Erasmus+ Creative Use of Technology

Kurz užití moderních technologií ve výuce, pořádaný velice dobrou školou Alpha School of English Malta od 13. 6. 2016 do 24. 6. 2016 ve městě St Paul´s Bay, svou naplní a intenzitou kopíroval horké slunečné počasí ostrova Malta a jeho velice rušný a dobře fungující všední život. Vliv Velké Británie cítíte všude.

Snad i proto lektor Peter, původem z Londýna, nás velice sofistikovaně a intenzivně během deseti výukových dnů zasvětil do tajů Interactive Whiteboards and Presenting, kdy výuka začala motivací k sebehodnocení svých vlastních technologických dovedností a jejich prezentací ve výukové skupině. Vzájemným sdílením osobních praktických zkušeností, nejprve ve dvojicích, a následnou diskusí o sdílených zkušenostech se všemi účastníky kurzu docházelo k rozvoji sebedůvěry a zvláště k rozvoji schopnosti přijmout své vlastní slabé stránky a uvědomit si, jak na sobě dále pracovat a že dobře mířená kritika od kolegy, učitele posune studenta velice rychle dopředu.

Vybaveni sebedůvěrou jsme začali zpracovávat téma Paper-Based Resources. Obdrželi jsme zásobník cvičení pro třídu ve Wordu, který jsme analyzovali jednotlivě, v malé skupině a nakonec společně. Po analýze jsme diskutovali, sdíleli doposud získané naše osobní zkušenosti a porovnávali je s aktuálními materiály. Tato naším lektorem řízená diskuse měla rozhodnout, který z nabízených materiálů je pro každého z nás nejlepším zdrojem pro výuku, což nás inspirovalo k okamžité kreativní inovaci obdržených materiálů, či ke tvorbě materiálů nových, které byly okamžitým výstup kurzu. Hlavním motivem pro tvorbu nových materiálů ve Wordu byla schopnost materiálu pobavit studenta i jeho tvůrce – učitele, aby došlo k pocitu seberealizace. Každý účastník vytvořil vlastní pracovní list a prezentoval jej ostatním účastníkům.

Po těchto dvou zdánlivě jednoduchých blocích přišla nosná témata celého kurzu, když hned při práci s prvním APPs and Online Resources jsem ocenil kvalitní tablet zakoupený z prostředků Erasmu+ a laptop, který mi poskytl můj zaměstnavatel Jiráskovo gymnázium Náchod. Pracovali jsme se seznamem APP ICT zdrojů pro vzdělavatele, které by měly mít velký vliv na naší budoucí praxi. Pracovali jsme se 14 ICT zdroji, které jsou zdarma dostupné. Pracovali jsme například s aplikací Prezi, která umožňuje tvořit lineární prezentace s velmi kvalitní vizualizací. Vytvořenou prezentaci lze předávat studentům. Pro tvorbu digitálních kvízů jsme použili Kahoot, který umožňuje při řešení učitelem vytvořených kvízů využít vlastních studentských mobilních telefonů, a tak prakticky řešit jejich přítomnost ve vyučovacích hodinách. Socrative umožňuje testovat vědomosti studentů a dobře ukazuje, jak studenti rozumí probíranému učivu, jaký je jejich pokrok a jaké jsou jejich reakce v reálném čase výuky. Podobným praktickým způsobem jsme pracovali i se zbylými 11 aplikacemi, které jsou běžně dostupné.

Za vrchol kurzu lze považovat Vlogging, kdy jsme tvořili všichni jako jedna skupina krátké video. Vedoucím skupiny byl zvolen kolega z Finska, který byl vybaven velice kvalitními zařízeními a dostatečnými zkušenostmi. Před natáčením videa jsme vyplňovali pracovní list, jež shrnoval naše očekávání a případné možné využití Vlogu v naší praxi. Po skončení naší celodenní práce jsme každý jednotlivě individuálně vyplnili 3 hodnotící tabulky, které byly základem společné evaluační diskuse o tématu videa a postupech jeho tvorby. Právě tento postup výuky lze považovat za efektivní a lze ho uplatnit ve zjednodušené formě i při výuce ZSV. Závěr kurzu, nazvaný The Big One!, byl naplánován jako rozsáhlé a užitečné shrnutí všeho, co jsme během kurzu probrali. Byl opět postaven na samostatné práci, skupinové konzultaci vytvořených prezentací, které byly svými tvůrci předvedeny všem účastníkům, kteří se následně ptali na informace pro ně zajímavé. V úplném závěru zbylo i dost času na neformální rozpravu o finském, francouzském a českém systému vzdělávání, což byla příležitost prezentovat náš projekt z programu Erasmus+.

image_printTisk