AKTUALIZACE č. 1 – Podrobné informace pro maturanty k částečnému obnovení výuky za účelem přípravy na maturitní zkoušky


  1. Aktualizace
  • 9. 5. 2020 v 11:40 – aktualizován rozvrh. Změny v rozvrzích jsou shrnuty za rozvrhem 8.W.

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

z rozhodnutí vlády ČR bude v naší škole dne 11. května 2020 částečně obnovena osobní přítomnost žáků ve škole.

Škola bude otevřena pro žáky posledních ročníků, a to za účelem přípravy k maturitním zkouškám.

Do školy mohou maturanti přijít na ty předměty, na které se přihlásili zaškrtnutím volby „ve škole“ v již dříve rozeslaném formuláři (dále jen „přihlášení žáci“). Ti, co u příslušného předmětu zaškrtli volbu „na dálku“, budou v tomto předmětu i nadále vzděláváni bez osobní účasti ve škole.

Podle možností budou otevřeny i některé semináře.

Podrobnosti k rozvrhu

Předměty nasazené do rozvrhu a označené v něm bíle jsou přihlášeným žákům školou garantovány (tj. budou).

Semináře se dělí na dvě skupiny. Tu první tvoří Zs, Vvs a Hvs. Tyto semináře nemají ve 4. ročníku předmět, ze kterého jsou odvozeny. Proto jsou také garantovány a v rozvrhu označeny bíle.

Druhou skupinu tvoří semináře, které mají ve 4. ročníku příbuzný předmět, ze kterého jsou odvozeny (např. Bis – Bi, Svs – Zsv, Chc – Ch, Ajs – Aj…). Ty nejsou z organizačních důvodů garantovány (dále jen „negarantované semináře“ a uskuteční se pouze po domluvě mezi vyučujícím a žáky. Jsou v rozvrhu označeny žlutě. V případě, že nebudou, poslouží k přípravě na maturitu jen výchozí předměty. (Semináře, které nejsou v rozvrhu uvedeny, nebudou vyučovány určitě, a to buď proto, že se nikdo nepřihlásil na příbuzný předmět nebo proto, že je vyučující z nějakého závažného důvodu nemohou vyučovat.)

Obě skupiny seminářů mohou navštěvovat pouze ti žáci, kteří se přihlásili ke školní výuce předmětů z nichž seminář vychází (přihlášení žáci) a v době školní výuky do těchto seminářů chodili.

Negarantované semináře budou v tom čase, ve kterém jsou v rozvrhu, jedině v případě, že do nich chtějí na základě výše uvedeného chodit pouze žáci z jedné třídy (to se může s velkou pravděpodobností stát, protože počty přihlášených ke školní výuce jsou v některých předmětech opravdu malé).

Pokud tam chtějí chodit žáci z více tříd, nesmějí se na semináři potkat. Tj. je třeba seminář rozdělit na víc skupin se žáky vždy jen z jedné třídy. To už je organizačně a časově velmi náročné (u některých seminářů více, jinde méně, a učitelé ještě musí souběžně vést výuku na dálku jak u maturantů, tak u ostatních tříd). V tomto případě se seminář realizuje jen tehdy, pokud se žáci a učitel spolu dohodnou na nějakých termínech. Lze využit i pátek, který je kvůli tomu volný. Lze si dohodnout i jiné místo realizace než školu, ale je nutné dodržovat bezpečnost (roušky, vzdálenosti…). Termín Vám učitel nabídne, pokud mu to jeho časové možnosti dovolí (má seznamy přihlášených žáků a jejich e-mailové adresy). Pokud Vás nekontaktuje a máte o seminář zájem, ozvěte se mu sami. Je možné, že se někde stala chyba. Pokud Vás z časových důvodů odmítne, není na seminář žádný nárok a musíte se spokojit se školní přípravou v předmětu.

V případě negarantovaných seminářů jsou tedy 4 následující možnosti:

  1. na příbuzný předmět se nepřihlásil nikdo – seminář nebude,
  2. na příbuzný předmět se přihlásili jen žáci z jedné třídy (např. u kombinace Bis – Bi chtějí na biologii chodit jen žáci z jedné třídy, jinde si biologii ve škole nikdo nevybral) – seminář bude podle rozvrhu,
  3. na příbuzný předmět se přihlásili žáci ve více třídách a učitel je schopen nabídnout termíny pro žáky z každé třídy zvlášť – seminář bude v učitelem navržených případně domluvených termínech,
  4. na příbuzný předmět se přihlásili žáci ve více třídách a učitel není z nějakého důvodu schopen nabídnout termíny pro žáky z každé třídy zvlášť – seminář nebude.

V příloze tohoto textu najdete

  • Rozvrh výuky. Údaje jsou ve tvaru Předmět/Vyučující (Umístění). Je tam i ve které místnosti máte šatnu.
  • Pokyn pro žáky k zajištění bezpečnosti ve škole. Ten je nutné bezpodmínečně dodržovat, jinak nebude žák do školy vpuštěn nebo bude z výuky vyloučen. Opatření v něm jsou nastavena tak, aby Vás i pedagogy v co nejvyšší možné míře chránila. Je v zájmu nás všech, aby se nikdo nenakazil. Pro nakažené by to znamenalo vážné zdravotní problémy a pro ostatní karanténu a nemožnost maturovat na jaře tohoto roku. Děkuji za pochopení  i za dodržování pokynů.
  • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), jehož součástí je i písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. To je nutné vytisknout, podepsat a odevzdat při příchodu do školy. Bez tohoto prohlášení nebude žák do školy vpuštěn. Pokud opravdu ve výjimečném případě nemáte možnost si prohlášení vytisknout, bude Vám formulář k vyplnění vydán při příchodu do školy.

Všechny informace se mohou operativně měnit. Sledujte náš web a Váš školní e-mail.

POZNÁMKA: Případná možnost vstupu do šaten pro učebnice a sešity, a to i pro maturanty studující výhradně na dálku, bude ještě upřesněna. Je v řešení.

Pavel Škoda, ředitel školy