Ochrana osobních údajů (GDPR)

Virtuální třídní výlet 1.B

V důsledku epidemie koronaviru přišli letos naši žáci a studenti o oblíbené akce na konci školního roku - školní výlety, vodácký i cyklistický kurz a další. Malou náhradou za neuskutečněný třídní výlet byl pro třídu 1.B výlet virtuální - tři dny, kdy si studenti oddechli od online výuky a plnili úkoly z trochu jiného soudku.

A tak například první den trénovali trpělivost a cit pro rovnováhu stavěním co nejvyšší a nejzajímavější “balanční” stavby. Svoje výtvory pak vyfotili, nasdíleli spolužákům a večer jsme si nad nimi popovídali a pokochali se výtvory ostatních.

Druhý den měli studenti za úkol najít v přírodě něco “neživého”, co by ale připomínalo postavičku nebo zvířátko a vymyslet k nalezenému nějakou strašidelnou historku.

Text: Rybí zabiják Text: Orchidejkovník ředkvičkový

Pro výtvarně nadané studenty (s destruktivní náladou) byl určen úkol vymodelovat z čehokoliv koronavirus a poté ho co nejoriginálnějším způsobem zlikvidovat. Doufáme, že se to povedlo a že i díky úsilí studentů bude koronavirus už jen historií.

Na závěr si studenti procvičili své inženýrské schopnosti stavbou mrakodrapu z novinového papíru a jednoho metru izolepy.

Někdy z toho sice mrakodrap nebyl, ale tím lépe 🙂

Průběžně nechyběly ani šifry na potrápení mozkových závitů a zvládli jsme se i virtuálně skupinově vyfotit.

Studenti si tuto náhražku výletu podle jejich reakcí užili a užil jsem si to i já jako třídní při každodenním večerním prozkoumávání jejich originálních výtvorů.

DEFINITIVNÍ VÝSLEDKY přijímacího řízení do 8letého gymnázia od školního roku 2020-21 po NÁHRADNÍM TERMÍNU

Vážení rodiče, milí žáci, případně ostatní zákonní zástupci,
v přílohách najdete definitivní pořadí a seznam přijatých a nepřijatých uchazečů o studium na Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451 v přijímacím řízení pro školní rok 2020-21 po náhradním termínu zkoušek.

Čtěte prosím pozorně i poznámky k výsledkům, které jsou vždy na úvodní stránce!!! Je to opravdu důležité!!!

PŘIJATÝM UCHAZEČŮM se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Uchazeči přijatí v náhradním termínu musí svůj zájem o studium potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli naší školy, nebo k poštovní přepravě na adresu naší školy do 3. července 2020.

Proti rozhodnutí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI, kteří splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati z kapacitních důvodů, mohou POŽÁDAT O VYDÁNÍ NOVÉHO ROZHODNUTÍ podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost se podává řediteli Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Pokud ředitel školy vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Předvyplněná žádost o vydání nového rozhodnutí Vám přijde v obálce s rozhodnutím o nepřijetí. Stačí doplnit datum, podepsat ji (zákonný zástupce i uchazeč) a doručit do školy.

Pokud se chcete podívat na znění testů nebo na klíč správných řešení, přejděte na stránku CERMATu.

 

Pavel Škoda, ředitel školy

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY po NÁHRADNÍM TERMÍNU přijímacího řízení do 8letého gymnázia od školního roku 2020-21

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci,
v příloze najdete předběžné výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020-21.

Definitivní výsledky budou zveřejněny 27. 6. 2020 po 10. hodině, protože definitivní rozhodnutí mohu udělat až po uplynutí termínu, ve kterém mají účastníci přijímacího řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim.

Tento termín byl pro účastníky náhradního termínu přijímacího řízení stanoven na 27. 6. 2020 od 9:00 do 10:00. Podklady jsou k nahlédnutí v kanceláři Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451.

Vzhledem k tomu, že předběžné výsledky byly překontrolovány, nepředpokládáme v definitivních výsledcích žádné podstatné změny. Úplně vyloučit je ale nemůžeme. Proces zpracování výsledků je velmi náročný a navíc ho podstatná část probíhá mimo naši školu (v CERMATu a v dalších školách).

Čtěte pozorně i poznámky v úvodu předběžných výsledků!!! Je to opravdu důležité!!!

Pokud se chcete podívat na znění testů nebo na klíč správných řešení, přejděte na stránku CERMATu.

Pavel Škoda, ředitel školy

DEFINITIVNÍ VÝSLEDKY přijímacího řízení do 8letého gymnázia od školního roku 2020-21

Vážení rodiče, milí žáci, případně ostatní zákonní zástupci,
v přílohách najdete pořadí a seznam přijatých a nepřijatých uchazečů o studium na Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451 v přijímacím řízení pro školní rok 2020-21.

Čtěte prosím pozorně i poznámky k výsledkům, které jsou vždy na úvodní stránce!!! Je to opravdu důležité!!!

Proti rozhodnutí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI, kteří splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati z kapacitních důvodů, mohou POŽÁDAT O VYDÁNÍ NOVÉHO ROZHODNUTÍ podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost se podává řediteli Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Pokud ředitel školy vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Předvyplněná žádost o vydání nového rozhodnutí Vám přijde v obálce s rozhodnutím o nepřijetí. Stačí doplnit datum, podepsat ji (zákonný zástupce i uchazeč) a doručit do školy.

Pokud se chcete podívat na znění testů nebo na klíč správných řešení, přejděte na stránku CERMATu.

Pavel Škoda, ředitel školy

Vynikající úspěch našich studentů v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti.

Před měsícem jsme vás informovali, že do celostátního kola Středoškolské odborné činnosti postupují z prvních míst v krajském kole práce tří studentů. Vzhledem k tomu, že do každé kategorie SOČ postupuje z celé republiky 16 prací, mohou postoupit i výjimečně dobré práce, které v krajském kole nezvítězily. To se podařilo naší studentce Anetě Vackové a tak v celostátním kole SOČ o víkendu 13. – 14. června nás reprezentovali čtyři studenti. Obhajoba prací probíhala on-line. Soutěžící obdrželi řadu otázek na svou práci a museli na ně během jedné hodiny odpovědět. Porota ohodnotila vlastní práce studentů, jejich odpovědi a prezentační videa. V konečném srovnání jsme dopadli takto:

3. místo

Kategorie: Strojírenství, hutnictví a doprava

Matyáš Háze: „Využití energie velmi malého vodního toku“

Video: https://youtu.be/9k6pUogjyBE

Zvláštní cena : Návrh do soutěže o cenu České hlavičky – Genus „Příroda kolem nás“

3. místo

Kategorie: Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

Aneta Vacková: „Kosmický prostor a nebeská tělesa v mezinárodním právu veřejném“

Video: https://www.youtube.com/watch?v=odQ2FSEkApo

Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky – Futura „Řešení pro budoucnost“, cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

11. místo

Kategorie: Fyzika

Štěpán Filip: „Měření rozpadových produktů radonu částicovou kamerou MX-10“

Video: https://youtu.be/Ssn6R12Bzy8

12. místo

Kategorie: Informatika

Miroslav Jarý: „Využití strojového učení pro predikci vývoje cen na světovém trhu

Video: https://youtu.be/dIptA3G-ieo

Děkujeme všem čtyřem soutěžícím za vynikající reprezentaci naší školy, blahopřejeme jim k dosaženým výsledkům a přejeme ji, aby se jejich vynaložená práce a úsilí v budoucnu ještě zúročily.

DEFINITIVNÍ VÝSLEDKY přijímacího řízení do 4letého gymnázia od školního roku 2020-21

Vážení rodiče, milí žáci, případně ostatní zákonní zástupci,
v přílohách najdete pořadí a seznam přijatých a nepřijatých uchazečů o studium na Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451 v přijímacím řízení pro školní rok 2020-21.

Čtěte prosím pozorně i poznámky k výsledkům, které jsou vždy na úvodní stránce!!! Je to opravdu důležité!!!

Proti rozhodnutí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI, kteří splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati z kapacitních důvodů, mohou POŽÁDAT O VYDÁNÍ NOVÉHO ROZHODNUTÍ podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost se podává řediteli Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Pokud ředitel školy vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Předvyplněná žádost o vydání nového rozhodnutí Vám přijde v obálce s rozhodnutím o nepřijetí. Stačí doplnit datum, podepsat ji (zákonný zástupce i uchazeč) a doručit do školy.

Pokud se chcete podívat na znění testů nebo na klíč správných řešení, přejděte na stránku CERMATu.

Pavel Škoda, ředitel školy

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY přijímacího řízení do 8letého gymnázia od školního roku 2020-21

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci,
v příloze najdete předběžné výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020-21.

Definitivní výsledky budou zveřejněny 17. 6. 2020 po 15. hodině, protože definitivní rozhodnutí mohu udělat až po uplynutí termínu, ve kterém mají účastníci přijímacího řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim.

Tento termín byl pro účastníky přijímacího řízení do 8letého gymnázia stanoven na 17. 6. 2020 od 9:00 do 11:00. Podklady jsou k nahlédnutí v kanceláři Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451.

Vzhledem k tomu, že předběžné výsledky byly překontrolovány, nepředpokládáme v definitivních výsledcích žádné podstatné změny. Úplně vyloučit je ale nemůžeme. Proces zpracování výsledků je velmi náročný a navíc ho podstatná část probíhá mimo naši školu (v CERMATu a v dalších školách).

Čtěte pozorně i poznámky v úvodu předběžných výsledků!!! Je to opravdu důležité!!!

Pokud se chcete podívat na znění testů nebo na klíč správných řešení, přejděte na stránku CERMATu.

Pavel Škoda, ředitel školy

Druzí v League of Legends - turnaj o ePohár rektora UHK

League of Legends je týmová hra pro celkově 10 hráčů, kde je za úkol pomocí taktiky a zkušeností obehrát protivníky a zničit jejich obranu.

V sobotu 13. 6. 2020 se odehrálo online semifinále a finále UHK ligy v počítačové hře League of Legends. Původně měl náš tým navštívit prostory Hradecké univerzity, ale kvůli pandemii COVID-19 bylo celé semifinále a finále hráno z pohodlí domova.

Za dobu tří měsíců, přes celkových 38 přihlášených týmů, po 13 kolech a více než 20 zápasech se náš školní tým ve složení Ondřej Hejcman (3.A), Daniel Majer (6.W), Julian Kincl (6.W), Denis Hofman (3.B) a Ivo Rohan (3.B) probojoval do semifinále, kde se utkal s týmem z Gymnázia Jaroslava Žáka z Jaroměře. Díky vynikající práci našeho manažera Štěpána Šafránka (3.B) a trenéra Lukáše Jiráska (3.A) se náš tým dostal do samotného finále, kde se utkal s týmem Biskupského gymnázia z Hradce Králové. Zkušenosti protějšího týmu ale byly větší, a proto náš tým po necelých 60 minutách padl a ukořistil druhé místo.

Kapitán Ondřej Hejcman zhodnotil den takto: "Chtěl bych poděkovat svému týmu za snahu a tvrdou práci, také bych chtěl poděkovat fanynkám a fanouškům a hlavně naší prestižní škole! Příští rok si půjdeme pro výhru." 

Julian Kincl (6.W)

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY přijímacího řízení do 4letého gymnázia od školního roku 2020-21

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci,
v příloze najdete předběžné výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020-21.

Definitivní výsledky budou zveřejněny 16. 6. 2020 po 15. hodině, protože definitivní rozhodnutí mohu udělat až po uplynutí termínu, ve kterém mají účastníci přijímacího řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim.

Tento termín byl pro účastníky přijímacího řízení do 4letého gymnázia stanoven na 16. 6. 2020 od 9:00 do 11:00. Podklady jsou k nahlédnutí v kanceláři Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451.

Vzhledem k tomu, že předběžné výsledky byly překontrolovány, nepředpokládáme v definitivních výsledcích žádné podstatné změny. Úplně vyloučit je ale nemůžeme. Proces zpracování výsledků je velmi náročný a navíc ho podstatná část probíhá mimo naši školu (v CERMATu a v dalších školách).

Čtěte pozorně i poznámky v úvodu předběžných výsledků!!! Je to opravdu důležité!!!

Pokud se chcete podívat na znění testů nebo na klíč správných řešení, přejděte na stránku CERMATu.

Pavel Škoda, ředitel školy

Závěrečná klasifikace, předávání vysvědčení, vyklizení šatních skříněk, učebnice...

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

konec letošního školního roku bude pro nematuritní třídy organizován následujícím způsobem.

 • Klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/20 bude uzavřena 19. 6. 2020.
 • Vysvědčení dostanou žáci ve škole osobně podle následujícího rozvrhu takto:

Třídy se pro účely předání vysvědčení a vyzvednutí věcí ze skříněk rozdělí na třetiny, aby bylo možné v učebnách dodržet požadované 2m bezpečnostní rozestupy. Číslo za názvem třídy udává, o kterou třetinu se jedná. Neurčí-li třídní učitel jinak, rozdělte se sami na třetiny podle abecedy. Pokud si nejste jisti, do které třetiny patříte, podívejte se na seznam své třídy sem.

POZOR, v Bčkách (1.B, 2.B, 3.B...) a Wčkách (1.W...7.W) nejdou třetiny po sobě (1., 2., 3.), ale v pořadí 3., 1., 2. Je to proto, abyste se moc nepotkávali v šatnách.

Datum 8:00 - 8:30 8:45 - 9:15 9:30 - 10:00 10:15 - 10:45 11:00 -11:30 11:45 - 12:15
23.06.2020 Út 2.A - 1
2.B - 3
6.V - 1
6.W - 3
2.A - 2
2.B - 1
6.V - 2
6.W - 1
2.A - 3
2.B - 2
6.V - 3
6.W - 2
24.06.2020 St 3.A - 1
3.B - 3
7.V - 1
7.W - 3
3.A - 2
3.B - 1
7.V - 2
7.W - 1
3.A - 3
3.B - 2
7.V - 3
7.W - 2
25.06.2020 Čt 3.V - 1
3.W - 3
4.V - 1
4.W - 3
3.V - 2
3.W - 1
4.V - 2
4.W - 1
3.V - 3
3.W - 2
4.V - 3
4.W - 2
26.06.2020 1.V - 1
1.W - 3
2.V - 1
2.W - 3
1.V - 2
1.W - 1
2.V - 2
2.W - 1
1.V - 3
1.W - 2
2.V - 3
2.W - 2
29.06.2020 Po 1.A - 1
1.B - 3
5.V - 1
5.W - 3
1.A - 2
1.B - 1
5.V - 2
5.W - 1
1.A - 3
1.B - 2
5.V - 3
5.W - 2
 • Věci ze skříněk si vezmete hned po předávání vysvědčení. Máte na to také cca 30 minut. Dodržujte 2m rozestupy.
 • Učebnice na nižším stupni osmiletého gymnázia se budou vyměňovat a odevzdávat až v září. Při přebírání vysvědčení je odevzdají pouze ti, kteří u nás nebudou od září ve studiu pokračovat.
 • Pokud potřebujete nějaké potvrzení, které nelze získat na dálku (s elektronickým podpisem), můžete si ho ve stejných časech své skupiny zařídit v kanceláři. Průkazky na vlak či autobus na nový školní rok se budou potvrzovat až v září, a to hromadně.

POZOR!

 • Do školy NESMÍ VSTOUPIT NIKDO s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest),
 • ve společných prostorách (chodby, šatny, WC...), musí všichni nosit roušku a udržovat 2m rozestupy,
 • při bližším kontaktu, než 2 m, je nutné nosit roušku i ve třídě,
 • nejpozději po příchodu do třídy si vydezinfikujte ruce (dezinfekce je na chodbách, ve třídách, na WC).

Doklady požadované školou při vstupu do školy

 • Při vstupu do školy předkládá žák
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), jehož součástí je i
  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.
 • Dokument najdete níže v příloze. Podepisuje ho buď zletilý žák, nebo zákonný zástupce nezletilého žáka.
 • Vytiskněte ho a přineste už podepsaný do školy.
 • Pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka tento dokument nepodepíše, nebude žákovi povolen pobyt ve škole.

Docházka do školy je v tento den dobrovolná. Pokud se žák nedostaví, bude mu vysvědčení vydáno po prázdninách a jeho věci zůstanou přes prázdniny ve skříňce.

Pavel Škoda, ředitel školy