Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení

PŘEDBĚŽNÉ výsledky přijímacího řízení v NÁHRADNÍM TERMÍNU

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci,
v příloze najdete předběžné výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021-22, pro uchazeče, kteří se zúčastnili náhradního termínu přijímacích zkoušek.

Definitivní výsledky budou zveřejněny 16. 6. 2021 po 15. hodině, protože definitivní rozhodnutí mohu udělat až po uplynutí termínu, ve kterém mají účastníci přijímacího řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim.

Tento termín byl pro účastníky přijímacího řízení, kteří se účastnili náhradního termínu, stanoven na 16. 6. 2021 od 10:00 do 12:00. Podklady jsou k nahlédnutí v kanceláři Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451.

Nepředpokládáme v definitivních výsledcích žádné podstatné změny. Úplně vyloučit je ale nemůžeme. Podstatná část zpracování výsledků probíhá mimo naši školu (v CERMATu a v dalších školách).

Přijati budou uchazeči, kteří se umístí do 60. místa, pokud svůj zájem potvrdí odevzdáním zápisového lístku. Na odvolání mají šanci být přijati uchazeči, kteří se umístí do cca 100. místa.

Čtěte pozorně i poznámky v úvodu předběžných výsledků!!! Je to opravdu důležité!!!

Pokud se chcete podívat na znění testů nebo na klíč správných řešení, přejděte na stránku CERMATu.

DEFINITIVNÍ VÝSLEDKY přijímacího řízení pro školní rok 2021-22

Vážení rodiče, milí žáci, případně ostatní zákonní zástupci,
v přílohách najdete pořadí a seznam přijatých a nepřijatých uchazečů o studium na Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451 v přijímacím řízení pro školní rok 2021-22.

Čtěte prosím pozorně i poznámky k výsledkům, které jsou vždy na úvodní stránce!!! Je to opravdu důležité!!!

Těm, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů, přijde předvyplněný vzor odvolání v obálce s rozhodnutím o nepřijetí. Je možné ho jen dovyplnit podepsat a odeslat.

Zápisové lístky, NÁVRATKY a odvolání nám prosím doručujte pokud možno bezkontaktně (do schránky ve dvoře školy, poštou, prostřednictvím datové schránky drsbaap). Doručení Vám potvrdíme e-mailem na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce ke studiu. Datovou schránku lze použít pouze tehdy, pokud patří zákonnému zástupci uchazeče jako fyzické osobě (ne někomu jinému, ne firmě).

Osobní doručení je také možné. Vstup do budovy a pohyb v ní je možný pouze v respirátoru třídy nejméně FFP2.

Pokud se chcete podívat na znění testů nebo na klíč správných řešení, přejděte na stránku CERMATu.

Pozvánky k přijímacím zkouškám ODESLÁNY + POKYNY k zajištění bezpečnosti (testování, respirátory...)

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí uchazeči o studium,

16. dubna 2021 jsme Vám doporučeně poštou odeslali pozvánky k přijímacím zkouškám.

V obálce máte tyto dokumenty:

 • Pozvánku k přijímacím zkouškám (podepsanou ředitelem školy).
 • Kritéria přijímacího řízení.
 • Výzvu k nahlédnutí do spisu.
 • Návratku (pro přijaté uchazeče).
 • Pozvánku ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky.
 • Plánek školy s umístěním učeben.
 • Pokyny pro uchazeče k zajištění bezpečnosti ve škole.
 • Výzvu k doložení oprávněnosti pobytu na území ČR (jen uchazeči o 4leté gymnázium - cizinci).

Pokud by Vám v obálce něco chybělo nebo jste něčemu nerozuměli, nebo Vám obálka dokonce vůbec nedošla, napište na e-mail sekretariat@gymnachod.cz.

Nezapomeňte si URČITĚ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM PŘINÉST potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní, a ochranu úst a nosu dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. BEZ TOHO NEBUDETE MOCI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ABSOLVOVAT! Podrobnosti najdete v přiloženém Pokynu pro uchazeče k zajištění bezpečnosti při zkouškách.

Podívejte se, kterým vchodem a v kolik hodin máte přijít. Dodržte to prosím. Předem se také podle plánku naučte, do které učebny máte jít a kde ji najdete.

Pomůžete tím ochránit zdraví své, dalších uchazečů i zaměstnanců školy.

Děkuji za pochopení.

Přeji všem pevné zdraví  a úspěch u zkoušek.

Pavel Škoda, ředitel školy

Počty přihlášek

Ke studiu od školního roku 2021-22 jsme v zákonném termínu obdrželi následující počty přihlášek:

Gymnázium Počet přihlášek
osmileté (79-41-K/81) 162
čtyřleté (79-41-K/41) 109

Pavel Škoda, ředitel školy

Změny v přijímacím řízení (k 15. 3. 2021)

Vážení uchazeči o studium v Jiráskově gymnázia, vážení rodiče, zákonní zástupci,

k 15. 3. 2021 vydalo MŠMT několik opatření obecné povahy, která mění řadu věcí v přijímacím řízení. Všechny podrobnosti naleznete v přiložených dokumentech.

Nejdůležitější změny jsou tyto:

Termíny přijímacích zkoušek

Gymnázium 1. termín 2. termín 1. náhradní termín 2. náhradní termín
čtyřleté 3. 5. 2021 4. 5. 2021 2. 6. 2021 3. 6. 2021
osmileté 5. 5. 2011 6. 5. 2021 2. 6. 2021 3. 6. 2021

V těchto termínech se ve škole uskuteční jednotné přijímací zkoušky organizované CERMATem, a to z českého jazyka a z matematiky.

Pozvánku k přijímacím zkouškám s podrobnými informacemi Vám zašleme nejpozději 14 dní před konáním zkoušek. Tedy 19. resp. 21. dubna 2021.

Pro uchazeče o 4leté gymnázium platí, že pokud se jednotná přijímací zkouška v druhé škole, do které jste si podali přihlášku, nekoná, nebo jste si podali pouze jedinou přihlášku k nám, konáte jednotnou přijímací zkoušku také v obou termínech, a to u nás. Dostanete od nás tedy pozvánku na oba termíny.

Pro uchazeče o 8leté gymnázium platí, že pokud jste si podali pouze jednu přihlášku, konáte jednotné přijímací zkoušku pouze v jednom termínu.

Prodloužení časových limitů pro testy jednotné přijímací zkoušky:

 • u českého jazyka a literatury o 10 minut (ze 60 minut na 70 minut),
 • u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut).

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria zveřejněná ředitelem školy níže dne 31. 1. 2021 zůstávají v platnosti.

Pavel Škoda, ředitel školy

Vyhlášení přijímacího řízení ke studiu od školního roku 2021-22

Ředitel Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro uchazeče o studium ve čtyřletém gymnáziu (obor 79-41-K/41 Gymnázium) a v osmiletém gymnáziu (obor 79-41-K/81 Gymnázium) od školního roku 2021-22.

Přihlášku ke studiu je třeba doručit do školy do 1. března 2021. Podrobnosti  k podání přihlášky najdete zde. Potvrzení přihlášky lékařem není naší školou vyžadováno.

Podmínkou přijetí ke vzdělávání je úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky, která je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jejímž obsahem jsou písemné testy z českého jazyka a literatury (Čj) a matematiky (M).

Jednotné přijímací zkoušky v  1. kole přijímacího řízení se budou konat v následujících termínech. Pokud si naši školu napíšete v přihlášce na 1. místo, přijdete v 1. termínu, pokud na místo druhé, přijdete ve 2. termínu.

Gymnázium Studijní obor 1. termín 2. termín
čtyřleté 79-41-K/41 Gymnázium 12. 4. 2021 13. 4. 2021
osmileté 79-41-K/81 Gymnázium 14. 4. 2021 15. 4. 2021

Do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté gymnázium) bude v 1. kole přijímacího řízení přijato 60 uchazečů, pokud splní podmínky přijímacího řízení.

Do studijního oboru 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté gymnázium) bude v 1. kole přijímacího řízení přijato rovněž 60 uchazečů, pokud splní podmínky přijímacího řízení.

Podrobná kritéria pro přijetí naleznete v připojených souborech.

Informace pro zájemce o studium od šk. roku 2021-22

 • Informace o zaměření studia a uplatnění absolventů, zájmu o studium a podmínkách přijetí, organizaci studia a spolupráci školy s rodiči, učebních plánech, volitelných předmětech, exkurzích a výměnných pobytech najdete v přiloženém dokumentu.

Pavel Škoda, ředitel školy

Související odkazy