Dějepis

Dějepis

ŠVP 8leté, 4leté studium Vyučující předmětu Úspěchy našich studentů

Dějepis  na naší škole je vyučován ve všech ročnících s dotací 2 hodiny týdně. Na nižším stupni se studenti seznamují se základními historickými fakty od vzniku člověka po současný vývoj lidské společnosti. Studenti vyššího stupně gymnázia pak ve výuce navazují na znalosti z nižších ročníků nebo ze ZŠ, učivo je podrobnější, více jsou využívány metody samostatné práce s texty a dokumenty, s obrazovým materiálem, formy párové, skupinové a týmové práce, práce na projektech.

Nedílnou součástí výuky dějepisu na nižším stupni jsou tematické dny a exkurze: Den v antice, Den ve středověku, Průmyslová revoluce, exkurze do Centra experimentální archeologie ve Všestarech, do Střediska řemesel v Ostré nad Labem, na Pražský hrad, do Terezína.

Pro zájemce o hlubší studium historie jsou v nabídce volitelných předmětu dva dějepisné semináře. Dvouletý seminář je zaměřený na rozšíření znalostí vybraných kapitol lidského vývoje, druhý jednoletý nejen rozšiřuje, ale také shrnuje a opakuje učivo dějepisu k maturitní zkoušce. Studenti si často volí historická témata pro napsání své seminární práce, a to jak z oblasti nejen národních a světových, ale i regionálních moderních dějin.Většina seminárních prací je na velmi vysoké úrovni a již několikrát se tyto práce umístily na předních místech soutěže SOČ.

I pro studenty vyššího gymnázia jsou v každém ročníku připraveny zajímavé literárně-historické exkurze :  Vyšehrad a Slavín, Praha- Pražský hrad a Staré Město, Kuks a Betlém, Pražské židovské město, Osvětim , Krakow a Velička.

Studenti naší školy se také pravidelně účastní aktuálních výstav k různým výročím či událostem, každoročně se zapojují do soutěží s historickou tematikou, např. Dějepisná olympiáda, Dějepisná soutěž gymnázií, výtvarné soutěže s historickou tematikou, zapojují se do projektových programů, např. Legiovlak nebo v loňském roce Historické instituce školám. Učitelé dějepisu ve spolupráci s pražskou organizací ICEJ každoročně realizují projektový den , ve kterém pan Radek Hejret studenty kvart a 1.ročníků formou zajímavé přednášky seznámí s historii a současným vývojem Izraele. Zájemci z řad studentů se mohou také následně zapojit do projektů a získat hodnotné ceny. Před čtyřmi lety náš student z kvarty se se svým projektem o izraelském zdravotnictví umístil v mezinárodní studentské soutěži na 1.místě a získal hlavní cenu – týdenní pobyt v Izraeli. Ve druhé části projektového dne studenti besedují s paní doktorkou Vidlákovou, která jako dívka unikla transportu smrti z Terezína do Osvětimi.

Dějepisu na našem gymnáziu učí fundovaní a pro obor zapálení učitelé, neboť si jsou vědomi, že je nutné,  aby studenti pochopili význam historie jako společenské vědy i ve 21.století.

                                                                                             PaedDr. Blanka Dvořáčková

                                                                                             Mgr. Jitka Fišerová

Fotografie z dějepisných exkurzí a projektových dnů

Pražský hrad

Terezín

Vyšehrad

Brněnská muzea

Projektový den – Den v antice

   Projektový den – Den ve středověku

 

Studentské práce

Studentské práce – videa

Princip knihtisku

 

Jindřich VIII a jeho ženy

Barokní móda

image_printTisk