JOB SHADOWING V DOLNOSASKÉM GEORGSMARIENHÜTTE

V letech 2014-2016 se naše gymnázium zapojuje do programu EU Erasmus+. Jeho součástí jsou aktivity v rámci projektu Kvalitní učitel znamená vzdělaný žák. Aktivita job – shadowing nám umožnila na krátkou dobu navštívit partnerské gymnázium Oesede v německém městě Georgsmarienhütte v Dolním Sasku a získávat zkušenosti při stínování práce našich zdejších kolegů. S hostitelskou školou jsme předem stanovili cíle, náplň, práva i povinnosti a před zahájením mobility sepsali dohodu mezi účastníky a vysílající i přijímací stranou. Komunikace probíhala převážně pomocí e-mailu, Skype a telefonicky.

Gymnázium Oesede je státní všeobecně vzdělávací škola, která poskytuje vzdělání na nejvyšší úrovni pro žáky od 5. do 12. třídy, ukončené maturitou. S naší partnerskou školou spolupracujeme více než dvacet let a snažíme se stále hledat nové možnosti zlepšení a rozšíření naší vzájemné spolupráce. Job-shadowing považujeme za vynikající příležitost těsnější formy spolupráce s efektem praktického využití. Naším cílem bylo především získat informace o jejich organizaci výchovně-vzdělávacího procesu, o vyučovacích metodách, využívání nových technologií ve výuce a ve školním životě, organizaci exkurzí a dalších mimoškolních aktivit a v neposlední řadě o přípravě a organizaci výměnných pobytů i jednoletých pobytů našich studentů na jejich škole.

Náš pobyt v GMHütte se uskutečnil ve dnech 16.-20.3.2015. V pondělí 16.3. jsme si v doprovodu našeho koordinátora prohlédly školní areál ( s důrazem na učebny a zařízení sloužící k výuce sledovaných předmětů), následoval pohovor se zástupcem ředitele o řízení a provozu školy – seznámení se vzdělávacím programem a plánem školy (vyučované předměty na škole, zaměření na sledované předměty – němčina, cizí jazyky, dějepis, jejich časová dotace, doplňující formy výuky využívané na škole- např. plánované exkurze, partnerství apod.). Ve dnech 17.3.-.19.3. probíhala hospitační činnost v hodinách vybraných předmětů s následnými rozbory. 19.3. odpoledne jsme se zúčastnily výuky německého jazyka pro české studenty, absolvující jednoroční výměnný pobyt na škole, a pro imigranty z různých zemí. V následném pohovoru s vyučujícím kolegou jsme se zaměřily na problematiku výuky našich českých studentů v průběhu pobytu na partnerské škole ( např. Artikel- gebrauch, Satzbau, idiomatische Wendungen, unregelmäßige Verben,…). V pátek 20.3. jsme kromě hospitace navštívily právě probíhající jednotýdenní školní projekt s názvem MIG – Management Information Game, který škola pořádá pro studenty 11. třídy ve spolupráci s místním svazem podnikatelů ( Industrieller Arbeitgeber -verband). Podobnou aktivitu bychom na našich středních školách mohly jenom doporučit. Mobilitu jsme ukončily v sobotu neformálním setkáním s kolegy, se kterými spolupracujeme na programu vzájemných studentských výměn.

Při hodnocení našeho hospitačního pobytu jsme se shodly na tom, že je vždy zajímavé vyrazit na zkušenou jinam a porovnat svou vlastní práci s prací zahraničních kolegů. Měly jsme příležitost seznámit se blíže školním vzdělávacím plánem partnerského gymnázia, dotacemi jednotlivých vyučovacích hodin, skladbou povinných a volitelných předmětů, organizací výuky apod. Jako vyučující cizích jazyků nás zaujal především fakt, že dotace vyučování cizích jazyků je o hodinu vyšší než u nás. Rovněž nás překvapila výuka v dvouhodinových blocích, dlouho jsme diskutovali o její vhodnosti, výhodách a nevýhodách. Další zajímavostí pro nás je, že škola vydává pro své nejmladší žáky příručky, zpracované svými učiteli, které jim mají ulehčit přechod na nový typ školy ( např. Methoden lernen, Lerntipps ). Partnerské gymnázium má také širší nabídku výměnných pobytů ( kromě naší školy ještě gymnázium ve Francii a v Irsku). Organizace exkurzí a školních kurzů je podobná.

Za zmínku stojí určitě i rozdílné organizační zajištění – v každé třídě je zvláštní tabule na domácí úkoly, žáci se nepřezouvají a svršky si věší na věšáky před učebnami. O velkých přestávkách nesmí být ve třídách ( třídy jsou zamykány vyučujícími), tráví je na chodbách, v prostorné menze a na školním dvoře. Využívaná didaktická technika je srovnatelná s naší školou. Zajímavé bylo i zjištění, že německá škola umožňuje i první přípravu na budoucí povolání prostřednictvím praxí studentů desátého ročníku ve vybraných oborech a úzce spolupracuje s největším místním zaměstnavatelem- ocelárnou GMHütte.

Jsme přesvědčeny, že hospitační pobyt na partnerském gymnáziu splnil naše očekávání, prohloubil více než dvacetileté přátelství obou škol a obohatil vzájemnou spolupráci na úrovni pedagogických pracovníků. Po stránce jazykové pak přispěl k osvěžení a zdokonalení našich aktivních jazykových dovedností. Celkově byl přínosem pro další rozvoj dobrých vzájemných česko-německých vztahů.

Mgr. Jitka Fišerová, Mgr. Šárka Škodová

image_printTisk