Statut Nadace Jiráskova gymnázia v Náchodě

Článek I.

 1. Nadace Jiráskova gymnázia (dále jen Nadace) je účelové sdružení majetku zřízené s cílem rozvíjet duchovní hodnoty, výchovu, vzdělávání a sport na Jiráskově gymnáziu v Náchodě.
 2. O Nadaci:
  • Sídlo Nadace je Náchod, Řezníčkova ul. 451.
  • Výše nadačního jmění činí 500 000 Kč.
  • Za Nadaci jednají všichni členové správní rady, podepisuje předseda správní rady a jeden člen správní rady.
  • IČO: 44500548
 3. Nadace zejména:
  • podporuje studentské aktivity,
  • podporuje učitelské aktivity,
  • podporuje hmotné vybavení školy a zlepšování školního prostředí,
  • podporuje činnosti a akce pořádané ve prospěch studentů,
  • podporuje propagaci Jiráskova gymnázia.

To vše k plnění cílů uvedených v odstavci 1.

Článek II. – Správní rada

 1. Správní rada je statutárním orgánem Nadace a do její působnosti patří zejména:
  • spravovat majetek Nadace,
  • řídit činnost a rozhodovat o všech záležitostech Nadace,
  • vydat statut a rozhodovat o jeho změnách,
  • schvalovat rozpočet a jeho změny,
  • rozhodovat o poskytnutí nadačních příspěvků a podmínkách pro jejich poskytnutí,
  • schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu,
  • volit členy správní rady a dozorčí rady a rozhodovat o jejich odvolání,
  • rozhodovat o sloučení s jinou nadací.
 2. Správní rada má tři členy. Funkce člena správní rady je vykonávána bez nároku na odměnu.
 3. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům a je bezúhonná (tj. nebyla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin).
 4. Členem správní rady nemůže být:
  • osoba, která je k Nadaci v pracovněprávním nebo obdobném vztahu,
  • fyzická osoba, které se poskytují prostředky k plnění účelu Nadace,
  • člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu Nadace poskytovány této právnické osobě.
 5. Funkční období členů správní rady je tříleté.
 6. První členy správní rady jmenuje zřizovatel takto:
 7. Člen správní rady předloží do 30 dnů od svého zvolení správní radě výpis z rejstříku trestů.
 8. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.
 9. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny jejích členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
 10. Členství ve správní radě zaniká:
  • uplynutím funkčního období,
  • úmrtím,
  • odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon č. 227/97 Sb. (o nadacích a nadačních fondech) nebo statut Nadace,
  • odvoláním, pokud se člen ze závažných důvodů nezúčastnil posledních tří jednání správní rady,
  • odvoláním, neplní-li člen opakovaně úkoly uložené správní radou,
  • odvoláním, pokud člen svým jednáním snížil vážnost a důvěryhodnost Jiráskova gymnázia v Náchodě nebo Nadace,
  • odstoupením.
 11. Správní rada rozhodne o odvolání svého člena z důvodů stanovených v předcházejícím bodu do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději do šesti měsíců, kdy tento důvod nastal.

Článek III. – Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Nadace s následující působností:
  • kontroluje plnění podmínek pro poskytování nadačních příspěvků,
  • kontroluje správnost účetnictví vedeného Nadací,
  • přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,
  • dohlíží, zda Nadace vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a statutem,
  • upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
  • nejméně jednou ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.
 2. Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména:
  • nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se Nadace,
  • svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Nadace, pokud tak neučiní předseda správní rady,
  • účastnit se jednání správní rady, přičemž jim musí být uděleno slovo, pokud o to požádají.
 3. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady, nebo osoby, která je oprávněna jednat jako zástupce Nadace.
 4. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům a je bezúhonná (tj. nebyla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin).
 5. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.
 6. Členem dozorčí rady nemůže být:
  • člen správní rady Nadace,
  • fyzická osoba, které se poskytují prostředky k plnění účelu Nadace,
  • člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu Nadace poskytovány této právnické osobě.
 7. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté.
 8. První členy dozorčí rady jmenuje zřizovatel takto:
 9. Členství v radě zaniká:
  • uplynutím funkčního období,
  • úmrtím,
  • odvoláním, přestane-li dozorčí rada splňovat podmínky pro výkon funkce nebo poruší-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon č. 227/97 Sb. (o nadacích a nadačních fondech) nebo statut Nadace
  • odvoláním, pokud revizor svým jednáním snížil vážnost a důvěryhodnost Jiráskova gymnázia v Náchodě nebo Nadace,
  • odstoupením
 10. Dozorčí rada rozhodne o odvolání svého člena z důvodů stanovených v předchozím bodě do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději do šesti měsíců, kdy tento důvod nastal.

Článek IV. – Použití majetku Nadace

 1. Majetek Nadace smí být použit pouze následujícím způsobem:
  • jako nadační příspěvek souladu s účelem a cíli uvedenými v článku I. statutu,
  • k úhradě nákladů souvisejících se správou Nadace.
 2. Nadačním příspěvkem se rozumí vše, co je Nadací poskytnuto třetí osobě v souladu se statutem. Osoba, které byl nadační příspěvek poskytnut je povinna:
  • Použít ho v souladu s podmínkami stanovenými Nadací, jinak je povinna nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené Nadací.
  • Na požádání Nadace prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl použit.
 3. Členům správní a dozorčí rady nelze poskytnout nadační příspěvek.
 4. Náklady související se správou Nadace musí vést Nadace odděleně od nadačních příspěvků. Náklady zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku Nadace, náklady na propagaci Nadace a náklady související s provozem Nadace.
 5. Pro omezení nákladů souvisejících se správou Nadace se stanovují tato pravidla: Celkové roční náklady Nadace související s její správou v příslušném kalendářním roce nesmí převýšit 10% majetku Nadace podle jejího stavu k 31. prosinci téhož roku.

Článek V. – Výroční zpráva

 1. Výroční zprávu za příslušný kalendářní rok vypracovávají členové správní rady nebo jiné určené osoby a předkládají ji správní radě ke schválení nejpozději do 30. dubna roku následujícího.
 2. Výroční zpráva obsahuje přehled veškeré činnosti Nadace za hodnocené období a zhodnocení této činnosti a to zejména:
  • přehled majetku Nadace a závazky Nadace,
  • u jednotlivých nadačních darů poskytnutých Nadaci v hodnotě nad Kč 10 000,- přehled o osobách, které je poskytly, pokud dárce požaduje zachování anonymity, musí být jeho anonymita zachována,
  • přehled o použití majetku Nadace,
  • přehled o osobách jimž byly poskytnuty nadační příspěvky v hodnotě vyšší než Kč 3 000,- a zhodnocení, zda a jakým způsobem byly nadační příspěvky použity,
  • zhodnocení, zda Nadace při svém hospodaření dodržuje pravidlo stanovené pro omezení nákladů souvisejících s jeho správou (článek IV., bod 5. statutu),
  • zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce a výrok dozorčí rady doplněný o závažnější informace ze zprávy dozorčí rady, roční účetní závěrka je přílohou výroční zprávy.
 3. Každý má právo do výroční zprávy nahlížet a činit si z ní opisy a výpisy.
 4. Výroční zpráva se do 30 dnů po schválení správní radou zasílá:
  • rejstříkovému soudu,
  • osobám, které v hodnoceném období poskytly Nadaci příspěvek nad Kč 10 000,- celkem,
  • řediteli Jiráskova gymnázia v Náchodě.
 5. Výroční zpráva se do 30 dnů po schválení správní radou zveřejní v budově Jiráskova gymnázia v Náchodě na místě přístupném veřejnosti a to na dobu 30 dnů.

Článek VI. – Závěrečná ustanovení

 1. Pro případy, které nejsou upraveny tímto statutem se použijí ustanovení zákona č. 227/97 Sb. (o nadacích a nadačních fondech).
 2. Ve smyslu § 35 odst. 1, zákona č. 227/97 Sb. je Nadace Jiráskova gymnázia v Náchodě právním nástupcem Nadace Jiráskova gymnázia v Náchodě a přebírá na sebe všechna práva a závazky uvedené nadace.
image_printTisk