Informace o škole

Informace o škole

 • Název školy: Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451
 • IZO: 102 266 247
 • Kapacita: 720 žáků
 • Studijní obory:
  • 79-41-K/41 Gymnázium (JKOV: 79-02-5/00), studium denní, délka studia: 4 r.
  • 79-41-K/81 Gymnázium (JKOV: 79-02-5/00), studium denní, délka studia: 8 r.
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO: 48 623 687
 • Č. účtu: 814 008 773/0300 (u ČSOB Náchod)

Úvodní slovo ředitele

Jiráskovo gymnázium v Náchodě, střední škola s více než stoletou historií, slučuje gymnázium osmileté a čtyřleté. Studium je možné pouze denní formou. Zřizovatelem školy je Královéhradecký kraj. Škola má kapacitu 720 žáků. Ti jsou organizováni do 24 tříd. V každém ročníku osmiletého i čtyřletého gymnázia jsou dvě paralelní třídy. Základním cílem školy je připravit žáky k dalšímu studiu na vysokých školách. V posledních letech je na vysoké školy přijímáno okolo 90% našich absolventů. Snahou školy je ale také naučit žáky něčemu praktickému pro život a nabídnout kvalitní využití volného času.

Přečíst celý článek

Školská rada Jiráskova gymnázia

Za zákonné zástupce nezletilých žáků
 • Ing. arch. Michal Ježek
Za zletilé žáky
 • Veronika Shejbalová
Za pedagogické pracovníky
 • Mgr. Jindra Nývltová
 • Mgr. Štěpán Macura
Za zřizovatele
 • JUDr. Dita Vávrová
 • Tomáš Unger

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Škola v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje. Každý žák školy, zákonný zástupce žáka, případně další osoby, které jsou ve smluvním vztahu ke škole, jí svěřují své osobní údaje. Škola, která je tedy správcem osobních údajů, má zákonnou povinnost tyto údaje chránit před ztrátou, příp. zneužitím a nese za to odpovědnost.

Přečíst celý článek

WHISTLEBLOWING - Ochrana oznamovatelů

Oznamování škodlivého jednání
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 má nastaven vnitřní oznamovací systém pro příjem a vyřizování oznámení podaných v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále též „Směrnice (EU) 2019/1937“).

Věcná působnost
Směrnice (EU) 2019/1937 je vymezena výčtem deseti oblastí, do kterých musí porušení práva Unie spadat, a to:

a) zadávání veřejných zakázek,
b) finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu,
c) bezpečnost a soulad výrobků s předpisy,
d) bezpečnost dopravy,
e) ochrana životního prostředí,
f) radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
g) bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat,
h) veřejné zdraví,
i) ochrana spotřebitele a
j) ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

Osobní působnost
Oznamovatelem ve smyslu Směrnice (EU) 2019/1937 se rozumí fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z vymezených oblastí uvedených výše. Musí tak být zachován tzv. pracovní kontext.

Příslušnou osobou, která přijímá a zkoumá oznámení, případně navrhuje opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu je:
Ing. Dalibor Vích
t
el. kontakt 491 419 153.

Oznámení přijímá výhradně příslušná osoba, v případě její nepřítomnosti Michaela Matoušková, tel.: 491 423 243.

Vnitřní oznamovací systém (dále též „VOS“)

A) Příjem a zpracování oznámení

1) Oznámení je možné učinit písemně nebo ústně.

2) Za účelem poskytnutí co nejvyšší ochrany oznamovatele je v případě elektronického podání, důležité takovéto oznámení jednoznačně označit jako oznámení porušení ve smyslu Směrnice (EU) 2019/1937. Doporučujeme tak označení zprávy v předmětu WHISTLEBLOWING nebo Oznámení dle Směrnice (EU) 2019/1937, lze též takovou zprávu doplnit o průvodní informaci, že zpráva je určena do vlastních rukou Ing. Dalibora Vícha. Obdobně platí i pro podání podaná písemnou formou.

3) Do 7 dnů od přijetí oznámení je oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení.

4) Příslušná osoba provede předběžné posouzení oznámení, tedy zda spadá oznamované jednání pod oblasti vymezené Směrnicí (EU) 2019/1937, zda je dodržen tzv. pracovní kontext, o jaký druh protiprávního jednání se jedná a zda postačí oznamované jednání vyřešit interně.

5) Příslušná osoba je povinna oznamovatele vyrozumět o tom, že nejde o oznámení ve smyslu Směrnice (EU) 2019/1937, pokud k takovému závěru dojde, a to do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení, případně od přijetí oznámení v případě, že vyrozumění nebylo odesláno.

6) V odůvodněných případech příslušná osoba oznámení postoupí orgánům činným v trestním řízení nebo jiným věcně příslušným orgánům.

7) V případě, že podané oznámení je důvodné a nebylo postoupeno jiným orgánům, příslušná osoba informace uvedené v oznámení prošetří.

8) Příslušná osoba následně vyrozumí oznamovatele o výsledku prošetření a o plánovaných či přijatých opatřeních, a to do 3 měsíců od vyrozumění oznamovatele o přijetí oznámení nebo od přijetí oznámení v případě, že vyrozumění nebylo odesláno.

B) Ochrana oznamovatelů

1) Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle Směrnice (EU) 2019/1937, pokud:

a) měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace byly v době oznámení pravdivé, tzn. že oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé, a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti Směrnice (EU) 2019/1937; a

b) podali v souladu se Směrnicí (EU) 2019/1937 oznámení buď prostřednictvím VOS, EOS (externí oznamovací systém) nebo učinili uveřejnění, případně oznámení podali přímo jiným příslušným orgánům veřejné moci.

2) Oznamovatel má možnost podat oznámení prostřednictvím VOS, EOS (Ministerstvo spravedlnosti, blíže internetové stránky www.justice.cz) nebo uveřejněním, případně oznámení podat přímo příslušným orgánům veřejné moci. Volba mezi VOS a EOS pro prvotní podání je na úvaze oznamovatele. Nicméně možnost uveřejnění nastupuje až sekundárně za splnění podmínek stanovených Směrnicí (EU) 2019/1937:

a) v návaznosti na podané oznámení nebylo ve stanovených lhůtách přijato vhodné opatření;

b) nečinností oznamovatele by mohlo dojít k ohrožení významného veřejného zájmu, např. z důvodu nebezpečí prodlení;

c) není možné bez podstoupení zvýšeného rizika (např. zničení důkazů, maření řádného posouzení oznámení či postihu oznamovatele) podat oznámení u Ministerstva spravedlnosti.

3) Za neoprávněné uveřejnění nese oznamovatel odpovědnost dle příslušných právních předpisů.

4) Oznamovatelé oznamující či uveřejňující informace v souladu se Směrnicí (EU) 2019/1937 nenesou za podané oznámení žádnou odpovědnost. Obdobně toto platí i o získávání informací a přístup k nim, ledaže by takové jednání zakládalo trestný čin.

5) Vůči oznamovatelům a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegové oznamovatele, právnické osoby, jejichž společníkem je oznamovatel apod.) je zakázáno uplatňovat odvetná opatření. Odvetné opatření je jakékoli přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu, které je vyvolané interním či externím oznámením nebo uveřejněním a které oznamující osobě působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu.

6) V rámci ochrany oznamovatele i dalších dotčených osob je zachovávána důvěrnost (totožnosti i informací uvedených v oznámení).

7) Právo na ochranu oznamovatele není možné omezit žádnou dohodou či podmínkami pracovního poměru či obdobného pracovního vztahu, ani se ho nelze vzdát.

Pavel Škoda, ředitel školy