Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení

DEFINITIVNÍ VÝSLEDKY přijímacího řízení do 8letého gymnázia od školního roku 2020-21 po NÁHRADNÍM TERMÍNU

Vážení rodiče, milí žáci, případně ostatní zákonní zástupci,
v přílohách najdete definitivní pořadí a seznam přijatých a nepřijatých uchazečů o studium na Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451 v přijímacím řízení pro školní rok 2020-21 po náhradním termínu zkoušek.

Čtěte prosím pozorně i poznámky k výsledkům, které jsou vždy na úvodní stránce!!! Je to opravdu důležité!!!

PŘIJATÝM UCHAZEČŮM se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Uchazeči přijatí v náhradním termínu musí svůj zájem o studium potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli naší školy, nebo k poštovní přepravě na adresu naší školy do 3. července 2020.

Proti rozhodnutí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI, kteří splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati z kapacitních důvodů, mohou POŽÁDAT O VYDÁNÍ NOVÉHO ROZHODNUTÍ podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost se podává řediteli Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Pokud ředitel školy vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Předvyplněná žádost o vydání nového rozhodnutí Vám přijde v obálce s rozhodnutím o nepřijetí. Stačí doplnit datum, podepsat ji (zákonný zástupce i uchazeč) a doručit do školy.

Pokud se chcete podívat na znění testů nebo na klíč správných řešení, přejděte na stránku CERMATu.

 

Pavel Škoda, ředitel školy

DEFINITIVNÍ VÝSLEDKY přijímacího řízení do 8letého gymnázia od školního roku 2020-21

Vážení rodiče, milí žáci, případně ostatní zákonní zástupci,
v přílohách najdete pořadí a seznam přijatých a nepřijatých uchazečů o studium na Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451 v přijímacím řízení pro školní rok 2020-21.

Čtěte prosím pozorně i poznámky k výsledkům, které jsou vždy na úvodní stránce!!! Je to opravdu důležité!!!

Proti rozhodnutí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI, kteří splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati z kapacitních důvodů, mohou POŽÁDAT O VYDÁNÍ NOVÉHO ROZHODNUTÍ podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost se podává řediteli Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Pokud ředitel školy vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Předvyplněná žádost o vydání nového rozhodnutí Vám přijde v obálce s rozhodnutím o nepřijetí. Stačí doplnit datum, podepsat ji (zákonný zástupce i uchazeč) a doručit do školy.

Pokud se chcete podívat na znění testů nebo na klíč správných řešení, přejděte na stránku CERMATu.

Pavel Škoda, ředitel školy

DEFINITIVNÍ VÝSLEDKY přijímacího řízení do 4letého gymnázia od školního roku 2020-21

Vážení rodiče, milí žáci, případně ostatní zákonní zástupci,
v přílohách najdete pořadí a seznam přijatých a nepřijatých uchazečů o studium na Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451 v přijímacím řízení pro školní rok 2020-21.

Čtěte prosím pozorně i poznámky k výsledkům, které jsou vždy na úvodní stránce!!! Je to opravdu důležité!!!

Proti rozhodnutí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI, kteří splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati z kapacitních důvodů, mohou POŽÁDAT O VYDÁNÍ NOVÉHO ROZHODNUTÍ podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost se podává řediteli Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Pokud ředitel školy vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Předvyplněná žádost o vydání nového rozhodnutí Vám přijde v obálce s rozhodnutím o nepřijetí. Stačí doplnit datum, podepsat ji (zákonný zástupce i uchazeč) a doručit do školy.

Pokud se chcete podívat na znění testů nebo na klíč správných řešení, přejděte na stránku CERMATu.

Pavel Škoda, ředitel školy

Přijímací řízení - informace pro uchazeče, kteří mají naši školu na 2. místě a zkoušky u nás nedělají.

Vážení rodiče, zákonní zástupci a uchazeči o studium v Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451,

v pondělí (nejpozději v úterý) Vám zašleme písemně informace k našemu přijímacímu řízení. Ty obsahují zejména:

 • Vaše registrační číslo,
 • kritéria přijímacího řízení,
 • počet přijímaných žáků,
 • termíny a časy zveřejnění výsledků a vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí,
 • termín a čas případného nahlížení do spisu,
 • informace o potvrzení zájmu u nás studovat podáním zápisového lístku,
 • NÁVRATKU pro přijaté žáky.

Pokud obálku do konce příštího týdne nedostanete nebo nebudete něčemu rozumět, pište na e-mail sekretariat@gymnachod.cz nebo volejte na 603 575 286.

Anonymizované vzory informací v obálkách najdete v příloze. POZOR, pro každý typ gymnázia (4leté a 8leté) jsou informace jiné!

Pavel Škoda, ředitel školy

Pozvánky k přijímacím zkouškám ODESLÁNY

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí uchazeči o studium v Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451,

22. května 2020 jsme Vám doporučeně odeslali pozvánky k přijímacím zkouškám. Nejpozději v pondělí bude ještě všem, kteří na přihlášce uvedli svoji e-mailovou adresu, zaslána zjednodušená pozvánka e-mailem.

V obálce máte tyto dokumenty:

 • Pozvánku k přijímacím zkouškám (podepsanou ředitelem školy).
 • Kritéria přijímacího řízení.
 • Výzvu k nahlédnutí do spisu.
 • Návratku.
 • Pozvánku ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky.
 • Plánek školy s umístěním učeben, ve kterých se budou zkoušky konat.
 • Pokyny pro uchazeče k zajištění bezpečnosti ve škole.
 • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Jak mají jednotlivé dokumenty vypadat si můžete prohlédnout v příloze tohoto textu. Vzorové dokumenty jsou anonymizovány z důvodu GDPR a také proto, aby Vás nepletly údaje, které jsou individualizované a neshodovaly by se s Vašimi.

Pokud by Vám v obálce něco chybělo nebo jste něčemu nerozuměli, nebo Vám obálka dokonce vůbec nedošla, napište na e-mail sekretariat@gymnachod.cz.

Nezapomeňte URČITĚ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM PŘINÉST zákonným zástupcem žáka podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. BEZ NĚJ NEBUDETE MOCI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ABSOLVOVAT!

Podívejte se, kterým vchodem a v kolik hodin máte přijít. Dodržte to prosím. Předem se také naučte, do které učebny máte jít a kde ji najdete.

Pomůžete tím ochránit zdraví své, dalších uchazečů i zaměstnanců školy.

Děkuji za pochopení.

Přeji všem pevné zdraví  a úspěch u zkoušek.

Pavel Škoda, ředitel školy

Informace pro zájemce o studium od šk. roku 2020 - 21

 • Informace o jednotné přijímací zkoušce najdete zde.
 • Formulář přihlášky byste měli dostat ve své základní škole, ale je ho možná získat i zde. (Jsou to ty s růžovým podtiskem). Najdete tam i návod k vyplnění formuláře a další informace.
 • U naši školy uveďte:
  • Název a adresa: Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451.
  • Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí:
   • 79-41-K/81 Gymnázium (platí pro uchazeče o osmileté gymnázium),
   • 79-41-K/41 Gymnázium (platí pro uchazeče o čtyřleté gymnázium).
  • Termín školní přijímací zkoušky: ponechte prázdný (uchazeči u nás konají pouze jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkoušku nemáme).
  • Nezapomeňte podpis uchazeče (dítěte).
  • Nezapomeňte prosím na datum narození zákonného zástupce uchazeče a podpis zákonného zástupce uchazeče.
  • Závěr o zdravotní způsobilosti ke studiu NEVYŽADUJEME!
 • Informace o zaměření studia a uplatnění absolventů, zájmu o studium a podmínkách přijetí, organizaci studia a spolupráci školy s rodiči, učebních plánech, volitelných předmětech, exkurzích a výměnných pobytech najdete v přiloženém dokumentu.

Související odkazy