Výtvarná výchova

ŠVP 8leté, 4leté studium Vyučující předmětu Úspěchy našich studentů

„Jsou malíři, kteří dělají ze slunce žlutou skvrnu, ale jsou jiní, kteří díky svému umění a moudrosti dělají ze Žluté barvy slunce. ”

(Pablo Picasso)

Charakteristika předmětu (ŠVP)

Výtvarný obor navazuje svým obsahem a cíli na výtvarnou výchovu v základním vzdělávání a vede žáka k uvědomělému užívání vizuálně obrazných prostředků na úrovni smyslových dispozic a na úrovni subjektivně osobnostní a sociální. Výtvarný obor pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy (s obrazem, skulpturou, designem, vzhledem krajiny, architekturou, stylem oblečení, filmem, novými médii apod.), které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. V oblasti osobnostní jsou specifickým nástrojem prožívání a poznávání, v sociální oblasti jsou nástrojem komunikace a vzájemné spolupráce. Vizuálně obrazné znakové systémy zahrnují jak znakové systémy výtvarného umění různých etap a stylů, tak i ostatní produkty vizuální kultury. Při tvorbě využívá vizuálně obrazná vyjádření vlastní, umělecká i uplatňovaná v běžné komunikaci (včetně užití dostupných technologických prostředků, jako je fotografie, video, film, ICT).

Žákovi se umožňuje aktivně vstupovat do uměleckého procesu. Reflektuje vlastní prožitky, postoje a zkušenosti získané prostřednictvím experimentálního přístupu k uměleckým vizuálně obrazným prostředkům. Na tomto základě si vytváří přehled o vizuálně obrazných vyjádřeních jednotlivých směrů výtvarného umění, zejména od konce 19. století do současnosti.

Vzdělávací obsah je realizován prostřednictvím tvůrčích činností, v jejichž očekávaných výstupech se propojují hlediska tvorby, recepce a interpretace tak, aby se dále rozvíjela smyslová citlivost, uplatňovala žákova subjektivita a ověřovaly se komunikační účinky vizuálně obrazného vyjádření. Při těchto tvůrčích činnostech se pracuje jak se znaky s ustáleným významem, tak se znaky, jejichž význam se vytváří a proměňuje. Výtvarný obor spolupracuje s obory, které rozvíjejí obraznost dalšími specifickými prostředky (hudba, literatura, dramatické obory aj.).

Vzdělávání v této oblasti kromě hlubšího poznání výtvarného, hudebního a dalších druhů umění vede žáka k reflektování uměleckého procesu v jeho celistvosti a uměleckých oborů v jejich vzájemných vazbách a přesazích. Takto pojímané vzdělávání je rozvíjeno tématem Umělecká tvorba a komunikace, které má integrativní charakter. Vzdělávací obsah tématu umožňuje žákovi pochopit základní principy umělecké tvorby a procesu komunikace v umění a prohlubuje jeho schopnost reflexe umění a kultury jako celku.

Hodinová dotace v jednotlivých ročnících je 2-2-1-1-2-2-0-0. Studenti primy a sekundy mohou navštěvovat volitelný seminář, tzv. výtvarné odpoledne. Ve vyšších ročnících (3. a 4. ročníku čtyřletého studia a v septimě a oktávě osmiletého studia) je výtvarná výchova nabízena formou specializovaných seminářů (jednoletého a dvouletého), které jsou určeny pro zájemce o vykonání maturitní zkoušky z výtvarné výchovy či uchazeče o studium na vysoké škole s výtvarným zaměřením.

Výtvarná výchova v současnosti

Součástí vzdělávání (viz. charakteristika  předmětu) jsou četné projekty, které realizujeme ve spolupráci s ostatními předměty (dějepis, cizí jazyky, český jazyk a literatura, IKT…) nebo s organizacemi našeho města či regionu (např. každoroční spolupráce s Charitou – vytváření originálních pohlednic pro Tříkrálovou sbírku).

K velmi oblíbeným a stále více navštěvovaným projektům patří Výtvarná dílna, která je každoroční součástí Dne her, který na gymnáziu pořádáme před Vánocemi. Zde mohou zájemci o výtvarnou tvorbu  celý den realizovat svoje originální výtvarné nápady napříč výtvarnými technikami. Tento projekt se mezi studenty všech věkových kategorií těší velké oblibě. Pravidelně se ho zúčastňují i naši maturanti, kteří vyrábějí logo a výzdobu pro svůj maturitní ples.

Výtvarné práce se staly součástí celoroční výzdoby naší školy a těší se zájmu nejen studentů a pedagogů, ale i veřejnosti, která do naší školy zavítá.

Co říci závěrem? Výtvarno na naší škole žije a budoucí studenti se určitě nemají čeho bát. Těšíme se na Vás.

Mgr. Hana Misarová a Mgr. Klára Novotná Mičíková

Ukázky výtvarných prací

Akvarel

Architektura – Maturitní práce

Design

Kombinované techniky

Kresba

Olej

PopArt – maturitní práce

Portrét – maturitní práce

Právo silnějšího – maturitní práce

Prostorová tvorba

Tempera

Užitá grafika – maturitní práce

Výzdoba školy a tříd

Závislosti – maturitní práce

image_printTisk