Chemie

Chemie

ŠVP 8leté, 4leté studium Vyučující předmětu Úspěchy našich studentů

Výuka chemie

S předmětem chemie se žáci setkají poprvé na nižším gymnáziu – v tercii a kvartě. Pak studium pokračuje ve všech čtyřech ročnících vyššího gymnázia. Každý ročník je zaměřen na jeden obor chemie.

V 1. ročníku je to především obecná chemie (základní pojmy a zákonitosti, které se prolínají ostatními chem. obory).

Anorganická chemie, tedy vlastnosti jednotlivých prvků PSP a jejich sloučenin. je náplní 2. ročníku studia.

3. ročník se zaměřuje na látky organické a jejich deriváty a ve 4. ročníku je to pak chemie bioorganická společně s biochemií (složení živých organismů a jejich metabolismus).

V každém ročníku je teorie doprovázena i praxí. Součástí hodin chemie jsou laboratorní práce ve dvou chemických laboratořích.

Studenti mají také možnost navštěvovat volitelné semináře z chemie. Dvouletý Seminář a cvičení z chemie (ve 3. a 4. ročníku) se věnuje práci v laboratoři a  je zaměřený na úlohy z oblasti analytické chemie (důkazy iontů, titrace, potenciometrie, polarimetrie, chromatografie atd.). Jednoletý Seminář z chemie (ve 4. ročníku) je zaměřený na prohlubování znalostí z jednotlivých oborů a je koncipován také jako příprava k přijímacím zkouškám na VŠ. Studenti využívají znalostí a dovedností při dalším studiu na vysokých školách, a to především na lékařských , přírodovědeckých a veterinárních fakultách a na VŠCHT.

Součástí výuky chemie jsou také exkurze do provozů, např. Pivovaru Náchod, ČOV Náchod nebo Trelleborg  Náchod.

A v lavicích pro zpestření probíhají také Hodiny moderní chemie Vysoké školy chemicko- technologické, vedené studenty a učiteli této vysoké školy.

A chemie mimo školní lavice ???

Naši chemici  každoročně postupují do krajských kol Chemické olympiády, odkud pravidelně přivážejí kovy nejcennější.

V loňském školním roce postoupil student Tomáš Heger  do kola národního a zúčastnil se přípravného soustředění před Mezinárodní CHO, kde se umístil na 8. místě.

Úspěšní řešitelé CHO  pak mají možnost strávit čtrnáct dní letních prázdnin na letním odborném soustředění Běstvina, každoročně pořádaném VŠCHT Praha ve spolupráci s Národním centrem pro mladé chemiky.

CHO není jedinou soutěží, v níž chemici školu reprezentují. Jsou pravidelnými účastníky Chemiklání, kde musí v omezeném čase vyřešit maximum úloh s chemickou tematikou, dále  KSICHTu ( Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou) nebo N-Trophy (experimentální soutěž z oblastí Ch, Bi, F a logiky).

Další možností, jak  prohlubovat své znalosti, je účast v chemickém kroužku. Pokusy s hořením, barevné pokusy, výroba mýdla, krystalů a kovů a spousta dalšího tvoří náplň 2 hodin strávených každý týden v laboratoři.

Motivační a zajímavé experimenty bývají i náplní Dne her v předvánočním čase a jsou i součástí Dne otevřených dveří. Studenti kromě chemické show připravují i pravidelné „dílny“ v laboratořích chemie.

Další aktivitou jsou Dny se zábavnou chemií, při nichž se studenti snaží malým školákům a předškolákům  přiblížit chemii jako přírodní vědu.

A to nejlepší na závěr? Dvakrát se už naši chemici účastnili natáčení televizní soutěže U6 – Úžasný svět techniky. V areálu Vítkovických železáren a s filmovým štábem za zády to byl zážitek neuvěřitelný.

V rámci projektu Tajemství energie prováděl v naší škole své pokusy i Dr. Michael Londesborough, Ph.D., nadšený popularizátor chemie. Pokusy nabité energií a diváci vtažení do vědeckého příběhu – to je ta pravá chemická show!

 

Fotografie z výuky předmětu a dalších aktivit

Chemické experimety – autorka Karin Kebortová (4.A)

Hrnečku vař aneb sloní pasta

Oheň v hrsti

Ohňová žena

Hořlavý sníh aneb Kalifornské hořlavé koule

Zkouška statečnosti

 

image_printTisk