Český jazyk

Český jazyk

ŠVP 8leté, 4leté studium Vyučující předmětu Úspěchy našich studentů

Čeština je na našem gymnáziu vyučována v rámci dvou samostatných předmětů, totiž Jazykové a komunikační výchovy s dotací 2 vyučovacích hodin týdně a Literární a slohové výchovy se stejnou hodinovou dotací (s výjimkou 1. ročníku, kde připadá JKV pouze 1 vyučovací hodina).

Jazyková a komunikační výchova

v osmiletém i čtyřletém gymnáziu vede žáky k postupnému osvojení a upevnění jazykových znalostí a komunikačních dovedností a k jejich vzájemnému propojení tak, aby se dokázali v maximální možné míře vyjadřovat kultivovaně psanou i mluvenou formou, uměli vyjádřit svůj názor a obhájit své řešení. Své kvality pak mohou mladší i starší studenti prokázat účastí ve školním i dalších kolech každoročně pořádané Olympiády v českém jazyce.

Literární a slohová výchova

sleduje jeden hlavní cíl, totiž výchovu ke čtenářství. Čtenářství je pak nejlepším nástrojem k rozvoji stylistických dovedností, schopnosti porozumět textu a interpretovat ho. Výše zmíněné se snažíme uskutečňovat formou čtenářských dílen, besed o četbě, tvořivého psaní, dále pak spoluprací s Okresní knihovnou v Náchodě, účastí studentů v literárních a čtenářských soutěžích a přehlídkách (Čtení pro Josefa Škvoreckého, Rosteme s knihou, Náchodská Prima sezóna, Čapkiana, soutěž v uměleckém přednesu Dětská scéna atd.). Studenti mohou využívat žákovskou knihovnu a prostřednictvím školního klubového důvěrníka si objednávat knihy z nakladatelství Albatros.

Souvislost s širšími vzdělávacími oblastmi, především s historií, hudbou, filmem, divadlem a výtvarným uměním, pravidelně a atraktivně odhalují s invencí pořádané literárně-historické exkurze. Ty jsou pro studenty nejen zdrojem poznání, ale i zábavy, sblížení a odpočinku (Vyšehrad, Pražský hrad, Židovské město v Praze, Terezín, Osvětim, Muzeum heydrichiády, Veletržní palác, Galerie moderního umění, Kuks, vycházka Po stopách Danny Smiřického, Čapků, Boženy Němcové …+ divadelní představení v kamenných divadlech i na malých, alternativních scénách v Praze, Hradci Králové i jinde). Gymnaziální aula hostí pravidelně menší divadelní soubory a nabízí studentům divadelní zážitek přímo na půdě školy (Geisslers Hofcomoedianten, divadelní soubor My atd.) a je místem setkání s divadlem a poezií v rámci festivalu Náchodské dny poezie a Deset Deka Festivalu.

Za předmětovou komisi českého jazyka Jindra Nývltová

image_printTisk