Systém managementu kvality (SMK)

Systém managementu kvality je ve škole vybudován, dokumentován, uplatňován a udržován v souladu s požadavky normy ISO 9001:2008.

Příručka kvality:

  • popisuje politiku a cíle kvality a strategii školy, jak ve vztahu k žákům, tak i ve vztahu k vlastním zaměstnancům a partnerům školy,
  • podává informaci o procesech zajišťování systému managementu kvality ve škole a jejich efektivnosti,
  • dokumentuje shodu vykonávaných činností školy s požadavky normy ISO 9001:2008.,
  • dokumentuje postupy, na základě kterých jsou řízeny činnosti (procesy) školy nebo na tyto dokumentované postupy odkazuje,
  • vymezuje povinnosti, odpovědnosti a pravomoci vedoucích pracovníků, jejichž činnost ovlivňuje kvalitu vzdělávacího procesu,
  • je také určena k prezentaci školy na veřejnosti a slouží jako základní informace pro žáky, rodiče nebo zájemce o služby školy, kteří se chtějí seznámit se zásadami platnými při zabezpečování systému managamentu kvality.

Názvy a číslování kapitol (od kap. 4) v Příručce kvality jsou shodné s názvy a číslováním v normě ISO 9001:2008.

 
image_printTisk