Zeměpis

ŠVP 8leté, 4leté studium Vyučující předmětu Úspěchy našich studentů

Předmět zeměpis je na nižším stupni gymnázia vyučován ve všech čtyřech ročnících, na vyšším stupni pak v prvních třech a to vždy s dvouhodinovou týdenní dotací. Zeměpisný seminář (také 2 hodiny týdně) si pak mohou studenti volit jako dvouletý pro poslední dva roky studia nebo jako jednoletý pro poslední maturitní ročník. Tradičně je zeměpis i volitelným profilovým předmětem ústní části maturitní zkoušky. Zeměpis vyučujeme alespoň jednou týdně v odborné učebně, která je však z prostorových důvodů zároveň i kmenovou třídou. Učebna zeměpisu je mimo jiné vybavena dataprojektorem, bezdrátovým připojením k internetu a počítačem zapojeným do sítě s nainstalovanými zeměpisnými výukovými a zkušebními programy.

Obsah předmětu je tvořen učivem a výstupy ŠVP se zařazením průřezových témat. Snažíme se, aby výuka byla pro žáky co nejvíce zajímavá a stimulující. Má každého žáka aktivizovat a rozvíjet jeho intelektové a komunikativní dovednosti a pozitivně ovlivňovat jeho hodnotovou orientaci. Dnes se již nevystačí s pouhým výčtem a popisem stavu věcí, nýbrž usilujeme o vysvětlování příčin a důsledků problémů, chápání současného světa v souvislostech, formulování prognóz budoucího vývoje s důrazem na využití znalostí získaných v ostatních předmětech apod. V tomto duchu se snažíme přistupovat k výuce na naší škole a to se stále větším důrazem na ekologické aspekty.

Výuku obohacujeme o zeměpisné exkurze. Každoročně do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové (pro primány a kvintány + 1. ročníky), do návštěvnického centra ČEZ Hučák, na pracoviště Geodézie Náchod a do výrobního závodu Škoda Auto Kvasiny (pro seminaristy zeměpisných seminářů). Kvartáni na závěr výuky České republiky absolvují poznávací tematický den místního mikroregionu. Zpestřením výuky zeměpisu ve všech ročnících jsou také tradiční projekce cestovatelů Lenky a Václava Špillarových.

Stále také zapojujeme naše studenty do zeměpisných soutěží. V soutěži Eurorebus se každoročně kvalifikují naši studenti přes krajské kolo do celostátního finále (jednotlivci i třídní týmy). V roce 2015 naši oktaváni v celé soutěži zvítězili a za odměnu na podzim podnikli týdenní expedici do Rakouska, Slovinska a Itálie. Organizujeme školní kolo zeměpisné olympiády ve všech 4 vypisovaných kategoriích, které nám určí reprezentanty JGN do okresního kola ZO. Pravidelně pak minimálně polovina z nich postupuje do krajského kola ZO. Stále však čekáme na někoho, kdo by navázal na historický úspěch našeho studenta Jana Šimbery, který v roce 2010 zvítězil v celostátním kole ZO a na Mezinárodní geografické olympiádě iGeo v Taipei na Taiwanu získal stříbrnou medaili!!!

Zeměpisný kvíz pro žáky 5. a 9. ročníků