ve 4. ročníku předmět, ze kterého jsou odvozeny. Proto jsou také garantovány a v rozvrhu označeny bíle.

Druhou skupinu tvoří semináře, které mají ve 4. ročníku příbuzný předmět, ze kterého jsou odvozeny (např. Bis - Bi, Svs - Zsv, Chc - Ch, Ajs - Aj...). Ty nejsou z organizačních důvodů garantovány (dále jen "negarantované semináře" a uskuteční se pouze po domluvě mezi vyučujícím a žáky. Jsou v rozvrhu označeny žlutě. V případě, že nebudou, poslouží k přípravě na maturitu jen výchozí předměty. (Semináře, které nejsou v rozvrhu uvedeny, nebudou vyučovány určitě, a to buď proto, že se nikdo nepřihlásil na příbuzný předmět nebo proto, že je vyučující z nějakého závažného důvodu nemohou vyučovat.)

Obě skupiny seminářů mohou navštěvovat pouze ti žáci, kteří se přihlásili ke školní výuce předmětů z nichž seminář vychází (přihlášení žáci) a v době školní výuky do těchto seminářů chodili.

Negarantované semináře budou v tom čase, ve kterém jsou v rozvrhu, jedině v případě, že do nich chtějí na základě výše uvedeného chodit pouze žáci z jedné třídy (to se může s velkou pravděpodobností stát, protože počty přihlášených ke školní výuce jsou v některých předmětech opravdu malé).

Pokud tam chtějí chodit žáci z více tříd, nesmějí se na semináři potkat. Tj. je třeba seminář rozdělit na víc skupin se žáky vždy jen z jedné třídy. To už je organizačně a časově velmi náročné (u některých seminářů více, jinde méně, a učitelé ještě musí souběžně vést výuku na dálku jak u maturantů, tak u ostatních tříd). V tomto případě se seminář realizuje jen tehdy, pokud se žáci a učitel spolu dohodnou na nějakých termínech. Lze využit i pátek, který je kvůli tomu volný. Lze si dohodnout i jiné místo realizace než školu, ale je nutné dodržovat bezpečnost (roušky, vzdálenosti...). Termín Vám učitel nabídne, pokud mu to jeho časové možnosti dovolí (má seznamy přihlášených žáků a jejich e-mailové adresy). Pokud Vás nekontaktuje a máte o seminář zájem, ozvěte se mu sami. Je možné, že se někde stala chyba. Pokud Vás z časových důvodů odmítne, není na seminář žádný nárok a musíte se spokojit se školní přípravou v předmětu.

V případě negarantovaných seminářů jsou tedy 4 následující možnosti:

 1. na příbuzný předmět se nepřihlásil nikdo - seminář nebude,
 2. na příbuzný předmět se přihlásili jen žáci z jedné třídy (např. u kombinace Bis - Bi chtějí na biologii chodit jen žáci z jedné třídy, jinde si biologii ve škole nikdo nevybral) - seminář bude podle rozvrhu,
 3. na příbuzný předmět se přihlásili žáci ve více třídách a učitel je schopen nabídnout termíny pro žáky z každé třídy zvlášť - seminář bude v učitelem navržených případně domluvených termínech,
 4. na příbuzný předmět se přihlásili žáci ve více třídách a učitel není z nějakého důvodu schopen nabídnout termíny pro žáky z každé třídy zvlášť - seminář nebude.

V příloze tohoto textu najdete

 • Rozvrh výuky. Údaje jsou ve tvaru Předmět/Vyučující (Umístění). Je tam i ve které místnosti máte šatnu.
 • Pokyn pro žáky k zajištění bezpečnosti ve škole. Ten je nutné bezpodmínečně dodržovat, jinak nebude žák do školy vpuštěn nebo bude z výuky vyloučen. Opatření v něm jsou nastavena tak, aby Vás i pedagogy v co nejvyšší možné míře chránila. Je v zájmu nás všech, aby se nikdo nenakazil. Pro nakažené by to znamenalo vážné zdravotní problémy a pro ostatní karanténu a nemožnost maturovat na jaře tohoto roku. Děkuji za pochopení  i za dodržování pokynů.
 • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), jehož součástí je i písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. To je nutné vytisknout, podepsat a odevzdat při příchodu do školy. Bez tohoto prohlášení nebude žák do školy vpuštěn. Pokud opravdu ve výjimečném případě nemáte možnost si prohlášení vytisknout, bude Vám formulář k vyplnění vydán při příchodu do školy.

Všechny informace se mohou operativně měnit. Sledujte náš web a Váš školní e-mail.

POZNÁMKA: Případná možnost vstupu do šaten pro učebnice a sešity, a to i pro maturanty studující výhradně na dálku, bude ještě upřesněna. Je v řešení.

Pavel Škoda, ředitel školy

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, milí žáci,

MŠMT konečně vydalo vyhlášku  211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. K ní zveřejnilo také průvodní dopis ministra školství a metodiku. Odkazy na všechny tyto dokumenty najdete zde:

Nejdůležitější části, které se týkají naprosté většiny žáků, jsou tyto:

§ 1
Hodnocení žáků

(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

§ 3
Zvláštní pravidla pro žáky konající závěrečnou nebo maturitní zkoušku

(1) Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku, nelze žáka hodnotit stupněm „5 - nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, nebo ekvivalentním slovním hodnocením; namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení.

 

Při hodnocení v naší škole se budeme držet těchto základních tezí:

 1. Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem, více než obvykle se prohlubují rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání, a my nevíme v jaké situaci se konkrétní žáci nacházejí.
 2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy tuto situaci musí zohlednit. Z některých běžně užívaných postupů je tak třeba slevit a hodnotit žáky s dlouhodobou znalostí jejich výsledků ve škole.
 3. Není žádoucí, aby se hodnocení žáků zhoršilo oproti jejich obvyklým výsledkům z důvodu jejich složité rodinné situace nebo nižší možnosti přípravy mimo školu.
 4. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků uvedená ve školním řádu nebudou použita.

 

Předávání vysvědčení za druhé pololetí u žáků, kteří jsou v nižším ročníku než posledním

Platí stávající právní úprava, tzn. podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku platí, že v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení. Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucích. Zatím nepředpokládáme, že by si žáci mohli převzít vysvědčení v tento den osobně. Formu zatím hledáme.

Předávání vysvědčení za druhé pololetí maturantům

Podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, platí, že v závěrečném ročníku středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky. V naší škole to bude poslední vyučovací den před nástupem na 5 dní volna poskytnutých ředitelem školy k přípravě na maturitní zkoušku (tzv. "svatý týden"). Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucích.

Datum ukončení výuky maturantů v nematuritních předmětech

Vzhledem k tomu, že legislativa v tomto směru nebyla nijak upravena, končí vyučování nematuritních předmětů maturantů na dálku, stejně jako při běžné prezenční výuce, až nástupem na "svatý týden". Intenzita a forma takové výuky je v této mimořádné situaci v kompetenci vyučujícího a měla by být přizpůsobena této situaci.

Pavel Škoda, ředitel školy

Informace k organizaci PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK v době koronavirové pandemie

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, upravuje pro školní rok 2019/2020 pravidla přijímacího řízení včetně podmínek konání jednotné přijímací zkoušky a pravidla konání maturitní a závěrečné zkoušky.

Jednotná přijímací zkouška

Na základě ustanovení tohoto zákona proběhne jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách. Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom řádném termínu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví termín konání zkoušky po rozhodnutí o obnovení výuky ve školách a zveřejní jej na svých internetových stránkách.

Výsledek jednotné přijímací zkoušky se uplatní i na druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce. Kritéria pro přijímaní uchazečů zůstávají v podobě, jak je stanovil ředitel příslušné školy. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60 %, v případě oboru Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

Náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky bude stanoven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které jej zveřejní na svých internetových stránkách.

Další informace můžete průběžně získávat zde (CERMAT) a zde (MŠMT).

Vše podstatné k dnešnímu datu je shrnuto v dokumentu níže.

Pavel Škoda, ředitel školy

Informace k organizaci MATURIT v době koronavirové pandemie

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, upravuje pro školní rok 2019/2020 pravidla přijímacího řízení včetně podmínek konání jednotné přijímací zkoušky a pravidla konání maturitní a závěrečné zkoušky.

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června 2020. Časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a zveřejní jej na svých internetových stránkách.

Žáci budou konat maturitní zkoušku ze zkoušek, které uvedli v přihlášce k maturitní zkoušce. V rámci společné části maturitní zkoušky se zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládá z dílčí zkoušky konané formou písemné práce. Didaktické testy budou.

V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, vykonání a hodnocení maturitní zkoušky bude provedeno náhradním způsobem (průměrem známek za poslední 3 klasifikační období).

Podrobnosti můžete sledovat zde (CERMET) nebo zde (MŠMT).

Všechny potřebné a zatím dostupné informace naleznete přehledně zpracované v níže uvedené příloze.

Pavel Škoda, ředitel školy