Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení

Stav přijímacího řízení - aktualizace k 26. 8. 2020

Aktualizace k 26. 8. 2020

Všechna místa pro studium od 1. 9. 2020 jsou obsazena.

Poslední přijatí byli:

8leté gymnázium: 100. místo (podle pořadí po náhradním termínu),

4leté gymnázium: 81. místo.

Aktualizace k 3. 8. 2020

8leté gymnázium

 • Na poslední volné místo byl přijat žák na 100. místě (v pořadí po náhradním termínu). Běží mu lhůta na odevzdání zápisového lístku. Ta může skončit až někdy kolem 28. 8. 2020 (v závislosti na datu doručení rozhodnutí o přijetí).

4leté gymnázium

 • Beze změny.

Aktualizace k 27. 7. 2020

8leté gymnázium

 • Poslední přijatý na 94. místě doručil ve lhůtě zápisový lístek.
 • Ale uvolnilo se jedno místo z důvodu zpětvzetí zápisového lístku již přijatým uchazečem. Oslovujeme tedy postupně další od 95. místa (v pořadí po náhradním termínu).

4leté gymnázium

 • Beze změny.

K 10. 7. 2020

Vážená uchazeči a jejich zákonní zástupci, v tabulce níže najdete aktuální stav přijímacího řízení ke studiu od školního roku 2020/21.

Gymnázium Přijato Odevzdaných zápisových lístků Poslední přijatý Poznámka
8leté 60 59 94
 • v pořadí po náhradním termínu
 • poslednímu přijatému ještě běží lhůta pro odevzdání zápisového lístku
4leté 60 60 81

Dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí bude možné vyhovět pouze v případě, že si ještě někdo odnese již odevzdaný zápisový lístek nebo pokud nedorazí chybějící zápisový lístek (v osmiletém gymnáziu).

Pokud již nebude možné Vaši žádosti o vydání nového rozhodnutí vyhovět, zašlu Vám 16. července usnesení o zastavení řízení o vydání nového rozhodnutí.

Přijatí žáci dostanou informace ke studiu (rozdělení do tříd, přidělené volitelné předměty a jazyky, požadované učební pomůcky a učebnice, organizace zahájení školního roku...) e-mailem a prostřednictvím našeho webu nejspíše na přelomu července a srpna.

Pavel Škoda, ředitel školy

DEFINITIVNÍ VÝSLEDKY přijímacího řízení do 8letého gymnázia od školního roku 2020-21 po NÁHRADNÍM TERMÍNU

Vážení rodiče, milí žáci, případně ostatní zákonní zástupci,
v přílohách najdete definitivní pořadí a seznam přijatých a nepřijatých uchazečů o studium na Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451 v přijímacím řízení pro školní rok 2020-21 po náhradním termínu zkoušek.

Čtěte prosím pozorně i poznámky k výsledkům, které jsou vždy na úvodní stránce!!! Je to opravdu důležité!!!

PŘIJATÝM UCHAZEČŮM se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Uchazeči přijatí v náhradním termínu musí svůj zájem o studium potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli naší školy, nebo k poštovní přepravě na adresu naší školy do 3. července 2020.

Proti rozhodnutí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI, kteří splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati z kapacitních důvodů, mohou POŽÁDAT O VYDÁNÍ NOVÉHO ROZHODNUTÍ podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost se podává řediteli Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Pokud ředitel školy vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Předvyplněná žádost o vydání nového rozhodnutí Vám přijde v obálce s rozhodnutím o nepřijetí. Stačí doplnit datum, podepsat ji (zákonný zástupce i uchazeč) a doručit do školy.

Pokud se chcete podívat na znění testů nebo na klíč správných řešení, přejděte na stránku CERMATu.

 

Pavel Škoda, ředitel školy

DEFINITIVNÍ VÝSLEDKY přijímacího řízení do 8letého gymnázia od školního roku 2020-21

Vážení rodiče, milí žáci, případně ostatní zákonní zástupci,
v přílohách najdete pořadí a seznam přijatých a nepřijatých uchazečů o studium na Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451 v přijímacím řízení pro školní rok 2020-21.

Čtěte prosím pozorně i poznámky k výsledkům, které jsou vždy na úvodní stránce!!! Je to opravdu důležité!!!

Proti rozhodnutí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI, kteří splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati z kapacitních důvodů, mohou POŽÁDAT O VYDÁNÍ NOVÉHO ROZHODNUTÍ podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost se podává řediteli Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Pokud ředitel školy vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Předvyplněná žádost o vydání nového rozhodnutí Vám přijde v obálce s rozhodnutím o nepřijetí. Stačí doplnit datum, podepsat ji (zákonný zástupce i uchazeč) a doručit do školy.

Pokud se chcete podívat na znění testů nebo na klíč správných řešení, přejděte na stránku CERMATu.

Pavel Škoda, ředitel školy

DEFINITIVNÍ VÝSLEDKY přijímacího řízení do 4letého gymnázia od školního roku 2020-21

Vážení rodiče, milí žáci, případně ostatní zákonní zástupci,
v přílohách najdete pořadí a seznam přijatých a nepřijatých uchazečů o studium na Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451 v přijímacím řízení pro školní rok 2020-21.

Čtěte prosím pozorně i poznámky k výsledkům, které jsou vždy na úvodní stránce!!! Je to opravdu důležité!!!

Proti rozhodnutí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI, kteří splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati z kapacitních důvodů, mohou POŽÁDAT O VYDÁNÍ NOVÉHO ROZHODNUTÍ podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost se podává řediteli Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Pokud ředitel školy vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Předvyplněná žádost o vydání nového rozhodnutí Vám přijde v obálce s rozhodnutím o nepřijetí. Stačí doplnit datum, podepsat ji (zákonný zástupce i uchazeč) a doručit do školy.

Pokud se chcete podívat na znění testů nebo na klíč správných řešení, přejděte na stránku CERMATu.

Pavel Škoda, ředitel školy

Informace pro zájemce o studium od šk. roku 2020 - 21

 • Informace o jednotné přijímací zkoušce najdete zde.
 • Formulář přihlášky byste měli dostat ve své základní škole, ale je ho možná získat i zde. (Jsou to ty s růžovým podtiskem). Najdete tam i návod k vyplnění formuláře a další informace.
 • U naši školy uveďte:
  • Název a adresa: Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451.
  • Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí:
   • 79-41-K/81 Gymnázium (platí pro uchazeče o osmileté gymnázium),
   • 79-41-K/41 Gymnázium (platí pro uchazeče o čtyřleté gymnázium).
  • Termín školní přijímací zkoušky: ponechte prázdný (uchazeči u nás konají pouze jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkoušku nemáme).
  • Nezapomeňte podpis uchazeče (dítěte).
  • Nezapomeňte prosím na datum narození zákonného zástupce uchazeče a podpis zákonného zástupce uchazeče.
  • Závěr o zdravotní způsobilosti ke studiu NEVYŽADUJEME!
 • Informace o zaměření studia a uplatnění absolventů, zájmu o studium a podmínkách přijetí, organizaci studia a spolupráci školy s rodiči, učebních plánech, volitelných předmětech, exkurzích a výměnných pobytech najdete v přiloženém dokumentu.

Související odkazy