Přírodopis a Biologie

ŠVP 8leté, 4leté studium Vyučující předmětu Úspěchy našich studentů

Biologie je na našem gymnáziu vyučována v odborných učebnách vybavených moderní technikou a mnoha pomůckami. Součástí výuky jsou praktická cvičení, která probíhají v laboratoři, kde mají studenti k dispozici různé druhy mikroskopů, binokulární lupy a další vybavení. Výuka biologie je také podpořena volitelnými předměty – přírodovědnými praktiky na nižším stupni gymnázia, která mají žáky motivovat k zájmu o přírodu a semináři na vyšším stupni gymnázia, kde se studenti připravují k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ. Různé vycházky do přírody a exkurze do ZOO, botanické zahrady nebo muzeí nám pomáhají zatraktivnit výuku.

Naši studenti se zájmem o biologii se účastní soutěží s přírodovědnou tématikou – Biologické olympiády a Poznávání přírodnin, kde každoročně postupují do krajských kol. Je dobrým zvykem, že před soutěžemi navštěvují se svými vyučujícími přípravné kurzy v Hradci Králové nebo ve Dvoře Králové.

Zájem o maturitu z biologie je na našem gymnáziu tradičně velký. Většina studentů vypracovává k této zkoušce seminární práci, jejímž prostřednictvím se učí psát vědeckou práci. Některé práce byly přihlášeny také do Středoškolské odborné činnosti.

Mnoho let spolupracujeme s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR v Novém Hrádku. Seminaristé třetích ročníků toto pracoviště každoročně navštěvují, aby získali představu, jak vypadá vědecká práce na biologickém pracovišti. Pracovníci tohoto ústavu podávají studentům nejen cenné informace, ale umožní jim také zkusit si práci v laboratořích. Někteří naši studenti dostali v rámci této spolupráce také možnost navštěvovat pracoviště dlouhodobě v projektu Otevřené vědy organizované Akademií věd ČR. Studentskou stáží prošlo během uplynulých let mnoho našich žáků. Výsledky své práce prezentovali na studentské konferenci Otevřené vědy v Praze a také se staly podkladem jejich školní seminární práce.

Vzhledem k našim aktivitám na poli přírodovědných předmětů, bylo naše gymnázium zvoleno fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Máme proto možnost navštěvovat různá pracoviště a akce této školy a organizovat besedy a přednášky s jejími vědeckými pracovníky, mnohdy kapacitami ve svých oborech (např. Prof. RNDr. Jan Černý, PhD., RNDr. Josef Lhotský atd.). Na naše gymnázium pak přicházejí studenti pedagogických oborů UK na učitelskou praxi.

S některými našimi přírodovědnými a ekovýchovýchovnými aktivitami se můžete seznámit na webu bohemiaorientalis.cz. Tyto stránky vznikly v rámci projektu Ekologická výchova na Jiráskově gymnáziu v Náchodě. Kompletní zpracování webových stránek od grafického návrhu přes kódování a programování realizovali studenti gymnázia. Vlastní obsah stránek včetně fotografií má na svědomí jejich učitel Jan Ježek.

Najdete tu mj. například

fotoreportáže z našich každoročních školních expedic do Rumunska informace o některých terénních akcích – např. sečení orchidejových luk informace o některých výukových projektech