Úvodní slovo ředitele

Jiráskovo gymnázium v Náchodě, střední škola s více než stoletou historií, slučuje gymnázium osmileté a čtyřleté. Studium je možné pouze denní formou. Zřizovatelem školy je Královéhradecký kraj.
Škola má kapacitu 720 žáků. Ti jsou organizováni do 24 tříd. V každém ročníku osmiletého i čtyřletého gymnázia jsou dvě paralelní třídy.

Základním cílem školy je připravit žáky k dalšímu studiu na vysokých školách. V posledních letech je na vysoké školy přijímáno okolo 90% našich absolventů.
Snahou školy je ale také naučit žáky něčemu praktickému pro život a nabídnout kvalitní využití volného času.

V budově školy je celkem 36 učeben. Z toho je 14 učeben odborných, přizpůsobených výuce konkrétního předmětu a 4 laboratoře. V přístavbě školy jsou ještě tělocvična, posilovna, zrcadlový (gymnastický) sál, kanceláře a sborovna (multimediální učebna). Pro výuku i jiné akce je možné také využívat aulu pro 200 osob.
Pro potřeby žáků slouží knihovna s více než 7 000 knihami.
Všechny učebny jsou postupně vybavovány moderním, barevným, výškově stavitelným nábytkem. Vybaveny jsou již všechny kmenové učebny pro nižší stupeň osmiletého gymnázia a několik dalších učeben.
Chodby školy jsou široké a světlé. Slouží nejen k pohybu po škole, ale i k relaxaci, neboť jsou postupně vybavovány lavičkami. Prostředky pro relaxaci jsou postupně umísťovány i do dalších prostor školy (např. stolní fotbálky do tříd).
Pohodlí studentů zvyšují i moderní šatny ve sklepě budovy. Jsou dobře vytápěny, větrány a osvětleny. Každý žák má svoji skříňku, za kterou si zodpovídá po celou dobu studia. Bezpečí žáků střeží elektrická požární signalizace.
Škola neposkytuje žákům ubytování a nemá ani vlastní školní jídelnu. Žáci se stravují v jídelně, kterou provozuje VOŠ a SPŠ stavební Náchod. Drobné občerstvení je možné zakoupit v kantýně provozované nájemcem v prostorách školy.
Vstup do školy je střežen elektronicky. Budova bohužel není bezbariérová.
Pedagogický sbor Jiráskova gymnázia je věkově vyvážený. Mírně v něm převažují ženy. Až na drobné přechodné výjimky je pro svoji práci plně kvalifikovaný. Výuku ve škole zajišťuje cca 46 až 50 pedagogických pracovníků
Pro výuku anglického jazyka, který musí studovat všichni žáci, je k dispozici rodilý mluvčí. Jako druhý jazyk lze u nás studovat němčinu, španělštinu, francouzštinu a ruštinu.

Zaměření školy

„Lidi je třeba učit, jak mají myslet, a ne to, co si mají myslet.“

(Georg Christoph Lichtenberg)

Studium má všeobecné zaměření.

Priority

 1. poskytování všeobecného vzdělání bez přetěžování žáků zbytečnými informacemi,
 2. podpora zájmu o další vzdělávání,
 3. rozvoj komunikačních a jazykových dovedností,
 4. příprava uživatele informačních a komunikačních technologií,
 5. výchova kulturního čtenáře, diváka, příp. autora uměleckých děl,
 6. výchova ke zdravému životnímu stylu,
 7. sociální výchova,
 8. výchova k ochraně životního prostředí a kulturního dědictví.

Proč všeobecné vzdělání?

Nechceme jít cestou předčasné specializace žáků z těchto důvodů:

 1. Všeobecné vzdělání dává žákům větší svobodu v rozhodování při volbě
  • vysoké školy po získání úplného středního vzdělání,
  • vyšší odborné školy po získání úplného středního vzdělání,
  • volby povolání.
 2. Všeobecné vzdělání je nejlepší základnou pro celoživotní vzdělávání, případně pro jakoukoliv budoucí rekvalifikaci.

Prostor pro specializaci

Je zajištěn systémem volitelných předmětů. V rámci těchto předmětů vytvářejí učitelé prostor pro rozšiřující učivo. Žáci mohou rozvíjet své schopnosti také v nepovinných předmětech a v zájmových útvarech organizovaných školou a při mimoškolní činnosti.

Výchovné a vzdělávací strategie

„Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, nech mne zúčastnit a já pochopím.“

(Konfucius)

Pavel Škoda, ředitel školy

image_printTisk