Ochrana osobních údajů (GDPR)

Akce tohoto týdne

Ve dnech 27.-30. května maturují studenti čtyřletého studia. Do 4.A byla jmenována předsedkyní maturitní komise Mgr. Alena Michálková z Gymnázia Broumov a do 4.B Mgr. Jan Beránek z Městského gymnázia a SOŠ Úpice.

Začínají sportovní kurzy. Na Pastvický rybník u Kutné Hory odjíždějí v pondělí 27. května studenti 3.B s prof. Slavíkem, Rozinkem a Svobodou, kterého ve čtvrtek 30. května vystřídá prof. Matěnová.

V Kořenově stráví školní výlet studenti 5.W s prof. Preclíkem a G. Škodovou ve dnech 28.-30. května.

Na středu 29. května připravil prof. Moučka pro ruštináře ze sexty projektový den, jehož námětem je ruská kuchyně.

V pátek 31. května navštíví školu absolventi, kteří maturovali v roce 1974. Zúčastní se slavnostního setkání Zlatá maturita. Kromě řady pedagogů se jim budou věnovat i studenti 7.W a zazpívá Sboreček pod vedením Ing. Čejpa.  Na literární exkurzi budou žáci 4.V s prof. Lubasovou a Hronkovou. Navštíví Muzeum bratří Čapků v Malých Svatoňovicích a projdou se na Žaltman. Na literárně-historickou exkurzi do Prahy jedou studenti 6.W s prof. Nývltovou a Polákovou. Na divadelní přehlídku Šrámkův Písek odjíždí divadelní soubor DREJG pod vedením prof. Macury.

V neděli 2. června se autobus studentů vydá na zájezd do Amsterdamu a Londýna s prof. Felklovou a Hronkovou. Vrátí se v pátek 7. června.

Beseda s Ing. Pavlem Zimou o Seznamu

„Nebojte, vy do toho Seznamu taky jednou dorostete.” – tak zněla se smíchem často pronesená věta Ing. Pavla Zimy, absolventa Jiráskova gymnázia v Náchodě a člena představenstva Seznamu, který působil dlouhá léta jako jeho generální ředitel.

Ve čtvrtek 9. 5. 2024 se v aule gymnázia sešel muž s neutuchajícím úsměvem na rtech, Pavel Zima, a čtyři nadšené třídy s několika dalšími zájemci, kteří toužili dozvědět se něco o Seznamu. Cílem bylo seznámit studenty s minulostí, současností i budoucností firmy, umělou inteligencí, bojem s dezinformacemi a dalšími zajímavými tématy.

V první části si pan Zima připravil prezentaci, povídal o založení Seznamu a jak v něm běžel čas. Věděli jste, že dnes je tento oblíbený vyhledávač využíván asi 20 % obyvatel ČR? Česká republika se tedy stává jednou z pouhých čtyř zemí na světě, kde celé obyvatelstvo nevyužívá pouze Google. Dozvěděli jsme se něco o článcích, službách, marketingu, reklamách, AI i plno dalších zajímavostí, například jak se stal jihlavský pejsek Krasty ikonou Seznamu.

Druhá část byla věnovaná dotazům publika. Zahrnovala otázky ohledně software i hardware, preferovaných věkových skupin či legendárních Mapy.cz. Nechyběly ale ani osobní otázky: například jaké sušenky má pan Zima nejraději? (polomáčené)

Beseda se protáhla a podle velkého potlesku se dá usoudit, že se líbila. Takže pokud Seznam ještě nepoužíváte, tak do něj jednou dozrajete, to si pamatujte!

Vlasta Suchá, 5.W

Akce tohoto týdne

Ve dnech 20.-23. května se podrobí ústní maturitní zkoušce studenti oktávy. Předsedou maturitní komise v 8.V byl jmenován PaedDr. Libor Turek z trutnovského gymnázia a v 8.W Mgr. Marie Hornychová z broumovského gymnázia.

Na školní výlet na Ostaš jedou studenti 3.A s prof. Forejtem a Svobodou ve dnech 20.-22. května.

Prof. Košvanec doprovodí ve středu 22. května atlety na Pohár rozhlasu do Hradce Králové. Na ZŠ T. G. M. v Náchodě se uskuteční turnaj ve streetballu, kam náš tým doprovodí prof. Rozinek.

Do Hradce Králové na krajské kolo Biologické olympiády v kategorii D jedou ve čtvrtek 23. května studentky Anna Petrášová (1.W), Marie Poláková (1.W) a Eliška Řezníčková (2.W) s prof. Rojtovou.

V pátek 24. května doprovodí prof. Netíková studenty na soutěž v poznávání přírodnin. V kategorii D budou soutěžit Pavlína Plašilová (2.V), Eliška Řezníčková (2.W) a Matěj Pavlíček (2.W), v kategorii C Natálie Kačerová (3.W), Emma Burešová (3.V) a Barbora Škodová (4.W) a v kategorii pro střední školy Martina Rohulánová (7.V), Anežka Hájková (2.A) a Markéta Vydláková (7.W).

Návštěva Prahy se 3. W

Ve čtvrtek 2. května se třída 3. W vydala na literárně-dějepisnou exkurzi do Prahy, matičky měst. Po výstupu na Letné a přesunu Chotkovými sady jsme u Lví brány potkali našeho průvodce, který nás přes tři hodiny seznamoval s historií a zajímavostmi Hradu. Ano, Hradu, přídavné jméno pražský, jak jsme se dozvěděli, je tam jaksi navíc. Kromě informací o tulipánech, zabíjení divokých a exotických zvířat ve Španělském sále jsme svoji pozornost zaměřili i na věž, ve které pracoval (a později byl vězněn) magistr Kelly, jeden z alchymistů Rudolfa II. Navštívili jsme i tradiční prostory katedrály sv. Víta, Valdštejnského sálu a Zlaté uličky. Po cestě Zámeckými schody přes Karlův most a Staroměstské náměstí na Václavské náměstí jsme i přes davy turistů zvládli obdivovat pražskou architekturu a neztratit se. Po zasloužené přestávce jsme vyrazili do Divadla pod Palmovkou, kde nás čekalo představení Bezruký Frantík. Na reálném příběhu Františka Filipa, který se narodil bez rukou, lze kromě dějinných událostí první poloviny 20. století pozorovat, že optimismus a nezlomná vůle dokáží téměř zázraky. S vědomím, že: "když se chce, všechno jde", jsme pak před půlnocí dorazili domů.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení ke studiu od školního roku 2024-25 (obor 79-41-K/81 Gymnázium - osmileté)

POZOR! 2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole na žádnou střední školu, nebo se vzdali přijetí.

Ředitel Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro uchazeče o studium v osmiletém gymnáziu (obor 79-41-K/81 Gymnázium) od školního roku 2024-25.

Přihlášku ke studiu je třeba podat do 24. května 2024, a to buď elektronicky prostřednictvím DIPSY nebo papírově. Podrobnosti naleznete zde.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu oboru nepožadujeme!

Podmínkou přijetí ke vzdělávání je úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky, která je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jejímž obsahem jsou písemné testy z českého jazyka a literatury (Čj)2 a matematiky (M), a to v 1. kole.

Jednotné přijímací zkoušky se v  2. kole přijímacího řízení nekonají. Do přijímacího řízení se počítají body z 1. kola. Ten, kdo nekonal jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení, se do 2. kola přijímacího řízení ke studiu v Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451 hlásit nemůže.

Do studijního oboru 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté gymnázium) bude ve 2. kole přijímacího řízení přijato 5 uchazečů, pokud splní podmínky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů v přijímacím řízení a výsledek přijímacího řízení se stanoví podle kritérií přijímacího řízení uvedených níže.

U uchazeče, který v souladu s právními předpisy (§ 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, nebo § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů) nekoná na žádost test z českého jazyka, se k určení jeho pořadí použije tzv. redukované hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Nepoužijí se ani pomocná kritéria související s českým jazykem a literaturou. Pořadí takového uchazeče v redukovaném hodnocení se následně použije pro jeho zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného s použitím všech kritérií hodnocení. Znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání v oboru vzdělání Gymnázium škola u tohoto uchazeče ověří rozhovorem. Kritéria a strukturu rozhovoru najdete níže. Pokud uchazeč požadované znalosti českého jazyka neprokáže, nebude přijat.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání bude oznámeno 21. června 2024 zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole, na www.gymnachod.cz a v informačním systému o přijímacím řízení (www.dipsy.cz). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená (nic se již uchazečům neposílá).

Před zveřejněním výsledků a přijatých a nepřijatých uchazečů má každý účastník přijímacího řízení (i jeho zákonný zástupce) právo nahlédnout do svého spisu (na své výsledky atd.) a vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Pro toto nahlížení do spisu byl stanoven termín: 19. 6. 2024 od 7:00 do 16:00. Tím není dotčeno Vaše právo nahlédnout do svého spisu i kdykoliv jindy. Před nahlížením do spisu je nutné se prokázat občanským průkazem.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal.

Pavel Škoda, ředitel školy

Zápisové lístky letos NE

Vážení zákonní zástupci, milí uchazeči,

pokud jste byli přijati ke studiu, v letošním novém systému nepotvrzujete svůj zájem o studium zapisovým lístkem. To je již minulostí.

Nám bohužel v návratce pro osmileté gymnázium, ve které si přijatí žáci vybírají volitelné předměty a zapisují jednoho spolužáka, se kterým by chtěli být ve třídě, zůstalo, že návratku máte odevzdat spolu se zápisovým lístkem. Za tuto chybu se omlouvám. Zpět tedy zasílejte pouze návratku, a to prosím do 27. května 2024.

Pokud bude Vaše dítě v den úvodní schůzky s přijatými žáky a jejich rodiči, tedy 13. června 2024 (v 15 hodin s přijatými do čtyřletého gymnázia a v 17 hodin s přijatými do osmiletého gymnázia), na školním výletě, přijďte alespoň vy. Dostanete veškeré potřebné informace. 

Pavel Škoda, ředitel školy

 

 

Výsledky přijímacího řízení ke studiu od školního roku 2024-25

Vážení zákonní zástupci, milí uchazeči o studium,

v níže přiložených souborech najdete výsledky přijímacího řízení ke studiu od školního roku 2024-25. Čtěte prosím i úvodní poznámky. Jsou důležité.

Soubory lze pro snazší nalezení vašeho registračního čísla prohledávat (zpravidla klávesovou zkratkou CTRL+F).

Děkujeme za váš zájem a těšíme se na přijaté uchazeče.

Pavel Škoda, ředitel školy

 

Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti - postup do republikového finále

V úterý 7. 5. 2024 se v Hradci Králové na Gymnáziu J. K. Tyla konalo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Z Jiráskova gymnázia do krajského kola postoupily čtyři práce a vedly si velice dobře.

Nejlépe si vedla v oboru č. 8 “Ochrana a tvorba životního prostředí” studentka Doubravka Kozlová, její práce Průzkum a monitoring výskytu modráska očkovaného (Phengaris teleius) a modráska bahenního (Phengaris nausithous) na nových lokalitách NPP Babiččino údolí se umístila na prvním místě a postupuje do celostátního finále.

V oboru č. 18 “Informatika” soutěžily práce Jáchyma Netresty: Jídelna+ – alternativní systém objednávání obědů (krásné druhé místo v krajském kole) a Kryštofa Hanky: Projekt Lucidium (čtvrté místo).

Práce Hany Váňové na téma Akutní lymfoblastická leukemie u dětí v oboru č. 6 “Zdravotnictví” se umístila na třetím místě.

Studentům děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia a Doubravce Kozlové držíme palce ve finále.