Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení ke studiu od školního roku 2024-25 (obor 79-41-K/81 Gymnázium – osmileté)

POZOR! 2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole na žádnou střední školu, nebo se vzdali přijetí.

Ředitel Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro uchazeče o studium v osmiletém gymnáziu (obor 79-41-K/81 Gymnázium) od školního roku 2024-25.

Přihlášku ke studiu je třeba podat do 24. května 2024, a to buď elektronicky prostřednictvím DIPSY nebo papírově. Podrobnosti naleznete zde.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu oboru nepožadujeme!

Podmínkou přijetí ke vzdělávání je úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky, která je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jejímž obsahem jsou písemné testy z českého jazyka a literatury (Čj)2 a matematiky (M), a to v 1. kole.

Jednotné přijímací zkoušky se v  2. kole přijímacího řízení nekonají. Do přijímacího řízení se počítají body z 1. kola. Ten, kdo nekonal jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení, se do 2. kola přijímacího řízení ke studiu v Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451 hlásit nemůže.

Do studijního oboru 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté gymnázium) bude ve 2. kole přijímacího řízení přijato 5 uchazečů, pokud splní podmínky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů v přijímacím řízení a výsledek přijímacího řízení se stanoví podle kritérií přijímacího řízení uvedených níže.

U uchazeče, který v souladu s právními předpisy (§ 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, nebo § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů) nekoná na žádost test z českého jazyka, se k určení jeho pořadí použije tzv. redukované hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Nepoužijí se ani pomocná kritéria související s českým jazykem a literaturou. Pořadí takového uchazeče v redukovaném hodnocení se následně použije pro jeho zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného s použitím všech kritérií hodnocení. Znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání v oboru vzdělání Gymnázium škola u tohoto uchazeče ověří rozhovorem. Kritéria a strukturu rozhovoru najdete níže. Pokud uchazeč požadované znalosti českého jazyka neprokáže, nebude přijat.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání bude oznámeno 21. června 2024 zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole, na www.gymnachod.cz a v informačním systému o přijímacím řízení (www.dipsy.cz). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená (nic se již uchazečům neposílá).

Před zveřejněním výsledků a přijatých a nepřijatých uchazečů má každý účastník přijímacího řízení (i jeho zákonný zástupce) právo nahlédnout do svého spisu (na své výsledky atd.) a vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Pro toto nahlížení do spisu byl stanoven termín: 19. 6. 2024 od 7:00 do 16:00. Tím není dotčeno Vaše právo nahlédnout do svého spisu i kdykoliv jindy. Před nahlížením do spisu je nutné se prokázat občanským průkazem.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal.

Pavel Škoda, ředitel školy