Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Základní informace o ochraně osobních údajů

Škola v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje. Každý žák školy, zákonný zástupce žáka, případně další osoby, které jsou ve smluvním vztahu ke škole, jí svěřují své osobní údaje. Škola, která je tedy správcem osobních údajů, má zákonnou povinnost tyto údaje chránit před ztrátou, příp. zneužitím a nese za to odpovědnost.

Správce osobních údajů: Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, dále jen „škola“.

Adresa: Řezníčkova 451, 547 01 Náchod

E-mail: reditel@gymnachod.cz

Datová schránka: drsbaap

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Jiří Škop, Ph.D., poverenec@gymnachod.cz

 

Právní rámec zpracování osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení GDPR“ je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v celé EU.

V rámci ochrany osobních údajů je škola povinna se tímto nařízením řídit. Cílem uvedeného nařízení je hájit práva všech fyzických osob – v našem případě žáků, jejich zákonných zástupců a dalších osob proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovává škola pouze na základě:

 1. právního předpisu,
 2. souhlasu žáků,
 3. souhlasu zákonných zástupců žáků.

Škola jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje nezbytné pro svou činnost, tj. především výchovně vzdělávací činnost a chod školy v souladu s důvody uvedenými v čl. 6 odst. 1 písm. b)-f) Nařízení GDPR. V omezených případech na základě výslovného souhlasu subjektu údajů (fyzické osoby, k níž se osobní údaje vztahují) dle čl. 6 odst. 1 písm. a)  Nařízení GDPR a za podmínek uvedených v čl. 7 a 8.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Osobní údaje škola chrání v maximální možné míře pomocí vytvořeného systému pro zabezpečení osobních údajů a pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. K osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou povinni řídit se Směrnicí školy na ochranu osobních údajů a jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto údajů. Předávání osobních údajů třetím osobám je striktně zakázáno.

Práva žáků a zákonných zástupců

V souladu s Nařízením GDPR může každý subjekt údajů (žák, jeho zákonný zástupce…) uplatnit svá práva. Jednotlivá práva se uplatňují písemnou žádostí adresovanou řediteli školy, nebo pověřenci pro ochranu osobních údajů. Škola je povinna zareagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti. Ve výjimečných případech je škola oprávněna lhůtu pro vyřízení žádosti prodloužit o další dva měsíce.

V souladu s Nařízením GDPR lze uplatnit tato práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Žáci, jejich zákonní zástupci a další osoby mohou požadovat informace o tom, jaké údaje o nich škola zpracovává.

Právo na opravu osobních údajů: Žáci, jejich zákonní zástupci a další osoby mají právo požádat o opravu neúplných či nesprávných osobních údajů, které se jich týkají.

Právo na výmaz osobních údajů: V případě, že má žák, jeho zákonný zástupce nebo jiná osoba za to, že zpracování osobních údajů týkajících se jeho osoby není oprávněné, může požádat o výmaz osobních údajů. Toto právo se netýká zpracování údajů dle zákona.

Právo na omezení zpracování osobních údajů: Pokud má žák, jeho zákonný zástupce nebo jiná osoba za to, že zpracování osobních údajů týkajících se jeho osoby je protiprávní, ale zároveň odmítá jejich výmaz, může místo toho požádat pouze o omezení zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů: Osobní údaje žáků, jejich zákonných zástupců a dalších osob zpracovávané automatizovaně (zpracované za použití výpočetní techniky, bez lidského zásahu) mohou být na žádost subjektu údajů přeneseny k jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: V případě zpracování osobních údajů žáků, jejich zákonných zástupců a dalších osob na základě právního titulu oprávněného zájmu školy má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování.

Pokud máte za to, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením GDPR, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Zdroje pro získání osobních údajů

Zpracování osobních údajů uvedených v kontaktním formuláři

 • Jméno
 • Email

Zpracování osobních údajů uvedených v newsletteru (Odběr novinek)

 • Email

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Hlavním úkolem pověřence je monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z Nařízení GDPR, provádění interních auditů, školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat.

Škola jako „orgán veřejné moci“ má povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, který musí být dostupný a k dispozici i žákům, zákonným zástupcům žáků a dalším dotčeným osobám.

Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje pověřenec žádosti o informace od žáků, zákonných zástupců žáků a jiných osob včetně zajištění oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů apod.

Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://www.gymnachod.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

S kým sdílíme vaše údaje

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaké máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Vaše kontaktní údaje

Dodatečné informace

Jak chráníme vaše osobní údaje

Jaké máme postupy při úniku informací

Od kterých třetích stran získáváme osobní údaje?

Jaké automatizované rozhodnutí provádíme a/nebo profilujeme uživatelská data

Informační povinnost regulovaného průmyslu

Kroužek 3D tisku

Kroužek 3D tisku

Kroužek 3D tisku působí na našem gymnáziu od roku 2015. Máme k dispozici dvě 3D tiskárny (RebeliXMolestock), 3D skener iSense a programové vybavení firmy Autodesk (Inventor Professional, 3DS Max). Jsme zapojeni do programu Autodesk Academia, naši studenti tak mohou získat mezinárodně platný certifikát firmy Autodesk.

                    

Od roku 2016 kroužek finančně podporuje červenokostelecká firma Saar Gummi Czech, s.r.o. v rámci svého projektu T Generace – technici pro budoucnost.


Studenti Jiráskova gymnázia na nejtišším místě v České republice

Nejednalo se však o hodinu obávaného učitele nebo učitelky, ale o exkurzi do vibroakustické laboratoře firmy Honeywell v Brně. Takzvaná bezdozvuková komora je nejtišším místem v Česku, její stěny jsou obloženy metrovými klíny ze speciální hmoty, díky nimž je v komoře téměř absolutní ticho a můžeme slyšet i tlukot vlastního srdce. Zde se testují nejrůznější výrobky, které společnost vyvíjí. Dvanáct zájemců z řad
Přečíst celý článek

Další dva úspěšní absolventi programu Autodesk Academia

Jiráskovo gymnázium je od roku 2017 zapojeno do programu Autodesk Academia, studenti tak mohou získat mezinárodně platný certifikát firmy Autodesk, pokud v rámci výuky či kroužku zpracují projekt splňující daná kritéria. Certifikát jim může pomoci při získání zajímavé brigády či budoucího zaměstnání i při studiu na vysoké škole – některé vysoké školy studentům, kteří vlastní tento certifikát, udělují zápočet z výuky daného
Přečíst celý článek

Den otevřených dveří firmy Farmet v České Skalici

V sobotu 14. 10. 2017 na dni otevřených dveří firmy Farmet v České Skalici prezentovalo Jiráskovo gymnázium své aktivity zaměřené na podporu zájmu studentů o techniku. Šlo především o prezentaci našich kroužků robotiky, 3D tisku, elektrotechniky a kroužku modelářského. O náš stánek byl velký zájem, jak je vidět i z přiložených fotografií. Děkujeme studentům Šimonu Prudilovi, Kurtu Hartmannovi a Janu Pikmanovi za výbornou reprezentaci školy
Přečíst celý článek

3D tisk, Autodesk Academia, soutěž 3D pro všechny

Od počátku letošního školního roku působí na Jiráskově gymnáziu v Náchodě dva kroužky 3D tisku, které podporuje v rámci svého programu „T-Generace – technici pro budoucnost“ červenokostelecká firma Saar Gummi Czech. Získali jsme licence profesionálního softwaru Autodesk Inventor pro 3D modelování, naši studenti se tak mohou seznamovat s tím, co se skutečně používá v reálné praxi. Díky finančnímu příspěvku
Přečíst celý článek

Kroužek 3D tisku se připravuje na Vánoce 🙂

Od letošního října mohou studenti Jiráskova gymnázia navštěvovat (kromě jiných kroužků) i kroužek 3D tisku. Jeho činnost podporuje červenokostelecká firma Saar Gummi Czech, s.r.o. v rámci svého projektu T Generace – technici pro budoucnost, který je zaměřen na podporu technického vzdělávání. Technologii 3D tisku bezesporu patří budoucnost a její znalost bude pro studenty velkou výhodou. Studenti se učí,
Přečíst celý článek

Jak jsme stavěli 3D tiskárnu

S ing. Vichem jsme se v pátek a v sobotu 14. -15. listopadu 2014 zúčastnili semináře zaměřeného na sestavení a ovládání 3D tiskárny RebeliX (více na http://www.rebelix.cz). Seminář vedl přímo autor tohoto modelu tiskárny, ing. Martin Neruda, takže jsme měli veškeré informace od té nejpovolanější osoby. V rámci semináře jsme si tuto tiskárnu sestavili, oživli a seznámili se základy 3D tisku.
Přečíst celý článek

Modelářský kroužek

Modelářský kroužek

Modelářský kroužek zahájil svoji činnost v roce 2017. Máme k dispozici závodní autíčka kategorie MiniZ (měřítko 1:24), stavebnici terénního auta 4×4 Vaterra TwinHammers (v měřítku 1:10), indoor kvadrokoptéry a vybavení pro FVP létání/ježdění.

 

Kroužek a naše aktivity podporuje firma Škoda Auto.


 

Gymnazisté úspěšní na Robotickém dni

Patnáctého ročníku mezinárodní soutěže Robotický den se v Kongresovém centru v Praze v červnu zúčastnilo dvanáct studentů náchodského Jiráskova gymnázia. Jde o největší robotickou soutěž v České republice a pravděpodobně i ve střední Evropě. Naši studenti soutěžili s roboty postavenými ze stavebnic Lego Mindstorms EV3. Největší úspěch měl tým Madietas v soutěži Puck Collect KIT. Jeho robot PuckRaptor Mk.II (autorů Kurta Hartmanna, Tomáše Haka,
Přečíst celý článek

Studenti Jiráskova gymnázia na nejtišším místě v České republice

Nejednalo se však o hodinu obávaného učitele nebo učitelky, ale o exkurzi do vibroakustické laboratoře firmy Honeywell v Brně. Takzvaná bezdozvuková komora je nejtišším místem v Česku, její stěny jsou obloženy metrovými klíny ze speciální hmoty, díky nimž je v komoře téměř absolutní ticho a můžeme slyšet i tlukot vlastního srdce. Zde se testují nejrůznější výrobky, které společnost vyvíjí. Dvanáct zájemců z řad
Přečíst celý článek

Den otevřených dveří firmy Farmet v České Skalici

V sobotu 14. 10. 2017 na dni otevřených dveří firmy Farmet v České Skalici prezentovalo Jiráskovo gymnázium své aktivity zaměřené na podporu zájmu studentů o techniku. Šlo především o prezentaci našich kroužků robotiky, 3D tisku, elektrotechniky a kroužku modelářského. O náš stánek byl velký zájem, jak je vidět i z přiložených fotografií. Děkujeme studentům Šimonu Prudilovi, Kurtu Hartmannovi a Janu Pikmanovi za výbornou reprezentaci školy
Přečíst celý článek

Návštěva ve Škoda Auto

Ve středu 15. 2. 2017 jsme díky ochotě absolventa našeho gymnázia pana Roberta Šťastného mohli navštívit Mladou Boleslav a firmy spolupracující se Škoda Auto. Exkurze se zúčastnili dva vyučující a čtyři studenti, kteří sebou vezli i ukázky své práce (roboty a 3D výtisky). Nejprve jsme navštívili firmu AUREL CZ, která se zabývá fotogrammetrií (což je optická bezkontaktní metoda pro měření pohybu
Přečíst celý článek

Robotický kroužek

Robotický kroužek

Robotický kroužek působí na našem gymnáziu od roku 2011, v současnosti jsou kroužky pro velký zájem dva – pro začátečníky a pro pokročilé. Začátečníci pracují především se stavebnicemi Lego Mindstorms NXT, pokročilí s verzí EV3 a stavebnicí Bioloid, mohou také využívat pro své projekty i Arduino. Máme k dispozici celou řadu pokročilých senzorů včetně kamer a senzorových polí pro sledování čáry.

Od roku 2016 kroužek finančně podporuje červenokostelecká firma Saar Gummi Czech, s.r.o. v rámci svého projektu T Generace – technici pro budoucnost.

 


Gymnazisté úspěšní na Robotickém dni

Patnáctého ročníku mezinárodní soutěže Robotický den se v Kongresovém centru v Praze v červnu zúčastnilo dvanáct studentů náchodského Jiráskova gymnázia. Jde o největší robotickou soutěž v České republice a pravděpodobně i ve střední Evropě. Naši studenti soutěžili s roboty postavenými ze stavebnic Lego Mindstorms EV3. Největší úspěch měl tým Madietas v soutěži Puck Collect KIT. Jeho robot PuckRaptor Mk.II (autorů Kurta Hartmanna, Tomáše Haka,
Přečíst celý článek

Robotický den 2018

O víkendu osmého a devátého června, se členové robotického kroužku zúčastnili 15. ročníku Robotického dne v Kongresovém centru v Praze. Účastníci závodili proti týmům nejen z České republiky, ale také proti zástupcům Německa, Polska a dokonce i Kypru. „My jsme se utkali hlavně s rozhodčími.“ Říká Kryštof, který komentuje rozhodnutí rozhodčích ve finále, kdy je po závěrečném zápase o první místo rozhodčí diskvalifikovali za nesplnění
Přečíst celý článek

Studenti Jiráskova gymnázia na nejtišším místě v České republice

Nejednalo se však o hodinu obávaného učitele nebo učitelky, ale o exkurzi do vibroakustické laboratoře firmy Honeywell v Brně. Takzvaná bezdozvuková komora je nejtišším místem v Česku, její stěny jsou obloženy metrovými klíny ze speciální hmoty, díky nimž je v komoře téměř absolutní ticho a můžeme slyšet i tlukot vlastního srdce. Zde se testují nejrůznější výrobky, které společnost vyvíjí. Dvanáct zájemců z řad
Přečíst celý článek

Robosoutěž ČVUT středních škol

Stejně jako v minulých letech se i letos naši studenti zúčastnili Robosoutěže, kterou pořádá ČVUT v Praze. Jde o soutěž robotů postavených ze stavebnice Lego Mindstorms. Účast na takové soutěži znamená spoustu hodin věnovaných stavbě robota a jeho testování (a následnému rozebírání a přestavování, když se ukáže, že ne vše funguje tak, jak má), v den soutěže vstávání ve čtyři hodiny ráno a cestu
Přečíst celý článek

Merkur perFEKT Challenge

21. 11. 2017 se v Brně na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT konal pátý ročník Merkur perFEKT Challenge, kde týmy studentů řeší zadání z oblasti elektroniky a elektrotechniky s využitím populární stavebnice Merkur. Student našeho gymnázia Šimon Prudil se soutěže zúčastnil jako člen týmu složeného i ze studentů dalších škol (u nás nebyl dostatek zájemců), řešili úlohu ‚Svalem na robota‘, a to velice úspěšně
Přečíst celý článek

Robosoutěž ČVUT středních škol

Stejně jako v minulých letech se i letos naši studenti zúčastnili Robosoutěže, kterou pořádá ČVUT v Praze. Jde o soutěž robotů postavených ze stavebnice Lego Mindstorms. Účast na takové soutěži znamená spoustu hodin věnovaných stavbě robota a jeho testování (a následnému rozebírání a přestavování, když se ukáže, že ne vše funguje tak, jak má), v den soutěže vstávání ve čtyři hodiny ráno a cestu
Přečíst celý článek

DREJG

DREJG

DREJG jede! Kam? Z Audimaforu až ke hvězdám:)

DREJG: Taková to byla láska
DREJG: Taková to byla láska
DREJG: Taková to byla láska
DREJG: AUDIMAFOR 2018 - rozborový seminář
DREJG/ FEJG: AUDIMAFOR 2018 - rozborový seminář
FEJG: AUDIMAFOR 2018 - rozborový seminář
DREJG/ FEJG: Zákon zachování energie
DREJG/ FEJG: Zákon zachování energie
DREJG/ FEJG: Zákon zachování energie

Lektorský sbor přehlídky Audimafor rozhodl o tom, že obě inscenace, které soubor DREJG uvedl o uplynulém víkendu v hradeckém Divadle Drak a na jeho scéně Labyrint, si zaslouží vyjet na celostátní přehlídky. Na zopakování takového úspěchu čekal DREJG 9 let.

DREJG představil své aktuální počiny (mobilní scénické čtení) Taková to byla láska, sekce FEJG pak imprometaforu Zákon zachování energie. Textová koláž z korespondence a dalších textů Mariny Cvětajevové a Borise Pasternaka je doporučena na celostátní přehlídku divadla poezie Wolkrův Prostějov, interaktivní autorský počin režiséra Filipa Stuchlíka míří do programu rovněž špičkové republikové přehlídky studentského divadla Mladá scéna v Ústí nad Orlicí. Naposledy DREJG účinkoval na těchto vrcholných podnicích českého amatérského divadla s inscenací Krátký proces s Jelizavetou Bim Bam Bum v roce 2009.

Kompletní výsledky letošního Audimaforu najdete zde: http://www.impulshk.cz/clanky-vysledky-audimaforu-2018.html.

 

Fotokroužek

Fotokroužek

Fotokroužek v Josefově

V sobotu 12. května 2018 se členové fotokroužku vydali do Josefova. Navštívili jsme jezdecké parkurové závody a akci Kabrouši v pevnosti, což je výstava kabrioletů.  Všichni členové se snažili pořídit co nejlepší fotografie, které si žáci naší školy budou moci prohlédnout na výstavě ve vestibulu Jiráskova gymnázia.

Fotokroužek v Ratibořicích

V úterý 10. dubna se fotokroužek vydal do Ratibořic vytvořit za krásného počasí ještě krásnější snímky. Po několika hodinách tvůrčí práce (viz fotogalerie) se zdá, že vznikly vydařené fotografie, které si žáci školy budou moci prohlédnout na výstavě ve vestibulu školy.

První místo ve fotosoutěži!

Člen fotokroužku Štěpán Filip ze třídy 2.A se ve fotosoutěži pořádané časopisem WINE&DEGUSTATION umístil na prvním místě a vyhrál fotoaparát. Téma soutěže bylo Jídlo a víno jako umělecké dílo.

Studentské aktivity

Studentské aktivity

Gymnazisté úspěšní na Robotickém dni

Patnáctého ročníku mezinárodní soutěže Robotický den se v Kongresovém centru v Praze v červnu zúčastnilo dvanáct studentů náchodského Jiráskova gymnázia. Jde o největší robotickou soutěž v České republice a pravděpodobně i ve střední Evropě.

Naši studenti soutěžili s roboty postavenými ze stavebnic Lego Mindstorms EV3. Největší úspěch měl tým Madietas v soutěži Puck Collect KIT. Jeho robot PuckRaptor Mk.II (autorů Kurta Hartmanna, Tomáše Haka, Víta Levinského a Miroslava Jarého) získal první místo a robot Abactor (Pikman Jan, Brychta Adam, Filip Štěpán) místo druhé. Soutěž spočívá ve sbírání jedné ze dvou barev puků, naložení a odvezení do „skladiště“ – barevně vymezené plochy. Je to obtížná úloha, protože roboty se musí pohybovat po vymezeném hřišti, rozpoznat barvu puku i skladiště, a navíc se musí vyhýbat soupeřícímu robotovi.

Naši studenti soutěžili také v disciplíně Bear Rescue, kde je úkolem najít v bludišti plyšového medvěda a zachránit ho – dovézt do výchozího bodu. Zde se tým experiment #356 (Evheniy Vorokhta, Kryštof Veverka) utkal především s pravidly a rozhodčími – zasloužil by si druhé místo, bohužel však robot ve finálovém zápase nedokázal uchopit medvěda a byl vyřazen. Podobně se vedlo i dívčímu týmu Pickles (Alžběta Jansová, Jana Možíšová) v disciplíně Toy Cleanup, kde se jejich robot ve finálovém kole nešťastně zasekl v první zatáčce dráhy a také úkol nesplnil. V této disciplíně bylo úkolem robotů sbírat různobarevné kostky (představující rozházené hračky) a umísťovat je na správná místa.

Skvělé je, že se v soutěžích čestně umístili i naši nejmladší, tedy žáci primy a sekundy. Ačkoli jeli teprve získávat zkušenosti, neskončili poslední a v robotickém sumu postoupili z kvalifikace do vyřazovacích bojů.

Že se mohlo dvoudenní soutěže zúčastnit celkem dvanáct studentů, je i díky cestovnímu fondu zřízeného na gymnáziu právě pro takové účely společností Saar Gummi Czech. Účast na vícedenních soutěžích není levnou záležitostí a mnozí studenti by se bez podpory zúčastnit nemohli. V případě Robotického dne by tak přišli o skvělou zkušenost a podívanou, kterou nabízelo klání týmů z devíti zemí s celkem 207 roboty.

foto Jan Preclík, Jan Geťko

Robotický den 2018

O víkendu osmého a devátého června, se členové robotického kroužku zúčastnili 15. ročníku Robotického dne v Kongresovém centru v Praze.

Účastníci závodili proti týmům nejen z České republiky, ale také proti zástupcům Německa, Polska a dokonce i Kypru. „My jsme se utkali hlavně s rozhodčími.“ Říká Kryštof, který komentuje rozhodnutí rozhodčích ve finále, kdy je po závěrečném zápase o první místo rozhodčí diskvalifikovali za nesplnění úkolu.

V sobotu a v neděli ráno se konaly kvalifikace a v neděli odpoledne se přešlo k očekávanému finále. Těsně před oficiálními souboji byla pozornost všech přítomných, včetně kameramanů televizních společností, upřena na stavitele robotů, kteří často dolaďovali poslední detaily. Zároveň nebylo neobvyklé, aby se hned po ukončení zápasu začalo s přestavbou celého robota.

Největší úspěch měl tým Madietas, který získal první místo v soutěží Puck Collect KIT a druhé místo v téže soutěži.

Studenti Jiráskova gymnázia na nejtišším místě v České republice

Nejednalo se však o hodinu obávaného učitele nebo učitelky, ale o exkurzi do vibroakustické laboratoře firmy Honeywell v Brně. Takzvaná bezdozvuková komora je nejtišším místem v Česku, její stěny jsou obloženy metrovými klíny ze speciální hmoty, díky nimž je v komoře téměř absolutní ticho a můžeme slyšet i tlukot vlastního srdce. Zde se testují nejrůznější výrobky, které společnost vyvíjí.

Dvanáct zájemců z řad studentů se v pátek 18. 5. 2018 zúčastnilo exkurze do brněnského Výzkumného a vývojového centra firmy Honeywell, jde o největší a nejmodernější výzkumné centrum společnosti v Evropě. Nejprve nás pan Jakub Ondroušek seznámil s tím, co vše společnost vyvíjí a vyrábí – její záběr je neuvěřitelně široký, od aplikací pro letecký průmysl přes automobilová turba až po aplikace, které nám připadaly jako ze sci-fi povídek.

Kromě exkurze do zmíněné vibroakustické laboratoře jsme navštívili i laboratoř zaměřenou na vývoj technologie JetWave – jde o technologii umožňující vysokorychlostní připojení k internetu v letadlech. Věnoval se nám přímo jeden z vedoucích tohoto projektu, pan Jiří Nykodým. Seznámil nás s principem této technologie a při praktické demonstraci technologie JetWave jsme měli možnost připojit naše mobily k internetu přes satelit Inmarsat, který je ve výšce cca 36 km nad Zemí.

Následovala návštěva laboratoře integrující systémy avioniky pro firmu Dassault, zde jsme si mohli prohlédnout reálnou černou skříňku letadla (ve skutečnosti jasně oranžovou) a na imitaci kokpitu skutečného business jetu vyzkoušet jeho pilotáž. Na závěr jsme se v laboratoři EMC dozvěděli, jak se testuje odolnost zařízení vůči elektromagnetickému záření, případně jak se měří jejich vyzařování (například mobilních telefonů).

Na prohlídku všeho, co firma Honeywell v Brně vyvíjí, by nám ani dva dna nestačily. Firmě Honeywell děkujeme za vstřícnost a paní ing. Alexandře Kostřicové za zorganizování exkurze, díky které měli studenti možnost vidět to nejmodernější ze současné techniky.

Odpoledne jsme se přesunuli do FabLab Brno – jde o největší digitální dílnu v republice, mezi její vybavení patří 3D tiskárny, CNC frézka, gravírovací a vypalovací laser, vyřezávací plotter, termolis (pro potisk triček), elektrotechnická dílna… Zájemci zde mají možnost projít školením na těchto strojích a pak je používat. Dílnou nás provedl jeden z koordinátorů projektu pan Tomáš Mejzlík. Studenti si poté mohli například navrhnout a na laseru z překližky vypálit svůj výrobek nebo zhotovit tričko s potiskem.

Exkurze se zúčastnili především studenti navštěvující technické kroužky našeho gymnázia, které již druhým rokem podporuje firma Saar Gummi Czech z Červeného Kostelce. Pro financování naší cesty do Brna jsme využili cestovní fond touto firmou založený a určený pro podporu našich cest na soutěže a za “technikou”.

Další dva úspěšní absolventi programu Autodesk Academia

Jiráskovo gymnázium je od roku 2017 zapojeno do programu Autodesk Academia, studenti tak mohou získat mezinárodně platný certifikát firmy Autodesk, pokud v rámci výuky či kroužku zpracují projekt splňující daná kritéria. Certifikát jim může pomoci při získání zajímavé brigády či budoucího zaměstnání i při studiu na vysoké škole – některé vysoké školy studentům, kteří vlastní tento certifikát, udělují zápočet z výuky daného programového produktu, aniž by výuku navštěvovali.

Letos této možnosti využili dva studenti:

 • Jan Vondráček s projektem “Stirlingův motor”. Model původně vznikl pro konstrukční potřeby – vytištění konstrukce pro ložiska na 3D tiskárně a tisk šablony pro vrtání otvorů do základní desky. Výsledkem je funkční model Stirlingova motoru.

 

 • Jan Bohadlo s modelem objektu N-75 Zelený. Jedná se o československý dělostřelecký srub vybudovaný mezi lety 1937 a 1938, který se nachází na vrcholu kopce Dobrošov, kde je součástí stejnojmenné pevnosti. Objekt vznikl za účelem vytištění modelu bunkru na 3D tiskárně.

Za podporu našich aktivit na poli technického vzdělávání (včetně kroužku 3D tisku) patří poděkování firmě Saar Gummi Czech z Červeného Kostelce. Jsme rádi, že naši studenti mají o tyto aktivity zájem a dokáží se svými projekty obstát i v konkurenci ostatních.

Fotokroužek v Josefově

V sobotu 12. května 2018 se členové fotokroužku vydali do Josefova. Navštívili jsme jezdecké parkurové závody a akci Kabrouši v pevnosti, což je výstava kabrioletů.  Všichni členové se snažili pořídit co nejlepší fotografie, které si žáci naší školy budou moci prohlédnout na výstavě ve vestibulu Jiráskova gymnázia.

Fotokroužek v Ratibořicích

V úterý 10. dubna se fotokroužek vydal do Ratibořic vytvořit za krásného počasí ještě krásnější snímky. Po několika hodinách tvůrčí práce (viz fotogalerie) se zdá, že vznikly vydařené fotografie, které si žáci školy budou moci prohlédnout na výstavě ve vestibulu školy.

Výsledky přijímacího řízení z minulých let

Výsledky přijímacího řízení z minulých let

Definitivní výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017-18 AKTUALIZOVÁNO PO NÁHRADNÍM TERMÍNU

Vážení rodiče, milí žáci, případně ostatní zákonní zástupci,
v přílohách najdete pořadí a seznam přijatých a nepřijatých uchazečů o studium na Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451 v příjímacím řízení pro školní rok 2017-18.
Čtěte prosím pozorně i poznámky k výsledkům, které jsou vždy na úvodní stránce!!! Je to opravdu důležité!!!
V příloze máte i vzor odvolání.
Těm, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů, přijde předvyplněný vzor odvolání v obálce s rozhodnutím o nepřijetí. Je možné ho jen dovyplnit podepsat a odeslat.Pokud si chcete prohlédnout zadání testů, které jste psali, navštivte tuto stránku.
Související odkazy:

Definitivní výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016-17 - AKTUALIZOVÁNO PO NÁHRADNÍM TERMÍNU

Vážení rodiče, milí žáci, případně ostatní zákonní zástupci,
v přílohách najdete pořadí a seznam přijatých a nepřijatých uchazečů o studium na Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451 v příjímacím řízení pro školní rok 2016-17.
Čtěte prosím pozorně i poznámky k výsledkům, které jsou vždy na úvodní stránce!!! Je to opravdu důležité!!!
V příloze máte i vzor odvolání.
Těm, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů, přijde předvyplněný vzor odvolání v obálce s rozhodnutím o nepřijetí. Je možné ho jen dovyplnit podepsat a odeslat.

Související odkazy:

Definitivní výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2015-16 - PO NÁHRADNÍM TERMÍNU

Upraveno 7. 5. 2015 na základě výsledků uchzečů z náhradního termínu. Změna je pouze ve čtyřletém gymnáziu.

V přílohách najdete pořadí a seznam přijatých a nepřijatých uchazečů o studium na Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451 v příjímacím řízení pro školní rok 2015-16 po náhradním termínu.

Čtěte pozorně i poznámky k výsledkům!!! Je to opravdu důležité!!!

V příloze máte i vzor odvolání.

Těm, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů, přijde předvyplněný vzor v obálce s rozhodnutím o nepřijetí. Je možné ho jen dovyplnit podepsat a odeslat.

 

Pedagogický sbor

Absolventi

Informace o studiu

Informace o studiu

Informace pro zájemce o studium od šk. roku 2018-19

 • Informace o jednotné přijímací zkoušce najdete zde.
 • Formulář přihlášky byste měli dostat ve své základní škole, ale je ho možná získat i zde. Najdete tam i vzor vyplněného formuláře a další informace.
 • Informace o zaměření studia a uplatnění absolventů, zájmu o studium a podmínkách přijetí, organizaci studia a spolupráci školy s rodiči, učebních plánech, volitelných předmětech, exkurzích a výměnných pobytech najdete v přiloženém dokumentu.

Související odkazy:

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce a o potřebách zaměstnavatelů. Podrobné informace o školách a oborech vzdělání propojené s poznatky o uplatnění absolventů škol na trhu práce a o potřebách zaměstnavatelů. Infoabsolvent.cz poskytuje rovněž kvalifikovanou pomoc žákům, kteří mají problémy s učením a jeho součástí je i filmový průvodce volbou povolání.

http://www.infoabsolvent.cz/

Na Jiráskově gymnáziu se z matematiky maturuje nejvíce a nejlépe v kraji

Studenti Jiráskova gymnázia se nebojí matematiky. V loňském roce si jich tento předmět k maturitě ve státní části vybralo 77% žáků. O tom, že udělali dobře svědčí to, že jejich výsledky jsou nejlepší v kraji a jedny z nejlepších v celé České republice.
Porovnání naší školy se školami a gymnázii v kraji a v ČR si můžete prohlédnout na přiloženém obrázku.

Přečíst celý článek

Na Jiráskovo gymnázium vloni nastoupili žáci s nejlepšími obecnými studijními předpoklady

Z rozhodnutí Královéhradeckého kraje se v loňském školním roce konaly v našem kraji jednotné přijímací zkoušky pro všechna Královéhradeckým krajem zřizovaná gymnázia.
Uchazeči o 4-letá gymnázia absolvovali jednotně testy z českého jazyka a obecných studijních předpokladů, uchazeči o víceletá (6 a 8-letá) gymnázia skládali jednotně přijímací zkoušky jen z obecných studijních předpokladů. K těmto testům si mohli ředitelé gymnázií přidat ještě další testy.
Na Jiráskově gymnáziu byly přijímací zkoušky do obou typů gymnázia jako obvykle z matematiky, českého jazyka a testu obecných studijních předpokladů.

Pro nás velmi potěšitelným je poznatek, že na Jiráskovo gymnázium v Náchodě byli v loňském roce přijati uchazeči s nejlepšími průměrnými obecnými studijními předpoklady v kraji (ze všech krajem zřizovaných gymnázií), a to do obou typů gymnázia.

Přečíst celý článek

Nástěnka školy

Nástěnka školy

Úřední hodiny o prázdninách

Úřední hodiny o prázdninách jsou stanoveny takto:
St 18. 7. 2018 - 8:00 - 12:00
Po 30. 7. 2018 - 8:00 - 12:00
Po 13. 8. 2018 - 8:00 - 12:00
V této době Vám bude k dispozici některá z administrativních pracovnic.
V neodkladných případech (nebo pokud je nezbytná přítomnost ředitele školy či jeho zástupce) se lze na řešení individuálně domluvit na telefonu 491 423 243.

Ve dnech St - Pá 29. - 31. 8. 2018 Vám už budeme k dispozici v plné sestavě, a to od 8:00 do 14:00.

Přijmeme nového učitele

Jiráskovo gymnázium přijme

od 1. 9. 2018 učitele.

Aprobace může být kombinací těchto předmětů (výhoda pro případné přijetí)

M, Aj, Informatika, Z

nebo jeden z těchto předmětů + libovolný další (ne kombinace Z - Tv, Z - ZSV, Z - D).

 

Životopis a motivační dopis zasílejte do 25. června na e-mail: sekretariat@gymnachod.cz

Případné dotazy tamtéž.

2017

Úspěchy studentů – 2017

Zobrazit příspěvky z roku:

Pohár České florbalové unie - 1.kolo

Dne 2.12. jsme odehráli 1.kolo Poháru České florbalové unie v Předměřicích nad Labem. V konkurenci pěti středních škol jsme dvakrát zvítězili, jednou remizovali a jednou prohráli. Druhé místo v turnaji znamená postup do druhého kola soutěže. Podařil se tak první krok k O2 aréně, kde se uskuteční finále soutěže.   JG – SPŠ stavební HK 2:0 Branky: 2 x Klimeš
Přečíst celý článek

Třetí, páté a šesté místo v krajském kole CHO kat. A

Na Univerzitě v Pardubicích se v sobotu 9. 12. konalo krajské kolo Chemické olympiády kategorie A. Naši školu reprezentovali studenti maturitních tříd a to Lucie Tučková (4.B), Jan Bohadlo (8.V) a Štěpán Jirman (8.V). Lucie skončila na krásném třetím místě a získala tak možnost dostat se do národního kola, pokud ji budou stačit získané body. Po maturitě by ráda studovala na VŠCHT v Praze.
Přečíst celý článek

Fykosí fyziklání on line

Ve středu 29. listopadu v pozdně odpoledních a večerních hodinách, se tři týmy našich studentů účastnily soutěže v řešení fyzikálních úloh online po internetu. V kategorii třetích ročníků středních škol nás reprezentovalo družstvo studentů septimy B, ve složení : Jana Možíšová, Vojtěch Brejtr, Tomáš Kubíček, Michal Matoulek a David Luášek. Mezi 40 družstvy se umístili na vynikajícím 6. místě. V kategorii o rok mladších studentů
Přečíst celý článek

Robosoutěž ČVUT středních škol

Stejně jako v minulých letech se i letos naši studenti zúčastnili Robosoutěže, kterou pořádá ČVUT v Praze. Jde o soutěž robotů postavených ze stavebnice Lego Mindstorms. Účast na takové soutěži znamená spoustu hodin věnovaných stavbě robota a jeho testování (a následnému rozebírání a přestavování, když se ukáže, že ne vše funguje tak, jak má), v den soutěže vstávání ve čtyři hodiny ráno a cestu
Přečíst celý článek

Merkur perFEKT Challenge

21. 11. 2017 se v Brně na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT konal pátý ročník Merkur perFEKT Challenge, kde týmy studentů řeší zadání z oblasti elektroniky a elektrotechniky s využitím populární stavebnice Merkur. Student našeho gymnázia Šimon Prudil se soutěže zúčastnil jako člen týmu složeného i ze studentů dalších škol (u nás nebyl dostatek zájemců), řešili úlohu ‚Svalem na robota‘, a to velice úspěšně
Přečíst celý článek

Volejbalistky a volejbalisté Jiráskova gymnázia nejlepší v okrese

V úterý 21.11.2017 a ve středu 22.11.2017 se v tělocvičně naší školy konala okresní kola ve volejbalu středních škol v kategorii chlapců i dívek. Turnaje dívek se zúčastnilo celkem 6 týmů včetně dvou družstev sestavených ze studentek Jiráskova gymnázia – dívky prvních a druhých ročníků tvořily jeden tým a dívky třetích a čtvrtých ročníků druhý. Našim dívkám se podařilo umístit na prvních
Přečíst celý článek

Robosoutěž ČVUT středních škol

Stejně jako v minulých letech se i letos naši studenti zúčastnili Robosoutěže, kterou pořádá ČVUT v Praze. Jde o soutěž robotů postavených ze stavebnice Lego Mindstorms. Účast na takové soutěži znamená spoustu hodin věnovaných stavbě robota a jeho testování (a následnému rozebírání a přestavování, když se ukáže, že ne vše funguje tak, jak má), v den soutěže vstávání ve čtyři hodiny ráno a cestu
Přečíst celý článek

KB Florbal challenge

Dne 23. 11. se v náchodské plechárně konalo okresní kolo turnaje ve florbalu „KB Florbal challenge“. Naši hráči potvrdili roli hlavního favorita a s přehledem postoupili do krajského kola. JG – SŠ oděvní služeb a ekonomiky Červený Kostelec 17:0 a 9:0 JG – Gymnázium Broumov 6:4 a 6:0 Kanadské bodování: 1. Klimeš Heinrich 16 (6 + 10) 2. Kaválek David 11 (10 +
Přečíst celý článek

2016

Úspěchy studentů – 2016

Zobrazit příspěvky z roku:

Účast na tiskové konferenci firmy Saar Gummi Czech

V pondělí 28. 11. 2016 se pět našich studentů a dva vyučující zúčastnili tiskové konference, kterou v Hradci Králové pořádala firma Saar Gummi Czech a kde představila svůj projekt T Generace, jehož cílem je podpora technického vzdělávání na školách, především technicky zaměřených kroužků. Naši studenti prezentovali malou část činnosti robotického kroužku a kroužku 3D tisku. Celá akce se setkala s velkým zájmem
Přečíst celý článek

KoduCup Česko

V průběhu října a listopadu probíhalo nominační kolo soutěže Kodu Cup Česko (http://www.koducup.cz). Jde o celorepublikovou soutěž pro žáky základních škol a víceletých gymnázií (prima-kvarta), soutěží se ve tvorbě her v prostředí Kodu GameLab. Nás reprezentovala Veronika Kvapilová (2.V) a Jan Homolka (2.W). Celkem se do soutěže zapojilo více jak 20 škol. Jan Homolka se se svojí hrou probojoval až
Přečíst celý článek

Školní futsalová liga 9 - 2. kolo

Školní futsalová liga 9 – 2. kolo, 13. 12. 2016 Předměřice n. L. Dvě vítězství a jedna remíza s výbornými soupeři znamená postup do lednového divizního finále Školní futsalové ligy 9! JG – ZŠ Mládežnická Trutnov 8:2 (3:0) Branky: 4x Vik, 2x Janečka, Horkel, Čejchan Jasné vítězství proti tradičnímu soupeři pouze s jedním střídajícím hráčem. Výborná obrana a smrtonosné protiútoky, které nejčastěji
Přečíst celý článek

Druhé místo v krajském kole CHO kat. A

V sobotu 10. 12. se na Univerzitě v Pardubicích konalo krajské kolo Chemické olympiády kategorie A. Naši školu reprezentoval Ondřej Horký (8. W) a Petr Roztočil (4. B). A jak to vše dopadlo? Ondra skončil na krásném druhém místě a získal tak možnost dostat se do národního kola, pokud mu budou stačit získané body. Jeho umístění v kraji mu otevřelo dveře na
Přečíst celý článek

Florbalové soutěže

Na přelomu listopadu a prosince odehrála naše dvě florbalová družstva svoje turnaje se střídavými úspěchy. Starší žákyně v krajském kole v Jičíně získala především dobré zkušenosti s nejlepšími družstvy Královéhradeckého kraje. Naopak středoškoláci jasně a s přehledem postoupili do druhého kola G2 Challenge – turnaje pořádaného českou florbalovou unií. Krajské kolo ve florbalu starších žákyň, Jičín 6. 12. 2016. Pět utkání a pět proher
Přečíst celý článek

Robosoutěž SŠ 2016

Naši studenti se pravidelně účastní Robosoutěže ČVUT, jde o soutěž robotů postavených ze stavebnice LEGO. V pátek 2. 12. 2016 si pět studentů přivstalo, aby mohli do Prahy vyrazit již v 5 hodin ráno. Letošní soutěžní zadání bylo kombinací sledování čáry a průjezdu bludištěm, spojení těchto dvou zcela odlišných úkolů nebylo příliš šťastné – vzhledem k tomu, že roboti mohly být postaveni pouze
Přečíst celý článek

Okresní finále ve florbalu starších žákyň

Dne 15. 11. 2016 se na základní škole v Polici nad Metují tradičně konalo Okresní finále ve florbalu starších žákyň. Po loňském druhém místu jsme si letos o jednu příčku polepšili, což znamená jediné ….. VÍTĚZSTVÍ:) Děvčata předvedla ve všech utkáních bojovnost a solidní taktiku, a když k tomu někdy přidala i florbalový um, válcovali jsme jednoho soupeře za druhým. Naše výsledky: JG –
Přečíst celý článek

KRAJSKÉ FINÁLE V HÁZENÉ STŘEDNÍCH ŠKOL

V početně a kvalitou nabité konkurenci dosáhli studenti našeho gymnázia skvělého výsledku, když v krajském finále v házené chlapců v nejstarší  věkové kategorii vybojovali skvělé druhé místo. Hořkost porážky okusili až ve finále, ve kterém podlehli SPŠ Jičín. Finálový turnaj se uskutečnil právě v Jičíně ve středu 16.11.2016. Velký dík za skvělou reprezentaci školy patří těmto studentům: Jaromír Poláček, Vojtěch Klikar, Jan
Přečíst celý článek

2015

Úspěchy studentů – 2015

Zobrazit příspěvky z roku:

Sršňáci na Robosoutěži ČVUT

Studenti Jiráskova gymnázia se již několik let pravidelně účastní Robosoutěže, kterou pořádá ČVUT v Praze. Jde o soutěž robotů postavených ze stavebnice Lego Mindstorms. Letošní zadání bylo „hašení ohnisek požáru“ – najít v bludišti červená světélka a přiložením magnetu je uhasit (přebarvit na zelená). Jak jsme se dozvěděli od hlavního pořadatele soutěže, jsme jednou z mála škol, která se této
Přečíst celý článek

Okresní kolo přeboru škol Náchodska v šachu 2015

Již třetí rok v řadě se v prostorách Jiráskova gymnázia Náchod hrál okresní přebor 4členných školních týmů. Hrálo se ve středu 16. 12. 2015. V kategorii 6.-9. třída obsadily týmy JG Náchod třetí a páté místo, v kategorii středních škol  první, druhé a šesté místo. Postup na KP do Třebechovic p. O. (hraje se v úterý 26.1. 2016) si nakonec vybojovaly 3 týmy JG – viz nástěnka.
Přečíst celý článek

Recitační soutěž

Dne 8.prosince se v aule gymnázia uskutečnila recitační soutěž, která proběhla ve dvou kategoriích. V první kategorii – prima, sekunda zvítězil Jakub Syrovátko z 1.V druhé místo obsadil Jan Krčmář z 1.W třetí místo nebylo uděleno. V druhé kategorii  – tercie,kvarta nebylo uděleno první ani třetí místo. Druhé místo obsadily hned tři dívky, A.M. Bílková z 3.W Nikola Hlavatá
Přečíst celý článek

Přebor Jiráskova Gymnázia v šachu 2015 - VÝSLEDKY

V pátek 4. 12. 2015 se na Jiráskově gymnáziu v Náchodě konal přebor školy v šachu. Při neúčasti Martina Saučuka byl velkým favoritem na vítězství Jan Zahálka a to se také 100% potvrdilo, když v porazil všechny své soupeře. Druhé místo jistil Ondřej Vít a o pomyslný bronz usilovalo hned několik hráčů, z nichž nakonec důvod k radosti měl Jakub Pitřinec. Turnaje se zúčastili i benjamínci Jožka Čelka
Přečíst celý článek

Krajské finále ve volejbalu dívek

Po vítězství v okresním kole se naše dívky kvalifikovaly do krajské kola kategorie VI.B ve volejbalu, které se konalo ve čtvrtek 3.12.2015 v Nové Pace. Turnaje se celkem zúčastnilo 5 týmu. Zápasy se hrály pouze na dva sety a naše reprezentantky ani jedno utkání neprohrály. Třikrát vyhrály 2:0 a jeden zápas remizovaly 1:1. I přes výborný výkon skončila naše děvčata
Přečíst celý článek

PětNaGauči

Vynikající úspěch studentů naší školy. Již po páté se studenti Jiráskova gymnázia zúčastnili internetové soutěže řešení fyzikálních úloh. Sestavili jsme pět týmů po pěti studentech a tak ve středu 2. 12. od 17 do 20 hodin v prostorách školy se 23 chlapců a dvě dívky snažili vyřešit co nejvíce příkladů. Tři týmy byly zařazeny v katergorii B – třetích ročníků kde soutěžilo 49
Přečíst celý článek

pIšQworky - Sršňáci v Hradci Králové tentokráte nebodovali

Tým Sršňáci ve složení Ondřej Vít, Miroslav Říha, Benjamin Sichrovský, Vojtěch Balcar a Adam Brychta, který s přehledem vyhrál oblastní kolo turnaje v piškvorákách a postoupil na krajský turnaj do Hradce Králové, zde už tolik štěstí neměl a ze základních skupin nepostoupil – vylosoval si základní skupinu, ve které byly ty nejsilnější týmy včetně loňského vítěze celorepublikového turnaje.
Přečíst celý článek

Okresní kolo ve florbalu starších žákyň

Dne 24.11.2015 se v tělocvičně základní školy v Polici nad Metují uskutečnilo okresní kolo ve florbalu starších žákyň. Naše dívky čtyřikrát vyhrály a jen jednou prohrály, což bohatě stačilo na celkové druhé místo. Jedenáct branek z celkových třinácti nastřílela Barbora Chobotská. JG – Police B 2:0, Hrubá, Chobotská JG – Teplice 3:0, 2x Chobotská, Křenková JG – Gymnázium Broumov
Přečíst celý článek

2014

Úspěchy studentů – 2014

Zobrazit příspěvky z roku:

Okresní kolo přeboru škol Náchodska v šachu 2014

Týmy Gymnázia Náchod získaly dvě zlata a jedno stříbro v Okresním kole přeboru škol Náchodska 2014 v šachu. Oproti loňsku se zlepšil tým v kategorii 6.-9. tříd, když získal prvenství před favoritem soutěže ze ZŠ Police nad Metují. Reprezentovalo nás celkem 5 družstev – tři družstva v kategorii středních škol a dvě družstva v kategorii 6.-9. tříd. Tradičně výborného výsledku dosáhli studenti JG Náchod
Přečíst celý článek

V bludišti podruhé druzí

Na Jiráskově gymnáziu v Náchodě se již několik let se studenty věnujeme robotice a s úspěchy se účastníme nejrůznějších soutěží. 21. listopadu 2014 se studenti Martin Němec, Jan Jirman a Jan Polák umístili (v konkurenci 80 týmů ze středních škol z celé republiky) na druhém místě v Robosoutěži ČVUT. Získali tak možnost změřit svoje síly s vysokoškolskými studenty ve finále této soutěže. Zadání soutěžní
Přečíst celý článek

Robotiáda 2014

V pátek 5. 12. 2014 se konala Robotiáda v Brně, DĚTSKÁ SOUTĚŽ VE STAVBĚ ROBOTŮ. V této soutěži bylo několik kategorií: přehlídka, čára, dálkový medvěd a freestyle. Náš tým se zúčastnil ve složení: Jan Máslo, Jakub Horák, Jakub Nosek a Martin Stuchlík kategorie čára (nutno dojet s robotem po čáře až do cíle) a dálkový medvěd (úkolem je zachránit osamoceného medvěda a dovézt či dostrkat do
Přečíst celý článek

Fykosí fyziklání online 2014

Ve čtvrtek 4. prosince proběhlo už v pořadí čtvrté Fykosí fyziklání online. Jde o tříhodinovou týmovou hru probíhající přes internet. Soutěží 1–5členné týmy v několika kategoriích. Bojovat za naši školu se rozhodlo 14 studentů a tak jsme sestavili tři týmy. Všechny ve stejné kategorii „Středoškoláci B“, do které bylo zařazeno 36 družstev. A opravdu se nemáme v konkurenci ostatních škol za co
Přečíst celý článek

Florbalové turnaje SŠ

Okresní kolo ve florbalu SŠ kat.HV. Dne 2.12. uspořádalo naše gymnázium okresní kolo středních škol ve florbalu chlapců. Bohužel naše ambice se nepodařilo přetavit v postup do krajského kola a obsadili jsme až druhé nepostupové místo. Utkání ve skupině B: JG – Academia Mercurii 2:0 Branky: Čečetka, Kováčik JG – SPŠ Hronov 2:0 Branky: Kováčik, Malík JG –
Přečíst celý článek

Celostátní finále Logické olympiády

Celostátní finále Logické olympiády se konalo 1. prosince 2014 v prostorách Pražského hradu. V kategorii C (střední škola) obsadila Milena Vaňková (4.A) krásné 22. místo a Tomáš Macek (6.V) místo 50. Oběma gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci gymnázia. Letošního sedmého ročníku Logické olympiády se zúčastnilo 49 035 soutěžících z 2 056 škol z celé České republiky.
Přečíst celý článek

Zlato pro Jiráskovo gymnázium Náchod

Stalo se neuvěřitelné, ale stalo se to! Studenti naší školy zvítězili v krajském kole florbalu kategorie H IV, které se konalo 26. 11. 2014 v Hradci Králové, a postoupili do republikového finále. Naši borci převedli téměř bezchybný výkon a hlavně velkou psychickou odolnost. I bez tří nemocných opor dokázali v rozhodujícím utkání se ZŠ Opočno zvrátit nepříznivý stav 0:2 a zvítězit 3:2. To byla
Přečíst celý článek

2013

Úspěchy studentů – 2013

Zobrazit příspěvky z roku:

Školská futsalová liga 7 - 2.kolo

Dne 18.12.2013 proběhlo v Lázních Bělohrad druhé kolo Školské futsalové ligy 7 – soutěže hráčů 6.-7.tříd ZŠ a jim odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií. Přestože jsme hráli hlavně proti sedmákům a převážně hráčům roč.nar. 2000,  obě utkání jsme výsledkově zvládli a postoupili do další fáze soutěže – finále divize E (Východní Čechy). JG – ZŠ Mládežnická Trutnov 2:2 (1:2) Branky:
Přečíst celý článek

Okresní kolo přeboru škol Náchodska v šachu 2013

Týmy Gymnázia Náchod získaly 3 medialová umístění v Okresním kole přeboru škol Náchodska. Reprezentovala nás tři družstva v kategorii středních škol a jedno družstvo v kategorii ZŠ 6.-9. tříd. Výborného výsledku dosáhli studenti JG Náchod v kategorii středních škol, kde A i B tým s velkým náskokem získaly první dvě místa. Neméně hodnotného výsledku dosáhnul i tým JG Náchod v kategorii ZŠ 6.-9. tříd, když vystoupal na
Přečíst celý článek

Páté místo proti vysokoškolákům v Robosoutěži

V pondělí 16. 12. ráno vyrazil tým OutOfBricks ve složení Martin Němec, Jan Jirman a Jan Polák do Prahy na ČVUT, kde se konalo vysokoškolské kolo Robosoutěže. Kluci 29. 11. zvítězili ve středoškolském kole této soutěže a měli tak právo poměřit své síly se studenty ČVUT, resp. s jejich roboty. Letos bylo úkolem robotů posbírat míčky dané barvy a odvézt je do svého
Přečíst celý článek

Internetová matematická olympiáda - výsledky

V úterý 26. 11. 2013 se tři týmy (každý složený ze sedmi studentů) zúčastnily Internetové matematické olympiády, kterou pořádá Ústav matematiky FSI VUT v Brně. Jedná se o týmovou soutěž, kdy studenti v časovém limitu 2 hodin řeší deset příkladů z různých partií matematicky. Soutěže se zúčastnilo celkem 205 týmů z celé republiky i ze Slovenska. Naše týmy se umístily na 49. místě (Karolína
Přečíst celý článek

Fyziklání online

Již druhým ročníkem letos 5.12.2013, pokračovala internetová soutěž v řešení fyzikálních úloh Fyzikláni on line. Soutěže se účastní pětičlenné týmy a podle toho, jaké studijní ročníky jejich členové absolvovali, jsou rozděleni do čtyř věkových kategorií. Navíc jsou ještě dvě kategorie, jedna pro zahraniční účastníky a druhá zcela volná bez omezení věku či vzdělání. Začíná se v 17 hod. a končí po tříhodinovém
Přečíst celý článek

Míčky nejlépe sbírá robot „škorpion“ z Jiráskova gymnázia

V pátek 29. 11. 2013 pořádalo pražské ČVUT již pátý ročník Robosoutěže. Jedná se o soutěž robotů sestavených ze stavebnice Lego Mindstorms NXT, každý rok je zadání soutěžní úlohy jiné. Letos bylo úkolem robotů posbírat míčky dané barvy a odvézt je do svého skladu, míčky špatné barvy bylo nejlepší dopravit na území protivníka, který tak získal trestné body. V
Přečíst celý článek

Okresní kolo v basketbalu starších žákyň

Dne 28.11.2013 se uskutečnilo v Jaroměři okresní kolo v basketbalu starších žákyň. Naše děvčata třikrát zvítězila a dvakrát prohrála, takže skončila na pěkném třetím místě ze šesti družstev. Postup do krajského kola si zaslouženě vybojovaly jaroměřské gymnazistky. JG – Gymnázium Broumov 30:4 Body: 8 Lipovská, 8 Voborníková, 6 Naglová, 4 Štěpánová, 4 Cejnarová JG – ZŠ Krčín N.Město 26:2 Body: 8 Naglová,
Přečíst celý článek

2013

Co se událo – 2013

Zobrazit příspěvky z roku:

Studenti našeho gymnázia vzdali poctu Karlu Čapkovi

25. prosince uplyne 75 let od úmrtí velké a významné osobnosti našeho kulturního života, humanisty a demokrata Karla Čapka. 14.listopadu v podvečer studenti sekund, tercií a kvint z dramatického kroužku a loňských dramatických výchov vystoupili se sedmdesátiminutovým dramatickým programem, kterým vzdali poctu člověku s velkým „Č,“ Karlu Čapkovi. Ohlas jejich vystoupení u divácké veřejnosti byl velký. Všem účinkujícím touto cestou ještě jednou děkuji za
Přečíst celý článek

Okresní finále v minifotbalu starších žáků

Dne 23.10.2013 uspořádalo naše gymnázium okresní finále v minifotbalu kat.HIV. (starší žáci). Hrálo se na Hamrech za pěkného fotbalového počasí a naši kluci dokázali porazit všechny soupeře včetně fotbalové sportovní školy z Plhova! V květnu příštího roku nás tak čeká krajské kolo. Všechna utkání odpískali s přehledem naši studenti Vojta Ruffer a Báďa Štelzig. JG – Gymnázium Broumov 4:1 Branky: 2x
Přečíst celý článek

Workshop Ochrana duševního vlastnictví

V pátek 18. 10. 2013 se studenti 4.A a B zúčastili v aule workshopu na tému Ochrana duševního vlastnictví. Workshop vedl JUDr. Matěj Myška, který působí jako asistent na Ústavu práva a technologií Masarykovy univerzity a dále jako  právník Centra pro transfer technologií MU, právník Creative Commons ČR a člen organizačního výboru mezinárodního sympozia Cyberspace a národní konference České právo a IT. Studenty poutavou
Přečíst celý článek

Heuréka na Jiráskově gymnáziu v Náchodě

Poprvé to bylo na podzim roku 2002. V budově naší školy se sešlo na 40 učitelů fyziky, aby se podívali, jaké zajímavé pokusy se dají provádět s magnety a poznávali taje magnetismu. Uplynulo 11 let. Každý rok přijížděli noví. Jak z Čech, tak i ze zahraničí. Letos počet účastníků překročil 120. Od pátku 4. října do neděle 6. října intenzivně pracovali v celkem
Přečíst celý článek

Kroužek elektroniky zahájil činnost

Letos v září zahájil činnost kroužek Elektroniky a praktické fyziky. Členové kroužku se budou scházet jednu týdně, aby se naučili sestavovat elektronické obvody a kostruovat jednoduchá zařízení. Na první schůzce si vyzkoušeli, jak se pájí a každý si odnesl jednoduchou zkoušečku se dvěma svítivými diodami.
Přečíst celý článek

Německo - výměnný pobyt

Od 19. do 28. února navštívilo 30 žáků Jiráskova gymnázia partnerské gymnázium v Georgsmarienhütte, v Německu. Bydleli v rodinách německých studentů. První den návštěvy měli žáci možnost prohlédnout si celou budovu školy a byli přivítáni ředitelem gymnázia. Následně navštívili továrnu na perníky. Celý den pak završili prohlídkou koňské kliniky v Hagenu. Ve čtvrtek se žáci mohli podívat, jak probíhá vyučování v německých školách
Přečíst celý článek

2014

Co se událo – 2014

Zobrazit příspěvky z roku:

Roboti Jiráskova gymnázia se neztratí ani v bludišti

Stalo se již tradicí, že koncem listopadu vyrážejí studenti Jiráskova gymnázia do Prahy, kde ČVUT pořádá Robosoutěž – soutěž robotů postavených ze stavebnice LEGO. Stejně tak tomu bylo i v pátek 21. listopadu, kdy šest studentů s několika krabicemi obsahujícími sestavené roboty a LEGO stavebnice brzy ráno vyrazilo na cestu.   Motivem letošní soutěže byla legendární počítačová hra Pacman, úkolem
Přečíst celý článek

Přebor Jiráskova Gymnázia v šachu 2014 - VÝSLEDKY

V pátek 5.12. se konal Přebor Jiráskova Gymnázia v Náchodě 2014 v šachu.Zvítězil Martin Saučuk a obhájil loňský titul. Bylo to vítězství velmi těsné, protože druhý Honza Zahálka skončil druhý jen díky o půl bodu horšímu pomocnému hodnocení Buchholz. Vzájemná partie skončila v dámské koncovce remízou – viz video. Třetí skončil Ondra Vít. Pochvalu zaslouží nejen medailisté, ale všichni, kdo si
Přečíst celý článek

Pozvánka na Přebor Jiráskova Gymnázia v šachu 2014

Tak jako minulé roky i letos se bude konat Přebor Jiráskova Gymnázia v šachu jednotlivců a všichni jste srdečně zváni! Turnaj se bude konat v pátek 5. 12. 2014 ve sborovně školy. Prezence je v 8,00, ale můžete se dostavit i dříve. Bude se hrát švýcarským systémem na 7 kol (nasazování počítačem). Hrací tempo je 15 minut pro každého na partii. Předpokládané ukončení
Přečíst celý článek

Výborné výkony našich volejbalistek

V tělocvičně Jiráskova gymnázia Náchod se ve čtvrtek 13.11. konalo okresní kolo ve volejbalu dívek. Naši školu reprezentovala dvě družstva. JGN „A“: Stehlíková Tereza, Malíková Kristýna, Čížková Pavla, Šimková Romana, Thérová Aneta, Kubínová Markéta, Čechurová Kristýna. Družstvo JGN „B“: Prokopová Julie, Brátová Pavla, Hlavatá Anežka, Hrušová Julie, Čepová Vanesa, Šnorbertová Michaela, Řezníčková Lucie, Ševců Pavlína. Tým JGN „A“ se
Přečíst celý článek

Seminář o sportovní managementu na JG

Dne 13.11.2014 se v naší sborovně konal velmi zajímavý seminář o sportovním managementu. Lektorka, která k nám přijela z liberecké univerzity, přednášela našim studentům o problematice fungování sportu v České republice. V přednášce se objevily manažerské pojmy typu „strategický plán“, „SWOT analýza“ nebo „marketingový mix“. Vysvětlila, jakým způsobem by měl fungovat sportovní klub a výsledkem práce studentů by měl být právě nově založený
Přečíst celý článek

Jak jsme stavěli 3D tiskárnu

S ing. Vichem jsme se v pátek a v sobotu 14. -15. listopadu 2014 zúčastnili semináře zaměřeného na sestavení a ovládání 3D tiskárny RebeliX (více na http://www.rebelix.cz). Seminář vedl přímo autor tohoto modelu tiskárny, ing. Martin Neruda, takže jsme měli veškeré informace od té nejpovolanější osoby. V rámci semináře jsme si tuto tiskárnu sestavili, oživli a seznámili se základy 3D tisku.
Přečíst celý článek

Tisková zpráva - 5.ročník Náchodských Dnů poezie zahajuje

TZ – Zahájení Náchodských Dnů poezie.   V sobotu 1.listopadu bude ve foyeru Jiráskova gymnázia Náchod k zažití první večer z celoměsíčního programu festivalu Náchodskéh Dny poezie. Ten je součástí celorepublikové akce Den poezie, svým časovým rozpětím ji však značně přesahuje. Během měsíce listopadu budou návštěvníci festivalu svědky performancí, čtení, koncertů, divadelních představení i přednášek v různých náchodských prostorech.
Přečíst celý článek

2015

Co se událo – 2015

Zobrazit příspěvky z roku:

BENQ Školní Ajťák 2015

Někteří naši studenti se zúčastnili on-line soutěže ve znalostech IT prostředí nazvané Školní Ajťák. Soutěže se zúčastnilo více než 7000 studentů z celé ČR, z našich byl nejlepší Michal Matoulek (5.W) na 104. místě, což v konkurenci odborných škol zaměřených na výpočetní techniku a elektro není tak špatné umístění.
Přečíst celý článek

Gymfest

V pátek 18.12. 2015 se v aule Jiráskova gymnázia v Náchodě uskutečnil první ročník Gymfestu, akce, kterou pořádají studenti gymnázia. Vystoupily kapely Jam Defect a TT Band rock. Moderování se ujali Franta Šedivý s Adamem Budařem, kteří si také připravili zábavnou hudební scénku. Aby se akce mohlo zúčastnit co nejvíce studentů a profesorů, všichni účinkující vystoupili dvakrát, vždy pro jiné publikum.
Přečíst celý článek

Divadelníci nižšího gymnázia nadělovali radost

Divadelníci nižšího gymnázia nadělovali radost Kde? Kdy? Komu? Mateřská školka v Náchodě Bělovsi a její odloučená třída v Babí, Mateřská školka Komenského v Náchodě a aula Jiráskova gymnázia. Plejáda vystoupení počínaje 2.prosincem a konče 16. prosincem v adventních dopoledních. Těm nejmenším z mateřských školek a spolužákům z prim, sekund a tercií, rodičům a známým našich herců. Primáni z dramatické výchovy a sekundáni z kroužku Hidrak svým poetickým příběhem „Stalo se v Betlémě“
Přečíst celý článek

Studenti kvarty V a třetích ročníků se účastnili zajímavé přednášky

Studenti kvarty V a třetích ročníků se účastnili zajímavé přednášky V úterý 15.prosince se studenti uvedených tříd v aule gymnázia zúčastnili zajímavé přednášky o historii judaismu, křesťanského a islámského náboženství, o problémech náboženských sekt a současného islámu a IS. Přednášející pan Radek Hejret svými vědomostmi, přehledem o politické současné situaci na východě a rétorikou natolik oslovil a zaujal naše studenty , že se následná beseda přenesla i mimo
Přečíst celý článek

IQRF Smart School

Naše gymnázium se zapojilo do projektu IQRF Smart School, více informací na http://www.iqrfalliance.eu/smart-school. Novinky najdete také na FB IQRF Alliance.   Pokud vás tato technologie zaujala a chtěli byste si s ní pohrát a/nebo vás napadne nějaká její praktická aplikace, podrobnosti se dozvíte v kabinetě VT.
Přečíst celý článek

Charitativní vystoupení pro Hospic v Červeném Kostelci

Charitativní vystoupení pro Hospic v Červeném Kostelci Anna, Kristina, Kateřina, Adam, Františkové, Martin a Viktor. Šimon – osvětlovač. Studenti – členové souboru FFAKK – Hidrak – 9.prosince vystoupili v aule gymnázia s dramatizací povídek Karla Čapka v komponovaném divadelním programu nazvaném „S Čapkem . „ Hráli srdcem a ohlas diváků byl velký. Výtěžek 4050,- Kč předají Hospicu v Červeném Kostelci. Je dobře,
Přečíst celý článek

Hodina moderní chemie

Ve dnech 26. a 27. listopadu 2015 předvedly studentky doktorandského studia pražské VŠCHT na našem gymnáziu několik představení Hodiny moderní chemie. Pokusy a výklad prováděly ing. Petra Cinková a ing. Adéla Jeništová. Čtvrteční hodina plná napětí, chemických kouzel a překvapení nadchla všechny bez rozdílu věku. Představení zahájila soutěž v poznávání přírodních vonných esencí. Poté následovaly ukázky nečekaných barevných přeměn. Vrcholem byly atraktivní
Přečíst celý článek

Pozvánka na Přebor Jiráskova Gymnázia v šachu 2015

Tak jako minulé roky i letos se bude konat Přebor Jiráskova Gymnázia v šachu jednotlivců a všichni jste srdečně zváni! Bude to již 5. ročník v novodobé historii školního přeboru (začínali jsme v r. 2011). Turnaj se bude konat v pátek 4. 12. 2015 ve sborovně školy. Prezence je v 8,00. Bude se hrát švýcarským systémem na 7 kol (nasazování počítačem). Hrací tempo je 15
Přečíst celý článek

2016

Co se událo – 2016

Zobrazit příspěvky z roku:

Kroužek 3D tisku se připravuje na Vánoce 🙂

Od letošního října mohou studenti Jiráskova gymnázia navštěvovat (kromě jiných kroužků) i kroužek 3D tisku. Jeho činnost podporuje červenokostelecká firma Saar Gummi Czech, s.r.o. v rámci svého projektu T Generace – technici pro budoucnost, který je zaměřen na podporu technického vzdělávání. Technologii 3D tisku bezesporu patří budoucnost a její znalost bude pro studenty velkou výhodou. Studenti se učí,
Přečíst celý článek

Výsledky Přeboru Jiráskova gymnázia v šachu 2016

V pátek 2.12.2016 se uskutečnil Přebor Jiráskova gymnázia v šachu pro rok 2016. Poprvé se hrálo ve dvou turnajích. V uzavřeném turnaji se předvedli již ostřílení borci, kteří se šachu intenzivně věnují, včetně pozvaného hosta Pepy Cibulky z Gymnázia Broumov. V tom otevřeném hráli fandové šachové hry, kteří zkušenosti sbírají v šachovém kroužku nebo třeba o přestávce při partičce s kamarády.
Přečíst celý článek

Internetová matematická olympiáda

Letos se Internetové matematické olympiády (http://matholymp.fme.vutbr.cz), která se konala v úterý 29.11.2016, zúčastnily čtyři týmy. Nejlépe si mezi 214 týmy z celé ČR i SR vedl tým ve složení Jan Bohadlo, Štěpán Jirman, Petr Kamarýt, Tomáš Kubíček, Tomáš Macek, Ondřej Vít a Vojtěch Brejtr, který obsadil pěkné 44. místo, 51. místo obsadil tým ve složení Markéta Lipovská, Benjamin Sichrovský, Šimon Prudil,
Přečíst celý článek

Exkurze - Rubena a.s. Náchod

V pátek 11. listopadu třída 4.B absolvovala exkurzi v společnosti Rubena a.s. Náchod. Táto společnost je tradičním českým výrobcem pryžových, pryžokovových a pryžotextilních výrobků s více než 100 letou historií. Vyrábí zejména pláště a duše pro jízdní kola a hokejové puky. Kdo neví, tak puky Rubeny byly vybrány jako oficiální pro hokejový turnaj na Zimních olympijských hrách 2014 v ruském Soči. Studenti
Přečíst celý článek

Přebor Jiráskova gymnázia v šachu 2016 JIŽ TENTO PÁTEK!

Všichni studenti, kteří ovládají alespoň základní pravidla šachové hry, jsou zváni na Přebor Jiráskova gymnázia v šachu 2016, který se koná již tento pátek 2.12. od 8,00 ve sborovně. Předpokládaný konec nejpozději ve 14,00. Letos se poprvé bude hrát ve dvou turnajích. První turnaj bude uzavřený a hrát v něm bude šestice ostřílených borců, systémem každý s každým dvoukolově. David Černý,
Přečíst celý článek

Sonety přečtou tečku za 7.ročníkem Náchodských dnů poezie

Lehce inscenovaným scénicým čtením ze Sonetů pana Williama S. se dnes v 19.00 v Aule rozloučí Náchodské Dny poezie. Soubor DREJG představí svůj „work in progress“ vycházející z textů nejslavnější sonetoví sbírky letos nejoslavovanějšího Angličana. Čtou: Ivana Turovská, Debie Ritschelová, Kamča Dědková, Alice Tučková, Gabča Balská, Markéta Bohadlová, Bára Ježková, Julie Remešová, Naty Kalivodová, Anežka Tučková, Alice Brožová,
Přečíst celý článek

Studenti našeho gymnázia byli hosty studia Český rozhlas Hradec Králové

Studenti našeho gymnázia byli hosty studia Český rozhlas Hradec Králové 17.listopadu studenti oktávy V Adam Budař a František Šedivý spolu se studentem kvinty V Viktorem Tomkem hostovali ve studiu Českého rozhlasu v Hradci Králové. S moderátorkou Pavlou Kindernayovou hovořili nejen o svých divadelních představeních ve prospěch charity a o svých životních plánech po složení maturitní zkoušky, ale i o Dni studentstva. Viktor , jeden z nejlepších houslistů
Přečíst celý článek

2017

Co se událo – 2017

Zobrazit příspěvky z roku:

In-flight call s Paolem Nespolim

V pondělí 4. prosince mělo šest zájemců z řad studentů možnost zúčastnit se historicky prvního online videorozhovoru s Mezinárodní vesmírnou stanicí ISS. Akce se konala na pražském ČVUT, kde jsme nejprve měli dohodnutou exkurzi na Katedře řídící techniky. Studenti se mohli seznámit s různými modely řídících systémů a například si vyzkoušet udržet dvouvrtulový model ve stabilní poloze, nejprve bez pomoci
Přečíst celý článek

Výsledky voleb do školské rady Jiráskova gymnázia

Dne 24. listopadu 2017 proběhly volby do školské rady Jiráskova gymnázia na funkční období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020. Zvoleni byli: Za zákonné zástupce nezletilých žáků Ing. arch. Michal Ježek Za zletilé žáky Jan Škoda Za pedagogické pracovníky Mgr. Milan Poutník Ing. Dalibor Vích Za zřizovatele jsou do 19. 2. 2018 členy školské rady Jan Birke Mgr. Denisa Pokorná
Přečíst celý článek

Gymfest 2017

Dne 20. 12. 2017 se na našem gymnáziu uskutečnil již třetí ročník Gymfestu. Tento rok vystoupily kapely Tustuduka ZUŠ Náchod, Apropos ze ZUŠ Střezina Hradec Králové, TT Band rock a Tight Trail z České Skalice. Jako oba minulé ročníky i letos proběhla dvě vystoupení, vždy po třech vyučovacích hodinách. V obou blocích byla celá aula na nohou a všichni si pořádně zařádili. (Událost
Přečíst celý článek

Den her v chemii aneb hrátky s chemií

Ve čtvrtek 21. prosince si mohli studenti nižšího gymnázia pod vedením zkušenějších studentů vyšších ročníků vyzkoušet množství zajímavých experimentů a zasoutěžit si. Mohli si vyrobit šumivé bomby do koupele, pozorovat vznik krystalů, vyzkoušet tajné písmo, vyrobit vánoční ozdobu atd. Nechyběly ani demonstrační pokusy jako je oblíbená sloní zubní pasta, smrt gumového medvídka, luminiscence, bengálské ohně a jiné exotermické
Přečíst celý článek

Zdařilý Den her a loutková scéna

Zdařilý Den her a loutková scéna Předvánoční Den her má již na našem gymnáziu tradici. A tak se 21.prosince sešlo 25 studentů, aby si „zahráli.“ Pro radost sobě i spolužákům. Rozděleni do skupin si vybrali loutky jak ti nejmladší – primáni, starší terciáni, tak i studenti druhých ročníků. Podle vlastních scénářů hráli své pohádky. Nechyběla princezna a vdavky, zamilovaný Kašpárek,
Přečíst celý článek

Gymfest 2017

Dne 20. 12. 2017 se na našem gymnáziu uskutečnil již třetí ročník Gymfestu. Tento rok vystoupily kapely Tustuduka ZUŠ Náchod, Apropos ze ZUŠ Střezina Hradec Králové, TT Band rock a Tight Trail z České Skalice. Jako oba minulé ročníky i letos proběhla dvě vystoupení, vždy po třech vyučovacích hodinách. V obou blocích byla celá aula na nohou a všichni si pořádně zařádili. (Událost
Přečíst celý článek

Studenti dramatické výchovy hráli dětem pro radost

Studenti dramatické výchovy hráli dětem pro radost Oživlý betlém, zpěv koled, dvě pohádky…Student a studentky z prim a sekund v tomto posledním adventním týdnu hostovali se svým vánočně laděným programem v ZŠ Babí, v aule našeho gymnázia pro studenty nižších ročníků a pro děti ze soukromé MŠ Na Brance a MŠ Komenského. Zvláště děti z mateřských škol úžasně spolupracovaly, zpívaly s malými herci koledy a odměnily
Přečíst celý článek

Logo projektu T Generace

Červenokostelecká firma Saar Gummi Czech již druhým rokem v rámci svého projektu “T Generace – technici pro budoucnost” podporuje naše technické kroužky. Studenti nyní měli možnost navrhnout logo tohoto projektu. Zástupci firmy SGC si vybrali návrh Jitky Štěpánové ze sekundy A, která také obdržela finanční odměnu. Za spolupráci při této akci také děkuji kolegyni Kláře Mičíkové Novotné.
Přečíst celý článek

About school

About school

 

Über die Schule

Über die Schule

 

Kontakt

Kontakt

 

Contact

Contact

 

Informace o webu

Informace o webu

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.gymnachod.cz je společnost Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, se sídlem Řezníčkova 451, Náchod, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského / Krajského soudu v Náchodě, oddíl B, vložka 6941, IZO: 102 266 247, IČO: 48 623 687, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.gymnachod.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.gymnachod.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Ochrana dat

Shromažďované informace a jejich využití

Přístup na stránky www.gymnachod.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Předávání osobních údajů

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Pokud si Uživatel přeje opravit osobní data, které o něm Provozovatel má, může jej o to požádat na emailové adrese privacypolicy+www.fg.cz@fg.cz nebo na poštovní adrese uvedené na stránce Kontakty či stránce o autorských právech.

Kódy třetích stran

Na tomto webu používáme kódy od společností Google, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků webu.

Universal Analytics

Tyto stránky využívají službu Universal Analytics  (Google Analytics), poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Universal Analytics používá souborů „cookies„, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Cookies

Webové stránky gymnachod.cz využívají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem PC, tabletu nebo smartphonu. Některé z těchto souborů jsou nezbytné pro optimální fungování stránek, jiné nám pomáhají webové stránky analyzovat nebo nám umožňují zajistit lepší uživatelský zážitek (zapamatovat si uživatele a uspořádat obsah stránek dle jeho preferovaných zájmů, což vede k ulehčení prohlížení stránek uživatelem).

Tyto stránky používají jak dočasné soubory cookies, které jsou uloženy v zařízení uživatele jen po dobu trvání relace, tak trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy v zařízení uživatele v závislosti na nastavené době existence konkrétního souboru cookie.

Cookies použité na stránkách

Google Analytics – analytické účely

Google Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který pomáhá majitelům webových stránek a aplikací porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky a aplikace využívají. Může používat sadu souborů cookies ke shromažďování informací a vytváření přehledů o používání webových stránek bez toho, aby se společnost Google dozvěděla jakékoli osobní identifikační údaje jednotlivých návštěvníků.

Kromě vytváření přehledů o statistice využití webových stránek lze Universal Analytics společně s některým ze souborů cookie použít k zobrazení relevantnějších reklam ve službách Google (např. Vyhledávání Google) a na webu.

Další informace o souborech cookie služby Analytics a ochraně osobních údajů.

Nastavení (odstranění) cookies

Cookies jsou ve většině prohlížečů ve výchozím nastavení povoleny. Pokud nechce uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí provést potřebná nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Více informací o tom, jak zapnout a vypnout soubory cookies a jak je odstranit, najdete v nápovědě ve vašem prohlížeči.

Nastavení zákazu použití cookies může znamenat omezení nebo nedostupnost některých funkcionalit těchto stránek.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.gymnachod.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Změny v politice ochrany osobních dat

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístněn na těchto stránkách.

Chování uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží
o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Obsahová stránka prezentace je vytvořena HTML 5, vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS3.

Při tvorbě těchto webových stránek bylo přihlíženo k Metodickému pokynu MVČR vyhlášky č. 64/2008 Sb. (vyhláška o přístupnosti), k hlavním normám WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0, ze dne 11. 12. 2008), s důrazem na splnění pravidel úrovně A, a k metodickým pokynům projektu „Blind Friendly Web 2.3“ Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (ze dne 31. 3. 2005).

Doporučená rozšíření prohlížeče

Ve formátu PDF nabízíme některé dokumenty a doplňující informace, které jsou příliš rozsáhlé a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti  Adobe Systems, Inc.

Část dokumentů je zveřejněna v některém z formátů aplikací Microsoft Office. Pro všechny tyto formáty je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat na Váš počítač; případně si můžete zdarma stáhnout kancelářský balík Open Office.

Informace o autorovi webu

WWW stránky vytvořil Dominik Resl (info@resldominik.cz) ve spolupráci s FG Forrest, a.s. Stránky spravuje Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451. Prezentace / portál je provozován(-a) na publikačním systému WordPress. V případě dotazů nebo nalezení technických problémů je možné kontaktovat autory e-mailem na webmaster@gymnachod.cz.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

 

Školní vzdělávací program "I cesta může být cíl" pro čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

A k cíli mnoho cest. A není mezi nimi jen jedna jediná nejsprávnější.
A poznat sebe sama, poznat druhého člověka, poznat své schopnosti i slabosti, poznat, co umím, dokážu a v čem se neobejdu bez cizí pomoci, poznat čím můžu být prospěšný ... to je možná nejvzdálenější cíl naší cesty, cíl na celý život.
Cesta gymnaziálním studiem je cestou k dospělosti, cestou k dospělému životu. Setkání, zkušenosti a dovednosti, které na téhle cestě potkáme, posbíráme, získáme nás poznamenají, ovlivní, nasměrují na celý příští „dospělý“ život. A vydat se na tuhle cestu a nesejít z ní, ale hledat na ní tu svou křižovatku, svůj směr - o to nám běží. „Nám“ - tedy studentům – cestovatelům k dospělosti, i pedagogům – jejich průvodcům.
Školní vzdělávací program „I cesta může být cíl“ je takovou cestou. Nehledali jsme tu jedinou nejlepší, hledali jsme tu, která nabízí každému studentovi možnost najít tu svou cestu. My, pedagogové Jiráskova gymnázia, jsme ji našim studentům zakreslili do krajiny utvářené svými zkušenostmi, schopnostmi, nejlepším vědomím a svědomím, možnostmi školy i potřebami mladého člověka v moderní společnosti A chceme studentům dle nastavených pravidel pomoci s čtením téhle mapy, s hledáním jejich směru, s každým obtížným krokem, který mají před sebou.
Školní vzdělávací program „I cesta může být cíl“ však není cestou statickou, neměnnou, ohraničenou betonovými patníky neomylnosti a ostnatým drátem vševědoucnosti. Je vytyčena dobře, ale jako každý cestář, i my víme, že bude občas některý úsek nutné vyspravit, zpevnit, vést bezpečnějšími kraji. Na téhle cestě jsme s vámi i my, stejně jako rodiče a přátelé školy. I cesta může být naším společným cílem.
Pojďte s námi!
Pedagogický sbor
Verze ŠVP Platnost od Platí pro
ŠVP I cesta může být cíl verze 1.2 1. 9. 2012 všechny třídy

Školní vzdělávací program "Na cestě..." pro nižší stupeň osmiletého gymnázia

Na cestě životem.
Na cestě za poznáním, moudrostí, za štěstím.

Život je poznávání, poznávání je život. Velkou část poznání získáváme ve škole, ale život není jen škola. Naštěstí. Školní vzdělávání má být přirozenou součástí života.

Na cestě za poznáním jsou naši žáci. Jsme na ní ale i my, pedagogové. Neustále hledáme nové prostředky, metody a možnosti, jak poznání žákům co nejlépe zprostředkovat. Diskutujeme o tom, co je ve vzdělávacím procesu důležité, co lze naopak s lehkým srdcem opustit. Nikdy si nemůžeme být jisti, že to, co jsme v daném okamžiku přijali za své, je to nejlepší. V této otázce nemáme soudce, ač se jím mnozí velmi ochotně stávají.

Školní vzdělávací program "Na cestě…" je významným krokem na cestě za efektivní výukou. Při jeho tvorbě jsme se upřímně zamýšleli nad cíli, prostředky, reálnými možnostmi školy a potřebami žáků. Program předkládáme s plnou odpovědností za jeho obsah a realizaci a s nejlepšími úmysly. Vyhrazujeme si právo na omyl, na změnu. Školní vzdělávací program je živým dokumentem. Postupně upravíme to, co se při realizaci neosvědčí, obohatíme ho o nové nápady. Jsme na cestě.

Přejeme dobrodružnou cestu sobě i žákům a všem našim průvodcům, zvláště rodičům a spřátelené veřejnosti.

Pedagogický sbor

Verze ŠVP Platnost od Platí pro
Na cestě verze 2.2 1. 9. 2016 všechny třídy

Europass - dodatek k osvědčení

 • dokument doplňující osvědčení o středoškolském vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce)
 • vztahuje se k získané kvalifikaci – je stejný pro absolventy s totožným vzděláním
 • na rozdíl od známek popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění slovně
 • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě
 • je vydáván bezplatně, v českém a cizím jazyce podle vlastního výběru (v angličtině, němčině, francouzštině)
 • lze přiložit k životopisu

Přečíst celý článek

Harmonogram školního roku

Harmonogram školního roku

Harmonogram zahraničních zájezdů a výměnných pobytů

Ročník

Země

Délka  a termín

Druh

Poznámka

Prima

-

-

-

-

Sekunda

-

-

-

-

Tercie

Dánsko (Vejle)

7 dní / květen

výměnný

Dorozumívací jazyk: Aj

Kvarta

Švédsko (Götheborg)

7 dní

výměnný

Dorozumívací jazyk: Aj

Kvinta
1. roč.

Sexta
2. roč.

Anglie

Francie, Německo, Španělsko

7 dní / duben

7 dní / květen

poznávací

poznávací

1x za dva roky (střídavě)

Septima
3. roč.

Německo (Georgsmarienhütte)

14 dní / jaro

výměnný

Dorozumívací jazyk: Nj

Oktáva
4. roč.

-

-

-

-

Poznámky:
Výjezd do Dánska a Švédska je závislý na zájmu zahraničního partnera. Tzn. nelze jej garantovat.
Účast na jakémkoliv výměnném zájezdu je podmíněna ochotou ubytovat u sebe žáka ze zahraniční rodiny.

Mapa stránek

Mapa stránek

Co se událo

Co se událo

Zobrazit pouze příspěvky z roku:

Zábavná chemie do mateřské školy potřetí

Na konci června jsme zakončily pro tento školní rok projekt Zábavná chemie do MŠ, který se může realizovat díky finanční podpoře Královéhradeckého kraje. V pátek 22. 6. jsme zavítaly do Batňovic a v pondělí   25. 6. do Červeného Kostelce. Kromě demonstračních pokusů, s kterými nám pomohly i nejmladší děti, jsme zrealizovaly i malou dílničku. Děti s naší pomocí vyráběly šumivé bombičky do koupele a tak si zdokonalovaly
Přečíst celý článek

Zábavná chemie do mateřské školy

V rámci projektu Zábavná chemie do MŠ jsme dva pondělky v červnu navštívily děti v mateřských školách v našem blízkém okolí. První pondělí, 4. 6. 2018, jsme s Pavlínou Knapovskou ze septimy A připravily pro děti z MŠ Horní Rybníky zajímavý den s chemii. Za týden, 11. 6., se k nám připojily studentky z 1. B, Jana Duchatschová a Zdislava Matysková, které se taky podílely na realizaci projektu v MŠ
Přečíst celý článek

Studenti zažili den po francouzsku

Ve čtvrtek 31. 5. studenti, kteří se učí francouzsky, mohli prožít francouzský den v domě dětí a mládeže Déčko. Vyzkoušeli si různé společenské, slovní, logické i sportovní hry. Pravidla jim vysvětlil Hugo ( dobrovolník z Francie, který  letos dvakrát týdně pomáhal v hodinách francouzštiny). Někteří studenti využili nabídky účastnit se vaření a pečení francouzských specialit. Velmi milým překvapením bylo, když se do vaření 
Přečíst celý článek

Studenti Jiráskova gymnázia na nejtišším místě v České republice

Nejednalo se však o hodinu obávaného učitele nebo učitelky, ale o exkurzi do vibroakustické laboratoře firmy Honeywell v Brně. Takzvaná bezdozvuková komora je nejtišším místem v Česku, její stěny jsou obloženy metrovými klíny ze speciální hmoty, díky nimž je v komoře téměř absolutní ticho a můžeme slyšet i tlukot vlastního srdce. Zde se testují nejrůznější výrobky, které společnost vyvíjí. Dvanáct zájemců z řad
Přečíst celý článek

Setkání s profesionálním hasičem

Dne 14. května proběhlo setkání studentů 1.V s profesionálním hasičem Ondřejem Čuhaničem, absolventem našeho gymnázia. Žáci se dozvěděli informace o práci integrovaných záchranných složek. Beseda proběhla v příjemné atmosféře s množstvím různých ukázek a konkrétních příkladů. Žákům a hlavně přednášejícímu za přínosnou debatu děkujeme. I. Rojtová a J. Zikmund
Přečíst celý článek

Exkurze do firmy Saar Gummi Czech v Červeném Kostelci

Ve čtvrtek 26. 4. 2018 se 21 studentů a dva vyučující Jiráskova gymnázia zúčastnili exkurze do firmy Saar Gummi Czech, s.r.o. v Červeném Kostelci. Nešlo ale jen o prostou prohlídku výrobního závodu, díky ochotě pracovníků firmy byla exkurze připravena přímo pro nás – nejprve nás čekalo setkání s pracovníky vývoje, kde nás pan Ing. Petr Celba a jeho kolega seznámili s výrobním programem firmy,
Přečíst celý článek

Češi za hranicemi

Ve dnech 6.-14.3.2018 navštívili studenti Jiráskova gymnázia sousední Německo. Letošní rok se dá považovat za opravdu silný, protože do výměny se přihlásilo dohromady z obou zemí 72 studentů. Každý německý žák z Oesede si vybral podle dopisu jednoho z nás, Čechů, a musel ho do týdne kontaktovat a předat mu pár základních informací. Cílem výměnného pobytu je mimo jiné seznámení
Přečíst celý článek

Kalendář událostí

Kalendář událostí

Červenec 2018

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Archiv příspěvků

MailChimp for WordPress: Form Preview

Kronika gymnázia

Kronika Jiráskova gymnázia - školní rok 2017-18

Školní rok 2017-18 zahájili učitelé přípravným týdnem 30. srpna, v jehož průběhu se konaly opravné zkoušky. Studenti nastoupili do školy v pondělí 4. září, kde je prostřednictvím rozhlasu přivítal ministr školství, mládeže a tělovýchovy prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., prostřednictvím školního rozhlasu ředitel školy Pavel Škoda a ve třídách jejich třídní učitelé. Podle pravidelného rozvrhu se začali učit hned následující den.

11. září proběhla na škole ústní část opravných maturitních zkoušek. Všech pět studentů uspělo a uspěli i další dva studenti, kteří opravovali v předcházejícím týdnu didaktický test.

Ve dnech 11. - 13. září byli na primárně-preventivním pobytu v Horních Vlčkovicích studenti 1.A s prof. Fišerovou a Vrátilovou a 13. září je zde vystřídali žáci 1.V s prof. G. Škodovou a Misarovou a zdrželi se do 15. září. Ve dnech 13. - 15. září byli na primárně-preventivním pobytu na Pardubických boudách v Krkonoších také studenti 1.B s prof. Rojtovou a Víchem. Dny od 18. do 20. září prožili žáci 1.W na primárně-preventivním pobytu v Lachově u Teplic nad Metují s prof. Diviškem a Zapletalem.

11. září navštívili ZOO ve Dvoře Králové nad Labem studenti 7.W a 3.B s prof. Ježkem a Slavíkem a o den později absolvovali stejnou exkurzi studenti 7.V a 3.A s prof. Rojtovou a Jaroušovou.

18. září v podvečerních hodinách přijeli studenti z partnerské školy v Oesede v SRN. Během svého pobytu byli přijati ředitelem školy na gymnáziu a některým ze členů samosprávy na náchodské radnici a prohlédli si náchodský zámek. Absolvovali celodenní výlety do Krkonoš, do Prahy a do Police nad Metují do Muzea papírových modelů a na Ostaš. V Hronově navštívili Dům dětí a mládeže Domino. Kromě toho se zúčastnili několika hodin výuky se svými českými partnery a byl pro ně ve škole připraven worshop stavby robotů. Další program jim individuálně připravili v hostitelských rodinách. 27. září ráno se vydali na cestu domů.

20. září zhlédli kvartáni v Divadélku ZUŠ v Náchodě představení Fórum. Naši studenti se tradičně zapojili do celonárodní charitativní sbírky Srdíčkový den, jejíž výtěžek je určen pro těžce handicapované děti a jejich rodiny.

21. září se naši studenti utkali se žáky z 11 škol v okresním finále v přespolním běhu v Polici nad Metují. Doprovodili je prof. Rojtová a Slavík. Naši školu reprezentovalo 33 běžců a to ve všech šesti kategoriích. Tři družstva postoupila do krajského finále, které se uskutečnilo 5. října v Nové Pace. Družstvo mladších žákyň složené pouze z primánek Markéty Vydlákové (1.W), Andrey Janatkové (1.W), Anežky Staňkové (1.W), Šárky Vlčkové (1.V) a Venduly Vyskočilové (1.V) se na trati 1500m umístilo na 5. místě (ze 7). Mladší žáci Matěj Vrzáček (1.W), Matyáš Hájek (1.W), Vít Melichar (1.V), Petr Vašíček (1.V), Jonáš Neumann (2.V) a Jan Poustka (2.W) se na trati 2000m umístili na 4. místě (z 5). Nejlepší z našich primán Matěj Vrzáček skončil pátý (z 28). Starší žákyně Adéla Breitrová (4.V), Lucie Žáčková (4.W), Monika Říhová (4.W), Monika Mastíková (4.V) a Zuzana Šnorbertová (4.W) vybojovaly na trati 1500m 2. místo a postup do krajského finále. Adéla Breitrová mezi 31 běžkyněmi zvítězila. Starším žákům Antonínu Staňkovi (4.V), Bohdanu Ptáčkovi (4.V), Martinu Brejtrovi (4.W), Jakubu Hejzlarovi (4.W), Ondřeji Lukášovi (3.V) a Šimonu Vackovi (3.V), kteří se na trati 3000m umístili na 3. místě, unikl postup do krajského finále jen díky pravidlu o lepším umístění čtvrtého běžce. Staněk skončil v konkurenci 45 závodníků druhý. Dorostenky Sabina Jirmanová (2.A), Kamila Šimková (2.A), Sára Kubíková (2.A), Nikol Urbanová (2.A), Oluša Gajdošová (5.V) a Karolína Křenková (5.W) na trati 3000m v konkurenci pouze s běžkyněmi Gymnázia Broumov zvítězily, když Sabina skončila celkově druhá a Kamila, která svým "zakufrováním" těsně před cílem přišla o suverénní vítězství, třetí. Dorostenci Radek a Tomáš Jansovi (2.A), Adam Šesler (2.B), Martin Červíček (2.B) a Matěj Prouza (1.B) na trati 5000m rovněž vybojovali 1. místo (ze 4), když Radek zvítězil a Adam skončil na 2. místě (z 23). Spolu s dorostenkami se tak kvalifikovali do krajského finále.

O víkendu 22. - 24. září se na škole konal další ročník Heuréky. Jde o oblíbené setkání učitelů fyziky z celé republiky. Organizačně ji zajišťuje prof. Polák.

25. září jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 2.B s prof. Půlpánovou a Fišerem. Navštívili Vyšehrad, prohlédli si Národní divadlo a ve Švandově divadle zhlédli představení Hamlet. Do Archeoparku do Všestar a na královéhradeckou hvězdárnu jeli primáni s prof. Diviškem, Fišerovou, Macurou, Veverkou a Ježkem. Septimáni a studenti 3. ročníku se zúčastnili v Městské knihovně v Náchodě Autorského čtení Lidmily Kábrtové.

26. září jeli členové divadelního souboru Hidrak do Miletína s prof. Dvořáčkovou a Olšanovou. Navštívili zámek, Muzeum loutkářství a rodný domek K. J. Erbena, kde se prezentovali svým vystoupením.

27. září navštívili ZOO ve Dvoře Králové nad Labem terciáni s prof. Rojtovou a Slavíkem. Atleti se pokusili pod dohledem prof. Půlpánové a Zapletala uspět v Jičíně v krajském kole Středoškolského atletického poháru. Dívky Markéta Kubínová (4.A), Veronika Kosová (3.B), Nikol Urbanová (2.A), Rosa Carlino (2.A), Sabina Jirmanová (2.A), Kamila Šimková (2.A), Nela Mědílková (1.B), Anna Venclová (1.B), Aneta Tučková (1.B), Oluša Gajdošová (5.V), Denisa Konvalinová (1.B) a Markéta Zeisková (8.V) vybojovaly 4. místo stejně jako chlapci Josef Mrázek (3.B), Tomáš Křivda (7.V), Jan Ježek (4.B), Martin Jirásek (2.B), Daniel Štodt (4.A), Radek Jansa (2.A), Jakub Divišek (7.W) a Vojtěch Joska (7.W).

2. října se zúčastnili oktaváni s prof. Nývltovou a Macurou v Městské knihovně v Náchodě autorského čtení Marka Šindelky. Studenti dějepisného semináře navštívili s prof. Štegerovou Okresní archiv v Náchodě.

4. října studenti zorganizovali na škole studentské Volby nanečisto, které simulovaly volby do Parlamentu ČR.

5. října jela prof. Rojtová s postupujícími studenty na krajské kolo v přespolním běhu do Nové Paky, které se uskutečnilo za velmi nepříznivých, celodenním deštěm ztížených podmínek. Přesto se družstva Jiráskova gymnázia umístila velmi dobře. Starší kategorie dívek i chlapců obsadily 4. místa. O tento výsledek se zasloužili Gajdošová Oluša (5.V), Meierová Bára (1.A), Šimková Kamila (2.A), Kubíková Sára (2.A), Jirmanová Sabina (2.A), Urbanová Nikol (2.A), Jansa Radek (2.A), Jansa Tomáš (2.A), Červíček Martin (2.B), Šesler Adam (2.B), Hejna Ondřej (1.A). Mladší dívky obsadily ve své kategorii 9. místo. Běžely ve složení Brejtrová Adéla (4.V), Žáčková Lucie (4.W), Říhová Monika (4.W) a Němečková Bára (4.V).

6. října jsme organizovali u nás setkání učitelů z gymnázií z Trutnova, Vrchlabí, Úpice, Hostinného a Dvora Králové nad Labem.

Studentům maturitního ročníku podala informace o možnostech studia a přihlašování na VŠ výchovná poradkyně prof. Nývltová. 10. října se sešla se studenty 4.A a 8.V a 11. října se studenty 4.B a 8.W.

11. října se osm našich studentů zapojilo do celonárodní sbírky Tyfloservisu Bílá pastelka, jejíž výtěžek je každoročně věnován na podporu slabozrakých a nevidomých občanů. Do německého Budyšína jeli na divadelní expedici "Ein Mann sieht rosa" studenti němčiny ze 3. ročníku s prof. Fišerovou a Š. Škodovou. Do Brna na strojírenský veletrh doprovodil zájemce z řad studentů prof. Geťko. Ve škole proběhla soutěž Přírodovědný klokan určena žákům z tercie až sexty a 1.-2. ročníku. V kategorii Kadet soutěžilo 42 žáků a první tři místa obsadili Tomáš Heger (4.V), Lukáš Fidler (4.V) a Jan Krčmář (3.W). 78 studentů se zapojilo do soutěže v kategorii Junior. Zvítězil Jakub Ježek (6.W), druhý byl Michael Obst (5.V) a třetí Štěpán Filip (2.A).

12. října organizoval prof. Divišek na nově zrekonstruovaném stadionu na náchodských Hamrech Okresní finále v minifotbalu starších žáků (naše tercie a kvarta). Naši mladí fotbalisté nezklamali a obsadili pěkné třetí místo. Hráli v sestavě Lukáš Fidler (4.V), Šimon Petráš (4.W), Jan Horkel (4.V), David Katuš (4.V), Ondřej Lukáš (3.V), Jan  Zetek (4.V), Jakub Hejzlar (4.W), Antonín Vančák (3.W) a Marián Bydžovský (3.W). Ondřej Lukáš byl vyhlášen nejlepším hráčem celého turnaje. Turnaj bez problémů rozhodovali Jakub Čejchan (5.V) a Adam Šesler (2.B).

16. října doprovodil studenty do Hradce Králové na turnaj Středoškolské ligy Ultimate frisbee prof. Slavík a 18. října do Prahy prof. Půlpánová. Podzimní část zahájil tým JGN „Trubky“ kvalifikačním turnajem v Hradci Králové, který obsadil dvěma družstvy. V konkurenci dvanácti týmů obsadilo družstvo „A“ 3. místo a družstvo „B“ 9. místo. Turnaje se zúčastnili Vojtěch Joska (7.W), Petr Zákravský (4.B), Jan Laubacher (7.W), David Lukášek (7.W), Marek Balcar (3.B), Tomáš Hak (3.B), Pavel Wolf (2.B), Mikoláš Hruša (1.V), Petra Janečková (4.B), Martina Hrubá (4.B), Pavlína Hušková (4.B), Simona Horkelová (7.W), Markéta Dvořáková (7.W), Kamila Dědková (6.V) a Jaroslava Šintáková (3.W). V Praze Vojtěch Joska (7.W), Simona Horkelová (7.W), Petra Janečková (4.B), Martina Hrubá (4.B), Markéta Dvořáková (7.W), Marek Balcar (3.B), Pavel Wolf (2.B) a Jaroslava Šintáková (3.W) skončili z celkového počtu 16 týmů na 4. místě. Další dva kvalifikační turnaje čekají "Trubky" na jaře. Po podzimních výsledcích náš tým figuruje v rámci republiky na celkovém šestém místě.

18. října si studenti 8.W s prof. Macurou prohlédli v Praze Židovské město a Památník heydrichiády a v Národním divadle zhlédli představení Pýcha a předsudek.

20. října navštívili planetárium a hvězdárnu a elektrárnu Hučák v Hradci Králové studenti kvinty s prof. Košvancem a Brátem. Stejnou exkurzi absolvovali 23. října studenti 1. ročníku s prof. Diviškem a G. Škodovou.

Ve dnech 20. a 21. října škola zapůjčila prostory pro konání parlamentních voleb.

24. října organizoval prof. Zapletal turnaj ve stolním tenise. Náš tým ve složení Filip Kolář (5.W), Jan Zetek (4.V) a Michal Cepr (3.A) obsadil 3. místo. Studenti 6.V navštívili s prof. Balcarovou Čističku odpadních vod v Bražci.

Ve dnech 26.-27. října měli žáci podzimní prázdniny.

Na 31. říjen zorganizovali studenti 6.V prodej halloweenských lahůdek.

1. listopadu jeli studenti 4.A s prof. Misarovou a Jaroušovou na literárně-historickou exkurzi do Prahy. Prohlédli si Židovské město pražské, Židovské muzeum (Maiselova synagoga, Španělská a Pinkasova synagoga, Starý židovský hřbitov) a večer navštívili Stavovské divadlo, kde zhlédli hru Spalovač mrtvol. Do Jaroměře doprovodil prof. Zapletal basketbalisty na turnaj. Chlapci Šimon Vojtíšek (4.B), Jiří Šperling (3.B), Ivo Rohan (1.B), Miroslav Poláček (6.W), Henrich Klimeš (3.B), Michal Šraitr (7.W), Lukáš Novohradský (5.V) a Tomáš Lipovský (6.W) vybojovali 3. místo a dívky Pavlína Naglová (8.V), Markéta Lipovská (8.V), Markéta Zeisková (8.V), Alžběta Jansová (7.W), Jana Možíšová (7.W), Daniela Felgrová (4.B), Adéla Vondrášková (3.A) a Rosa Tereza Carlino (2.A) byly druhé.

2. listopadu navštívili Muzeum heydrichiády a Židovské město v Praze studenti 4.B s prof. Š. Škodovou a Štegerovou. V Národním divadle zhlédli představení "Jsme v pohodě". Ve škole pohovořil v aule o Shakespearovi pan Martin Hilský studentům sexty, 2. ročníku a studentům semináře Anglická literatura. Prof. Šulc doprovodil studenty do Jičína na turnaj v házené. V nesmírně obtížné konkurenci brankáři Jaromír Poláček (3.A) a Vojtěch Klikar (7.W) a dále hráči v poli Tomáš Lipovský (6.W), Lukáš Novohradský (5.V), Vojtěch Vyskočil (7.W), Lukáš Černý (7.W), Adam Joudal (5.W) a Kurt Hartmann (3.B) zvítězili v krajském kole a postoupili do regionální kvalifikace o celostátní finále.

3. listopadu se studenti pokusili v Hradci Králové uspět v krajském kole Logické olympiády za doprovodu prof. G. Škodové. V kategorii pro druhý stupeň ZŠ zvítězil Tomáš Heger (4.V) a Dominik Rufer (4.W) byl třetí. Jan Ježek (3.W) obsadil 12. místo, Kryštof Veverka (4.W) 15. místo a školu reprezentovali ještě Nikola Matějů (1.W) a Matyáš Bohuška (4.W).  Heger a Rufer postoupili do celostátního kola, které se koná 27. listopadu v Praze. V kategorii pro SŠ dosáhl nejlepšího výsledku Jakub Ježek (6.W), který obsadil 12. místo, a školu reprezentoval ještě Benjamin Sichrovský (7.V). Zámecké schody vyběhli naši studenti při tradičním závodě v Běhu do zámeckých schodů, kde porovnávali svoje síly žáci z celého okresu. Z primy a sekundy startovali Markéta Vydláková (1.W), Andrea Marešová (1.W), Vendula Vyskočilová (1.V), Šárka Vlčková (1.V), Anežka Petráková (1.W), Matěj Vrzáček (1.W), Kryštof Hanka (1.V), Václav Matyska (1.V) a Jonáš Neumann (2.V) a v této sestavě se jim podařilo obsadit 7. místo. V kategorii pro tercii a kvartu náš tým ve složení Monika Říhová (4.W), Adéla Breitrová (4.V), Barbora Němečková (4.V), Lucie Žáčková (4.W), Antonín Staněk (4.V), Jan Zetek (4.V), Jan Šesták (4.V), Michal Jerman (3.V) a Šimon Vacek (3.V) vybojoval ve velké konkurenci krásné 3. místo. Nejstarší dívky Markéta Zeisková (8.V), Kamila Šimková (2.A), Sabina Jirmanová (2.A), Veronika Staňková (1.B) a Bára Meierová (1.A) nezklamaly a získaly zlatou medaili. Stříbrnou medaili vybojovali chlapci Jakub Divišek (7.W), Ondřej Hejna (1.A), Matyáš Falta (6.V), Vojtěch Joska (7.W) a Ivan Kotlan (3.A). Doprovodili je prof. Půlpánová a Slavík.

6. listopadu se chlapci zúčastnili 1. kola Středoškolské futsalové ligy za doprovodu prof. Zapletala. Jáchym Dostál (4.B), Pavel Růžička (4.B), Jaromír Poláček (3.A), Adam Šesler (2.B), Jan Čejchan (6.W), Jan Ježek (4.B), Jakub Čejchan (5.V), Kryštof Janečka (5.V) a Vojtěch Joska (7.W) se zasloužili o druhé místo a tím si vybojovali postup do 2. kola.

7. listopadu se na naší škole uskutečnil turnaj v piškvorkách pro žáky ZŠ a SŠ z okolí. Na organizaci se podílel prof. Preclík. Turnaje se zúčastnilo 16 týmů, ovšem pouze 3 mohly postoupit dále. Z našich čtyřech týmů z 2. místa postoupili Sršňáci ve složení Ondřej Vít (7.V), Miroslav Říha (7.V), Benjamin Sichrovský (7.V), David Černý (2.A) a Jan Trojtl (2.B).

8. listopadu proběhla část školního kola Chemické olympiády pro kategorii A.

9. listopadu doprovodil studenty prof. Šulc do jičínské sportovní haly na krajské finále v házené chlapců základních škol a odpovídajících ročníků nižšího gymnázia. Družstvo náchodského gymnázia obsadilo 4. místo a bohužel se mu nepodařilo navázat na vítězný úspěch studentů vyššího gymnázia z předcházejícího týdne. Je však potřeba pochválit všechny zúčastněné za nesmírnou bojovnost a snahu v průběhu celé soutěže, jmenovitě Davida Katuše (4.V), Daniela Fišera (4.V), Jana Zetka (4.V), Oondřeje Pitřince (4.W), Matyáše France (4.V), Matěje Felkla (3.V), Dominika Rufera (4.W), Jana Zákravského (4.V), Bohdana Ptáčka (4.V), Matěje Drašnara (3.W), Libora Hylenu (3.V) a Petra Luciaka (3.V). Prof. Zikmund jel se studentkami Terezou Koukolovou (3.V), Klárou Bělobrádkovou (3.W), Veronikou Halamkovou (3.W), Janou Ježkovou (3.W), Janou Voborníkovou (3.W), Barborou Němečkovou (4.V), Kristýnou Duškovou (4.V), Monikou Říhovou (4.W), Klárou Novákovou (4.W) a Lucií Žáčkovou (4.W) do Police nad Metují na turnaj ve florbalu. Dívky obsadily 7. místo.

10. listopadu přijelo do školy Válkovo trio. Žáky primy a sekundy seznámili s tvorbou Jaroslava Ježka, pro terciány a kvartány vystoupili s programem Folkové návraty a představení Československý pop bylo určeno studentům kvinty a 1. ročníku. Pro maturanty připravili naši absolventi, nyní vysokoškoláci, prezentaci o studiu na VŠ s názvem A co dál?, která proběhla v aule po vyučování.

13. listopadu jeli do Prahy na Den otevřených dveří na Akademii věd studenti biologického semináře s prof. Jaroušovou a Slavíkem. Prof. Veverka organizoval on-line soutěž Bobřík informatiky pro studenty septimy a 3. ročníku. Studenti měli možnost otestovat si své schopnosti logického a algoritmického myšlení. Nejlepšího výsledku dosáhla Jana Možíšová (7.W), na druhém místě byl Martin Hrach (7.V) a třetí Miroslav Říha (7.V). Do čističky odpadních vod v Bražci se podívali studenti 2.A s prof. Zikmundovou.

14. listopadu se studenti 6.V s prof. Ježkem vydali na Josefovské louky u Jaroměře, kde je ornitologická rezervace. Zapojili se také do přípravy pastviny pro dartmoorské poníky v rámci projektu návratu velkých kopytníků do české krajiny. Prof. Šulc doprovodil do Jičína házenkářské družstvo chlapců po vítězství v krajském kole na regionální kvalifikaci o právo postupu do celostátního kola, které se konalo na přelomu listopadu a prosince v Rožnově pod Radhoštěm. Chlapci Jaromír Poláček (3.A), Tomáš Lipovský (6.W), Lukáš Novohradský (5.V), Vojtěch Vyskočil (7.W), Lukáš Černý (7.W), Vojtěch Klikar (7.W), Kurt Hartmann (3.B) a Adam Joudal (5.W) ve vyrovnaném zápase s družstvem libereckého gymnázia zvítězili. Studenti 4.V jeli s prof. Nývltovou a Karáskovou do Ostravy na exkurzi do vysokých pecí a na expozici Malý Svět techniky U6. Zájezd byl pro ně odměnou za účast družstva této třídy v televizní soutěži v loňském školním roce.

Ve 2. ročníku byly zahájeny plavecké kurzy. 14. listopadu zahájili kurz o deseti lekcích studenti 2.A a 15. listopadu studenti 2.B.

16. listopadu organizoval prof. Zapletal okresní kolo turnaje ve florbalu. Náš tým ve složení Lukáš Fidler (4.V), Antonín Staněk (4.V), Jan Doležal (4.V), Jan Horkel (4.V), Patrik Winter (4.V), Tomáš Heger (4.V), Jan Zákravský (4.V), Šimon Vacek (3.V), Jan Chrastina (4.W), Martin Brejtr (4.W), Jakub Hejzlar (4.W) a Ondřej Lukáš (3.V) vybojoval 2. místo. V odpoledních hodinách se konala pedagogická rada.

17. listopad, Den boje za svobodu a demokracii, byl státním svátkem.

21. listopadu se v Brně na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT konal pátý ročník Merkur perFEKT Challenge, kde týmy studentů řešili zadání z oblasti elektroniky a elektrotechniky s využitím populární stavebnice Merkur. Student našeho gymnázia Šimon Prudil (6.V) se soutěže zúčastnil jako člen týmu složeného i ze studentů dalších škol (u nás nebyl dostatek zájemců). Řešili úlohu 'Svalem na robota', a to velice úspěšně neboť zvítězili. 21. a 22. listopadu pořádal prof. Zapletal na naší škole okresní kola volejbalových turnajů pro týmy středních škol. 21. listopadu se turnaje dívek zúčastnilo celkem 6 týmů včetně dvou družstev sestavených ze studentek Jiráskova gymnázia – dívky prvních a druhých ročníků tvořily jeden tým a dívky třetích a čtvrtých ročníků druhý. Našim dívkám se podařilo umístit na prvních dvou příčkách, když si v turnaji poradily ze všemi svými soupeřkami. Ve vzájemném klání si lépe vedla starší děvčata a celkově obsadila 1. místo. Postup do krajského kola si ale zasloužily svými výkony dívky mladší, pro které je soutěž letos postupová. První místo získaly Pavla Brátová (7.V), Julie Hrušová (8.W), Lucie Řezníčková (4.B), Romana Šimková (4.B), Kristýna Malíková (4.B), Pavlína Ševců (4.A), Julie Prokopová (7.V) a Markéta Kubínová (4.A) a druhé místo obsadily Michaela Bílá (5.W), Nikol Urbanová (2.A), Michaela Šnorbertová (6.V), Adéla Cejnarová (6.V), Natálie Linhardtová (6.V), Michaela Kubečková (1.B), Karolína Kaniová (6.V), Nela Voborníková (6.V) a Kateřina Skořepová (6.W). 22. listopadu proběhl turnaj chlapců, kterého se zúčastnilo 5 družstev náchodského okresu. Naši borci podali velmi sehraný a vyrovnaný výkon během celého turnaje, když se jim ve všech zápasech podařilo zvítězit a zaslouženě ovládli celý turnaj. Jiráskovo gymnázium reprezentovali Michal Cepr (3.A), Marek Vlček (8.V), Jakub Kortus (8.V), Josef Matyska (3.A), Vojtěch Jerman (2.A), Radek Jansa (2.A) a Tomáš Jansa (2.A). Pro tuto věkovou kategorii bohužel není letos soutěž postupová, tak našim studentům zůstane titul vítězů okresu Náchod. 22. listopadu proběhl ještě v náchodské plechárně turnaj ve florbalu KB Florbal challenge pod taktovkou prof. Diviška. Naši hráči Josef Matyska (3.A), David Kaválek (3.A), Vojtěch Prouza (3.A), Martin Jirásek (2.B), Erik Dao (6.W), Henrich Klimeš (3.B), Martin Brejtr (4.W), Miroslav Říha (7.V), Jan Melda (2.B), Martin Červíček (2.B), Martin Stuchlík (6.W) a Jiří Dostál (6.V) potvrdili roli hlavního favorita a s přehledem postoupili do krajského kola.

Ve dnech 22.-23. listopadu se pokusil tým našich studentů za doprovodu prof. Štegerové uspět v celostátním kole Dějepisné soutěže studentů gymnázií věnovaném období let 1949-1967 pod názvem Léta strachu a nadějí v Chebu. Do celostátního finále studenti postoupili z krajského kola, jehož se v dubnu zúčastnilo 281 gymnázií z České a Slovenské republiky, mezi 75 školami. V celostátním kole naši školu výborně reprezentoval tým studentů: Alena Žibřidová (8.V), Vojtěch Šolc (8.V) a Jiří Rohlena (8.V).

23. listopadu proběhly v odpoledních hodinách třídní schůzky a sběr papíru. V průběhu dne se uskutečnily volby do Rady školy.

24. listopadu si studenti 8.V a 4.B vyzkoušeli v Beránku nástup na maturitní ples, který se konal v sobotu 25. listopadu.

27. listopadu zhlédlo 17 studentů francouzského jazyka s prof. Havrdovou a G. Škodovou v Praze v Salesiánském divadle představení ve francouzštině Notre Dame de Paris. Do Prahy jeli také studenti s prof. Preclíkem a Geťkem, aby se pokusili o úspěch v Robosoutěži, kterou pořádá ČVUT v Praze. Jde o soutěž robotů postavených ze stavebnice Lego Mindstorms. Týmu DRT ve složení Miroslav Jarý (2.B) a Kurt Hartmann (3.B) se v základní skupině nedařilo, stejně jako více než polovině zúčastněných týmů, a tak do dalších bojů nezasáhli. Tým BrokenCore tvořili Šimon Prudil (6.V) a Josef Krtička (6.V). Ze základní skupiny postoupili z 8. místa, ale úspěch již nezopakovali v následném play-off. Nejlépe dopadl tým Ballistarius ve složení Jan Pikman (7.V), Adam Brychta (7.V) a Štěpán Filip (2.A), který na divokou kartu udělenou pořadateli postoupil do vysokoškolského finále. Prof. Forejt doprovodil postupující tým ve složení Ondřej Vít (7.V), Bára Roztočilová (3.A), David Černý (2.A), Jan Trojtl (2.B) a Benjamin Sichrovský (7.V) na krajské kolo turnaje v piškvorkách do Hradce Králové. Mezi 16 týmy se náš tým se probojoval až do finále, které skončilo remízou. Potom spolu hráli dva nejlepší hráči (za náš tým hrál David Černý) a po další remíze nakonec náš hráč prohrál. Umístili jsme se tedy na druhém místě. Ve škole vyslechli koncert Jana Kryla, který je vzpomínkou na jeho bratra Karla Kryla, studenti sexty a 2. ročníku.

28. listopadu proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády a Internetové matematické olympiády. Dějepisné olympiády pro tercii a kvartu se zúčastnilo 37 studentů, z toho 8 studentů vypracovalo velmi obtížný test na požadovaný počet bodů. Byli to Tomáš Heger (4.V), Daniel Fišer (4.V), Jan Chrastina (4.W), Martin Novák (3.W), Jakub Hejzlar (4.W), Jan Krčmář (3.W), Šimon Vacek (3.V) a Ema Strnadová (3.W). Do Internetové matematické olympiády se zapojili studenti Vojtěch Brejtr (7.W), Tomáš Kubíček (7.W), Michal Matoulek (7.W), Jakub Ježek (6.W), Martin Uždil (1.B), Adam Pavlík (1.B) a Daniel Kubrt (1.B), ale nedosáhli výrazného úspěchu.

29. listopadu až 1. prosince se uskutečnilo v Rožnově pod Radhoštěm celostátní finále v turnaji v házené, kde změřil své síly s nejlepšími týmy republiky i náš tým pod vedením prof. Šulce. V konkurenci nejlepších středních škol v Česku se náchodští gymnazisté vůbec neztratili a přestože se tohoto finále zúčastnili v minimálním počtu hráčů, vybojovali nádherné páté místo. Na dosaženém úspěchu se podíleli tito studenti: Jaromír Poláček (3.A), Vojtěch Klikar (7.W), Tomáš Lipovský (6.W), Lukáš Novohradský (5.V), Vojtěch Vyskočil (7.W), Lukáš Černý (7.W), Kurt Hartmann (3.B) a Adam Joudal (5.W).

29. listopadu zhlédli studenti sexty, septimy a 2.-3. ročníku v Městském divadle Dr. Josefa Čížka představení Charles Baudelaire. V pozdně odpoledních a večerních hodinách se tři týmy našich studentů účastnily soutěže v řešení fyzikálních úloh online po internetu. V kategorii třetích ročníků středních škol nás reprezentovalo družstvo studentů 7.W, ve složení: Jana Možíšová, Vojtěch Brejtr, Tomáš Kubíček, Michal Matoulek a David Luášek. Mezi 40 družstvy se umístili na vynikajícím 6. místě. V kategorii o rok mladších studentů za nás bojovaly dokonce dva týmy. Tým ze 2.A dali dohromady Kamila Šimková, Štěpán Filip a Radek Jansa, kterým pomohli Jan Pikman (7.V) a Matyáš Háze (5.W). Umístili se na pěkném 8. místě ze 47 soutěžících. Také tým 6.W ve složení Aneta Vacková, Jakub Ježek a Jiří Moc doplněný Benjaminem Sichrovským (7.V) a Matyášem Házem (5.W) se snažil a vybojoval 12. místo.

30. listopadu si studenti 6.W a členové Hidraku prohlédli zákulisí Klicperova divadla v Hradci Králové. Spolu s prof. Dvořáčkovou a Olšanovou zhlédli představení Romeo a Julie. Do Nové Paky jel na krajské kolo volejbalový tým pod vedením prof. Zapletala. Studentky Natálie Linhardtová (6.V), Adéla Cejnarová (6.V), Michaela Šnorbertová (6.V), Karolína Kaniová (6.V), Michaela Bílá (5.W), Nikol Urbanová (2.A) a Michaela Kubečková (1.B) vybojovaly 2. místo. Ve škole se představili se svými zeměpisnými projekcemi Lenka a Václav Špillarovi. Přednášky Vietnam - od Číny až po deltu Mekongu se zúčastnili studenti sekundy, tercie, septimy a 3. ročníku a přednášky Jižní Afrika studenti 2. ročníku, sexty A a zeměpisného semináře.

V neděli 3. prosince studentky tercie přestrojené za sv. Mikuláše, nebeské anděly a rošťáckou čertici hostovaly ve Vile Barboře na Hořičkách. Dívky hrály a zpívaly, vítaly slavnostně naladěné hosty a obdarovávaly přítomné děti. Podařilo se jim vytvořit příjemnou sváteční předvánoční atmosféru a reprezentovat naše gymnázium.

4. prosince se učitelé a studenti z České republiky připojili na pražské ČVUT prostřednictvím video spojení s astronautem ESA Paolo Nespoli, který v současné době žije a pracuje na Mezinárodní kosmické stanici (ISS). Přesně v 16:40 došlo k živému spojení mezi stanicí ISS, centrálou ESA v Holandsku, Rakousku, Finsku, Itálii a České republice. Poté měla každá země šanci položit v angličtině dva dotazy, na které italský astronaut odpovídal. Akce se v Praze zúčastnila i skupina našich studentů s prof. Preclíkem. Závěr akce patřil vystoupení Úžasného divadla fyziky (ÚDIF) s názvem Vidět zvuk, slyšet světlo. Následoval kvíz, který prověřil znalosti účastníků o vesmíru a ISS a na druhém místě zabodoval Šimon Prudil (6.V) a odnesl si krásnou knížku přímo z ESA. Deset dvojic našich studentů se opět zapojilo do celonárodní sbírky Srdíčkový den, jejíž výtěžek byl použit pro handicapované děti. Část výtěžku této sbírky byla vrácena škole na nákup pomůcek.

5. prosince organizovali studenti 4.A Mikulášské mlsání. Prodejem lahůdek v prostorách školy přispěli na nákup pomůcek pro výuku osob s mentálním postižením v Barevných domcích v Hajnici.

8. prosince navštívili muzeum po vyhlazovacím táboře v Osvětimi studenti maturitního ročníku s prof. Macurou, Noskem a Geťkem. 24 studentů se utkalo ve školním kole Olympiády v českém jazyce. Do okresního kola postupují z 1. kategorie Tomáš Heger (4.V) a Vojtěch Říha (3.V) a z 2. kategorie Jaroslav Grulich (5.V) a Veronika Melicharová (5.W).

Na Univerzitě v Pardubicích se v sobotu 9. prosince konalo krajské kolo Chemické olympiády v kategorii A. Naši školu reprezentovali studenti maturitních tříd a to Lucie Tučková (4.B), Jan Bohadlo (8.V) a Štěpán Jirman (8.V). Tučková skončila na krásném třetím místě a získala tak možnost dostat se do národního kola, pokud jí budou stačit získané body. Bohadlo obsadil páté a Jirman šesté místo.

11. prosince se uskutečnila poznávací část Biologické olympiády. Prof. Zapletal jel se studenty do Lázní Bělohrad na Školskou futsalovou ligu. Chlapci David Katuš (4.V), Šimon Petráš (4.W), Jakub Hejzlar (4.W), Jan Horkel (4.V), Ondřej Lukáš (3.V), Jakub Vacek (4.V) a Marián Bydžovský (3.W) vybojovali pěkné 2. místo a do dalších soutěží nepostoupili. 12. prosince jel opět prof. Zapletal se staršími studenty do Předměřic nad Labem na Středoškolskou futsalovou ligu. O 3. místo v turnaji se zasloužili Jáchym Dostál (4.B), Pavel Růžička (4.B), Jaromír Poláček (3.A), Adam Šesler (2.B), Jan Čejchan (6.W), Kryštof Janečka (5.V), Vojtěch Ťokan (5.V) a Vojtěch Výborný (2.A).

12. prosince proběhlo školní kolo Matematické olympiády pro kategorii A. Zvítězil Benjamín Sichrovský (7.V) a na 2. místě se se shodným počtem bodů umístili Vojtěch Balcar (7.V), Tomáš Hak (3.B), Miroslav Říha (7.V) a Ondřej Vít (7.V). Všichni postoupili do krajského kola. Studenti nižšího gymnázia, kvinty, sexty, 1. ročníku a 2.B vyslechli v Městském divadle Dr. Josefa Čížka Vánoční koncert v provedení ZUŠ Náchod.

12. prosince navštívili úpickou hvězdárnu studenti 8.W a 4.B s prof. Klemencem a Macurou a 13. prosince absolvovali stejnou exkurzi studenti 8.V a 4.A s prof. Polákem a Sršňovou.

13. prosince proběhly ve škole Studentské prezidentské volby. Pod malovanou klenbou zazněly v průběhu velké přestávky populární vánoční koledy s doprovodem kytary, kontrabasu a cajonu v provedení studentů kvinty a prof. Veverky.

14. prosince se naši studenti Vít Levinský (3.A), Adam Pavlík (1.B), Štěpán Filip (2.A), Miroslav Jarý (2.B) a Šimon Prudil (6.V) zapojili do Astronomické olympiády a všichni postoupili do krajského kola. Školní část této soutěže organizoval prof. Polák. Prof. Maršíková připravila pro své studenty němčiny ze 4.A Den německé kuchyně s přípravou typických jídel. Oddělení ARO náchodské nemocnice pořádalo Den otevřených dveří. Z naší školy se ho zúčastnilo několik skupin studentů biologického semináře se svými studenty. V odpoledních hodinách proběhly konzultační rodičovské schůzky.

15. prosince jel prof. Preclík se studenty do Prahy na vysokoškolské finále Robosoutěže. Tým Ballistarius ve složení Jan Pikman (7.V), Adam Brychta (7.V) a Štěpán Filip (2.A) do tohoto finále postoupil na divokou kartu, ale bohužel se mu nedařilo a nepostoupil ze základní skupiny.

18. prosince vystoupili žáci dramatické výchovy pod vedením prof. Dvořáčkové se svým vánočním představením nejprve v MŠ na Babí a pak v naší škole pro žáky primy, sekundy a 4.V. 19. prosince měli další vystoupení pro náchodské MŠ v naší aule.

18. prosince změřili někteří žáci kvarty své matematické dovednosti ve školním kole Matematické olympiády. Mezi deseti soutěžícími zvítězil Tomáš Heger (4.V), druhý byl Dominik Rufer (4.W) a o 3.-4. místo se dělili Lukáš Fidler (4.V) a Jakub Klimeš (4.W).

Speciality anglické kuchyně připravili s prof. Maršíkovou 18. prosince studenti 7.V a 19. prosince studenti 5.W.

19. prosince zhlédli v kině Vesmír žáci nižšího gymnázia dokumentární přírodopisný film BBC Earth - Den na zázračné planetě a studenti posledních dvou ročníků film Milada o Miladě Horákové.

20. prosince proběhl v aule již 3. ročník Gymfestu, na kterém vystoupil bubenický soubor Tuctuduka ZUŠ Náchod, Apropos ze ZUŠ Střezina Hradec Králové, TT Band rock na svém posledním koncertu ve starém složení z našich studentů a Tight Trail, což byl nově složený TT Band. Výtěžek byl věnován zčásti na úhradu cestovného a zbytek na charitativní účely. Žáci 3.V jeli s prof. Karáskovou a Rojtovou do psího útulku v Broumově. Podíleli se na sbírce materiálu pro tento útulek. Sbírali staré ručníky, deky, povlečení a jiný textil, který byl použit do psích pelíšků.

21. prosince se konal tradiční Vánoční den her. Počet aktivit se v letošním roce rozšířil a tím se zapojila většina studentů školy. Zbývající studenti trávili den ve skupinkách ve třídách s dohlížejícími profesory s vlastním programem.

22. prosince byli studenti ve škole jen do 4. hodiny a čas naplnili většinou třídními vánočními besídkami se svými třídními učiteli. Pak zazpíval na schodech pro zájemce Sboreček pod vedením Ing. Čejpa.

V předvánočním čase měl sbor Musica Viva pod vedním prof. Poutníka několik koncertů. 14. prosince vystoupil s Vánočním koncertem v Trutnově, 15. prosince v Novém Městě nad Metují v penzionu Oáza a 21. prosince v náchodské galerii.

Ve dnech 23. prosince - 2. ledna byly vánoční prázdniny.

Od 3. do 9. ledna byli na lyžařském kurzu v Deštném v Orlických horách žáci 2.V s prof. Půlpánovou, Víchem a Zikmundovou.

9. ledna jeli do Klicperova divadla v Hradci Králové studenti 6.W s prof. Dvořáčkovou a Olšanovou. Zhlédli představení Kytice.

Ve dnech 12.-13. ledna proběhlo ve škole 1. kolo prezidentských voleb.

14. ledna odjeli na týdenní lyžařský kurz na chatu Labská 66 na Bártlově lávce u Špindlerova Mlýna studenti 1.A s prof. Zapletalem, Diviškem a Javůrkovou.

V týdnu od 15. ledna probíhalo školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. V 1. kategorii obsadili první tři místa Eliška Dvořáková (2.V), Mai Vu Thi Huong (2.W) a Jonáš Neumann (2.V), v 2. kategorii Evheniy Vorokhta (4.W), František Cvrkal (4.W) a Monika Říhová (4.W) a ve 3. kategorii obsadil první místo Jakub Horký (6.V), druhé David Továrek (7.W) a o
třetí místo se dělili Vojtěch Brejtr (7.W) a Marta Špeldová (7.V).

15. ledna jel prof. Chmelík s několika studenty kvinty, sexty, 1. a 2. ročníku do Hradce Králové na seminář k Matematické olympiádě. 16. ledna se naši studenti Vojtěch Balcar (7.V), Benjamin Sichrovský (7.V), Ondřej Vít (7.V), Tomáš Hak (3.B) a Miroslav Říha (7.V) zúčastnili v Hradci Králové krajského kola Matematické olympiády pro kategorii A. Nikdo z nich se nezařadil po bok dvou úspěšných řešitelů.

17. ledna se naši studenti pokusili uspět v okresním kole Dějepisné olympiády za doprovodu prof. Veverky. Tomáš Heger (4.V) zvítězil, Daniel Fišer (4.V) obsadil 5. místo ze 34 účastníků a školu reprezentoval ještě Jan Chrastina (4.W). Žáci dramatické výchovy zhlédli v Klicperově divadle v Hradci Králové představení Sen noci svatojánské za doprovodu prof. Dvořáčkové a Olšanové. Ve škole proběhlo 2. kolo studentských prezidentských voleb.

18. ledna měli zájemci o studium, jejich rodiče i veřejnost možnost seznámit se se studiem na Jiráskově gymnáziu v rámci Dne otevřených dveří. 18. ledna prezenční částí skončilo plnění úkolů krajského kola Astronomické olympiády kat. AB (nejstarší středoškoláci), do kterého postoupil jako jediný z Královéhradeckého kraje náš student Vít Levinský (3.A). V celostátním srovnání řešitelů ze všech krajů byl 30. z 95.

20. ledna se konal maturitní ples studentů 4.A a 8.W v Městském divadle Dr. Josefa Čížka. Tradičně hrála k tanci skupina Relax Band. 19. ledna si maturanti vyzkoušeli nástup a předtančení v hlavním sále divadla, čímž završili přípravy na ples.

Ve dnech 21.-28. ledna byli na lyžařském výcviku v hotelu Bára na Benecku studenti 5.V s prof. Slavíkem, Matěnovou a Vrátilovou.

23. ledna se seznámili s nabídkou VŠ na výstavě Gaudeamus v Praze studenti 7.V s prof. Jaroušovou.

24. ledna soutěžili v krajském kole Fyzikální olympiády studenti Markéta Lipovská (8.V), Jan Bohadlo (8.V) a Vojtěch Mervart (8.W). Nikomu z nich se nepodařilo získat ocenění "úspěšný řešitel". Doprovodil je prof. Polák, který se zároveň podílel na opravě soutěžních úloh. Konalo se také okresní kolo Matematické olympiády pro kategorii Z9, kterého se zúčastnili čtyři naši studenti. Tomáš Heger (4.V) se zařadil mezi úspěšné řešitele a obsadil 6. místo, dalšími soutěžícími byli Dominik Rufer (4.W), Jakub Klimeš (4.W)  a Lukáš Fidler (4.V).

25. ledna organizoval okresní kolo florbalového turnaje prof. Divišek. Chlapci Jan Matyska (3.A), David Kaválek (3.A), Lubor Zoufal (7.V), Jakub Divišek (7.W), Vojtěch Prouza (3.A), Radek Týč (4.A), Henrich Klimeš (3.B), Jan Melda (2.B), Martin Červíček (2.B), Jan Škoda (3.A) a Erik Dao (6.W) zvítězili a vybojovali si tak postup do krajského kola, které proběhlo 14. února v Trutnově. 26. ledna organizoval prof. Košvanec stejný turnaj pro dívčí kategorii. Markéta Zeisková (8.V), Monika Hrubá (4.B), Bára Roztočilová (3.A), Veronika Thérová (3.B), Sandra Peterová (2.A), Nikol Urbanová (2.A), Kateřina Divišková (2.A) a Karolína Křenková (5.W) také zvítězily a postoupily do krajského kola konaného 16. února v Hradci Králové. Markéta Zeisková byla vyhlášena nejlepší hráčkou turnaje.

25. ledna navštívilo 15 studentů v doprovodu prof. Poláka Vysoké učení technické, fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně. Dopravu sponzorsky zajistil ATAS elektromotory Náchod a.s. V odpoledních hodinách se konala klasifikační pedagogická rada.

Ve dnech 25.-26. ledna byla škola místem dvou volebních okrsků pro 2. kolo prezidentských voleb.

26. ledna odjeli na lyžařský kurz do Deštného v Orlických horách žáci 2.W s prof. Šulcem, Brátem a Pavlíčkovou. Ubytováni byli na chatě Deštná a vrátili se 1. února.

29. ledna se v krajském kole KB Florbal Challenge v Předměřicích nad Labem utkali naši florbalisté pod vedením prof. Diviška. Studenti Josef Matyska (3.A), David Kaválek (3.A), Vojtěch Prouza (3.A), Martin Brejtr (4.W), Erik Dao (6.W), Henrich Klimeš (3.B), Martin Červíček (2.B), Jan Melda (2.B), Jiří Dostál (6.V) a Lukáš Prouza (6.V) obsadili pěkné druhé místo, když v turnaji nestačili pouze na vítěznou Hradebku z Hradce Králové. Prof. Nývltová doprovodila Tomáše Hegera (4.V), Vojtěcha Říhu (3.V), Jaroslava Grulicha (5.V) a Veroniku Melicharovou (5.W) do okresního kola Olympiády v českém jazyce. Tomáš Heger zvítězil v kategorii pro ZŠ a Veronika Melicharová zvítězila v kategorii pro SŠ. Začalo školní kolo Chemické olympiády pro tercii a kvartu, které pokračovalo ještě ve středu 31. ledna a ve čtvrtek 1. února. V odpoledních hodinách měli naši studenti možnost zapsat se ve škole do tanečních kurzů Tanečního studia Takt manželů Štěpových, které budou zahájeny v září 2018.

30. ledna řešili někteří studenti kvinty, sexty a 1.-2. ročníku úlohy školního kola Matematické olympiáda v kategoriích B a C. V kategorii B soutěžilo 9 studentů, zvítězil Jakub Ježek (6.W) a 2.-3. místo obsadili David Černý (2.A) a Martin Stuchlík (6.W). Kategorie C se zúčastnilo 6 studentů, 1. místo obsadil Jaroslav Grulich (5.V), 2. Richard Košner (1.A) a 3. Martin Uždil (1.B). Všichni jmenovaní postoupili do krajského kola. Na exkurzi do pivovaru byli studenti 8.W s prof. Karáskovou, stejnou exkurzi absolvovali o den později studenti 4.A.

31. ledna se konalo školní kolo Zeměpisné olympiády. Zúčastnilo se ho 17 primánů a první dvě místa obsadily Tereza Šašinková (1.W) a Nikola Matějů (1.W). Mezi 14 sekundány dosáhli nejlepších výsledků Ondřej Šatný (2.V) a Natálie Klamtová (2.V). Kategrie pro tercie a kvarty se zúčastnilo 29 studentů, z nichž nejlepšími byli Jakub Hejzlar (4.W) a Dominik Budař (4.V). 36 soutěžících se sešlo v kategorii pro SŠ, zvítězil Vojtěch Šolc (8.V) a 2. místo obsadil Jan Bohadlo (8.V). Všichni jmenovaní postoupili do okresního kola, které se konalo 20. února. Žáci dostali pololetní vysvědčení.

U příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky se studenti 4.W zúčastnili projektu Národního muzea a Slovenského národného múzea nazvaného 100 let Československa v naší škole s podtitulem 'Rodino, vyprávěj!'. Z vyprávění rodinných příslušníků byla vytvořena zajímavá prezentace popisující příběhy předmětů každodenního života. Výstava byla doplněna fotografiemi těchto předmětů a také dobovými reklamami z československých časopisů. Studentům se tak úspěšně podařilo zachytit atmosféru období Československa, která byla tvořena nejen významnými dějinnými událostmi, ale také běžnými radostmi a starostmi našich blízkých.

Do ústředního kola Bobříka informatiky se probojovalo 13 našich studentů. Soutěž proběhla 1. února v Jaroměři a studenty doprovodila prof. Uždilová. V kraji obsadila 4. místo Jana Možíšová (7.W), šestý byl Martin Hrach (7.V), sedmý Benajmin Sichrovský (7.V), osmý David Továrek (7.W) a do první desítky se probojoval ještě Jan Pikman (7.V). V celostátním měřítku se žádný z našich studentů neumístil mezi prvními třiceti soutěžícími.

2. února měli studenti jednodenní pololetní prázdniny.

7. února doprovodila prof. Jirková a 14. února prof. Nosek žáky do okresního kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce. V 1. kategorii vybojovala bronzovou příčku Eliška Dvořáková (2.V), ve 2. kategorii byl Evheniy Vorokhta (4.W) druhý a ve 3. kategorii Jakub Horký (6.V) zvítězil. 7. února proběhla školní část Chemické olympiády pro kategorii C. Ve dnech 7.-8. února se uskutečnilo školní kolo Biologické olympiády. 8. února se konalo ještě školní kolo Konverzační soutěže ve francouzském jazyce. V kategorii B1 zvítězila Tereza Macháčková (5.V), 2. místo obsadila Veronika Melicharová (5.W) a 3. Kristýna Semeráková (5.W). V kategorii B2 obsadily první tři místa Andrea Řezníčková (7.V), Hana Štěpánová (6.V) a Julie Prokopová (7.V). 9. února doprovodila prof. Balcarová studenty na chemicko-technologickou fakultu Univerzity Pardubice na Chemiklání. Naše gymnázium reprezentoval již podruhé pětičlenný tým chemiků: Pavlína Knapovská (7.V), Simona Horkelová (7.W), Jan Bohadlo (8.V), Vojtěch Mervart (8.W) a Lucie Tučková (4.B). Řešení mnohdy velmi náročných úloh se zúčastnilo 49 tří-pětičlenných týmů středoškoláků z České a Slovenské republiky, a taky přijel polsky mluvící tým. Náš tým obsadil krásné 15. místo.

V noci z 9. na 11. února probíhal na královéhradeckém Gymnáziu Boženy Němcové už druhý ročník studentské akce jménem HraNoL (Hradecké noční lekce). Vyjma hostovaných přednášek se celá akce nese v duchu hesla „studenti sobě“ a účastníkům jsou velmi přístupnou formou podávány informace z celého spektra oborů: od matematiky, přes cestování až po teologii. Letos se mezi přednášejícími objevil i student z našeho gymnázia Jan Bohadlo (8.V), který si připravil dvě přednášky, jednu o československém pohraničním opevnění a druhou na téma polarizace světla. Mezi organizátory celé akce se jako minulý rok objevila Lucie Tučková (4.B).

10. února odjeli na lyžařský kurz na chatu Labská 66 na Bártlově lávce u Špindlerova Mlýna studenti 1.B s prof. Rojtovou, Zikmundem a Víchem. Vrátili se 17. února.

12. a 14. února proběhla část školního kola Chemické olympiády.

13. února organizovali studenti 7.W Masopustní občerstvení v prostorách školy.

14. února jeli na krajské finále do Trutnova florbalisté pod vedením prof. Diviška. Družstvo ve složení Josef Matyska (3.A) – Vojtěch Prouza (3.A), Martin Jirásek (2.B), Vojtěch Joska (7.W) – Henrich Klimeš (3.B), Jakub Divišek (7.W), Martin Brejtr (4.W), Jan Škoda (3.A) a Jan Melda (2.B) obsadilo třetí místo. Studenti 8.V se podívali s prof. Zikmundovou do náchodského pivovaru.

15. února se konalo školní kolo Matematické olympiády pro kategorie Z6, Z7 a Z8 (prima-tercie). Kategorie Z6 se účastnilo 22 žáků, první čtyři místa obsadili Eliška Holá (1.V), Šárka Vlčková (1.V), Matěj Vrzáček (1.W) a Ondřej Pachta (1.W).  Mezi 26 účastníky kategorie Z7 zvítězil Matyáš Klemens (2.W), 2.-3. místo obsadili Tereza Havlenová (2.V) a Jonáš Neumann (2.V) a čtvrtý byl Tobiáš Mazura (2.W). V kategorii Z9 soutěžilo 12 žáků, z nichž nejlepších výsledků dosáhli Bára Jirsová (3.W), Jan Krčmář (3.W), Anna Kunteová (3.W) a Pavel Dědek (3.V).

16. února doprovodil prof. Košvanec dívky do Hradce Králové do krajského finále florbalového turnaje. Brankářky Nikol Urbanová (2.A) a Kateřina Němečková (5.V) a hráčky v poli Markéta Zeisková (8.V), Monika Hrubá (4.B), Bára Roztočilová (3.A), Veronika Thérová (3.B), Veronika Kosová (3.B), Sandra Peterová (2.A), Jana Jirmanová (5.V) a Barbora Chobotská (5.V) vybojovaly 3. místo. Prof. Polák jel s deseti studenty do Prahy na Fykosí fyziklání. Jde o soutěž pětičlenných týmů reprezentujících střední školy České a Slovenské republiky. Letos se zúčastnilo 135 družstev ve třech kategoriích. Náš tým v kategorii B ve složení Michal Matoulek (7.W), Jana Možíšová (7.W), Tomáš Kubíček (7.W), Kurt Hartmann (3.B) a Benjamin Sichrovský (7.V) se umístil na 29. místě ze 46. Tým kategorie C ve složení Jakub Ježek (6.W), Jan Máslo (6.W), Jiří Moc (6.W), Šimon Prudil (6.V) a Matyáš Háze (5.W) byl 34. ze 40. Prof. Uždilová a Veverka jeli s 10 studenty do Brna na Robotiádu. Se svými roboty ze stavebnice LEGO soutěžili v disciplínách: sledování čáry - tým Jan Homolka (3.W), Martin Doucha (2.W), autonomní vyhledání medvěda na ploše a jeho transport zpět do výchozího bodu a řízený transport medvěda prostřednictvím robota ovládaného přes mobilní telefon - tým Kryštof Veverka (4.W), Evheniy Vorokhta (4.W), Kryštof Vencl (1.W) a Petr Tomáš (1.V) a v rychlostním sprintu - Jiří Dědek (2.V), Matyáš Žďára (1.V), Jakub Foglar (2.V) a Ondřej Šatný (2.V). Nejlepšího výsledku dosáhli Kryštof Veverka a Evheniy Vorokhta se svým robotem při autonomním vyhledávání plyšového medvěda a jeho transportu, kde se jim podařilo vybojovat krásné třetí místo. Na 21. místě z osmdesáti zapsaných týmů (ZŠ i SŠ) se se svým robotem sledujícím čáru umístil Jan Homolka. Ve škole proběhlo školní kolo recitační soutěže. V první kategorii se na prvním místě umístila Karolína Maněnová (2.W) a druhé místo obsadila Markéta Dítětová (2.V). Ve druhé kategorii vyhrál Jakub Syrovátka (3.V) a druhé místo vybojovala Klára Holečková (4.W). Všichni zmínění studenti se zúčastní okresního kola, kde budou bojovat o postup do kola krajského. Studenti 4.A a 4.B absolvovali přednášku První pomoc s praktickými ukázkami.

Školního kola Chemické olympiády v kategorii D, které probíhalo v průběhu ledna a února, se zúčastnilo 10 žáků. První tři místa obsadili Tomáš Heger (4.V), Lukáš Fidler (4.V) a Tomáš Cvejn (3.V).

19. února proběhla další část školního kola Biologické olympiády pro kategorie A a B.

20. února se studenti utkali se svými vrstevníky v okresním kole Zeměpisné olympiády za doprovodu prof. Košvance. V kategorii A zvítězila Tereza Šašinková (1.W) a Nikola Matějů (1.W) byla třetí. V kategorii B jsme měli také vítěze a byl jím Ondřej Šatný (2.V). Úspěšní byli také soutěžící v kategorii D, Jan Bohadlo (8.V) obsadil 2. místo a Vojtěch Šolc (8.V) 3. místo. Studenti 3.A navštívili s prof. Olšanovou Okresní soud v Náchodě.

23. února proběhl 2. díl prezentace našich absolventů, dnes studentů VŠ, o studiu na VŠ s názvem A co dál? Kam po maturitě?

Studenti měli v týdnu od 26. února do 2. března jarní prázdniny.

5. března se studenti biologických seminářů zúčastnili v aule přednášky Prof. RNDr. Jana Černého, PhD. přednášky na téma Imunita.

6. března odjelo 36 studentů s prof. Fišerovou a Š. Škodovou na výměnný pobyt do Georgsmarienhütte v SRN. Vrátili se 14. února.

6. března pořádaly prof. Karásková a Zikmundová na naší škole okresní kolo Chemické olympiády v kategorii D. Z naší školy se účastnilo 9 žáků. Tomáš Heger (4.V) zvítězil a Lukáš Fidler (4.V) byl druhý.

8. března se chlapci z primy zúčastnili přednášky Na startu mužnosti, pro dívky z primy byla připravena přednáška Čas proměn a studenti kvinty a 1. ročníku absolvovali přednášku Holky z Venuše, kluci z Marsu. Všechny přednášky byly o reprodukčním zdraví. Proběhlo školní kolo Fyzikální olympiády pro kategorii E a F. Kategorie E měla 6 účastníků, první tři místa obsadili Lukáš Fidler (4.V), Tomáš Heger (4.V) a Kryštof Veverka (4.W). Kategorie F byla početnější, účastnilo se 14 žáků. První místo patřilo Janu Krčmářovi (3.W), druhé Pavlu Dědkovi (3.V) a třetí Petru Luciakovi (3.V).

9. března jel prof. Forejt se studenty němčiny ze 2.A do Pardubic do Goethe-Zentrum na promítání německého filmu Willkommen bei den Hartmanns.

10. března odjeli na týdenní lyžařský kurz na Benecko studenti 5.W s prof. Košvancem, Fišerem a Matěnovou. Ubytováni byli v hotelu Bára.

V průběhu celého týdne od 12. do 16. března probíhaly Irské dny. Ty začaly už v předcházejícícm týdnu 7. března výtvarnou dílnou, při níž studenti mimo jiné také vyzdobili školu. V průběhu celého týdne vystupovali v hodinách anglického jazyka studenti se svými prezentacemi o obyvatelstu, geografii, historii, politice, kultuře a dalších zajímavostech Irska. 13. března se uskutečnila hudební dílna pod vedením Ing. Čejpa a prof. Hronkové. Studenti tercie a kvarty zhlédli film Once, za nějž obdrželi Markéta Irglová s Glenem Hansardem Oscara za hudbu k filmu. 14. března se zájemci zapojili do literární dílny, kterou vedli prof. Hronková a Jirková. 15. března zorganizovaly prof. Hronková a Lubasová jazykovou dílnu pro primány. 16. března navštívil školu Ir Mícheál Ua Seághdha. Pro studenty sexty a 2. ročníku si připravil povídání o irských tradicích. Studenty kvarty, kvinty A, septimy a 1. a  3. ročníku seznámil s irskou hudbou. Pro zájemce pak uspořádal v zrcadlovém sále taneční dílnu.

14. března byli studenti sexty a 2. ročníku v aule seznámeni na schůzce s prof. Javůrkovou a Nývltovou se systémem volitelných předmětů a s možnostmi volby i s ohledem na následné studium na vysoké škole.

15. března zhlédli žáci tercie a kvarty v kině Vesmír japonské divadlo Takarazuka revue Sadako a tisíc jeřábů.

16. března proběhla soutěž Matematický klokan. Kategorie Benjamín měla 106 účastníků. Zvítězil Filip Hejzlar (2.V), druhá byla Ema Nermuťová (2.W) a o 3.-4. místo se dělili Matyáš Klemens (2.W) a Šárka Vlčková (1.V). Hejzlar a Nermuťová obsadili také 1. a 2. místo v rámci okresu a Klemens a Vlčková byli v okresním kole na 3.-5. místě. V kategorii Kadet zvítězil mezi 105 účastníky Kryštof Veverka (4.W), druhý byl Tomáš Heger (4.V) a třetí Dominik Rufer (4.W). I zde Veverka a Heger obhájili 1. a 2. místo mezi žáky z celého okresu. 45 studentů soutěžilo v kategorii Junior a první tři místa obsadili Jakub Ježek (6.W), David Černý (2.A) a Jan Trojtl (2.B). Ježek zvítězil i v konkurenci studentů z celého okresu, Černý byl třetí. V celostátním měřítku obsadil Ježek krásné 5. místo. V kategorii Student změřilo své síly 65 studentů a zvítězila Markéta Lipovská (8.V), druhé místo patřilo Vojtěchu Mervartovi (8.W) a třetí Tomáši Hakovi (3.B). Tito studenti obsadili také první tři místa v okresní konkurenci.

19. března student Vojtěch Mervart (8.W) obsadil 2. místo v krajském kole Konverzační soutěže v ruském jazyce v Hradci Králové za doprovodu prof. Šimona. 21. března se za doprovodu prof. Havrdové zúčastnili krajského kola Konverzační soutěže ve francouzském jazyce Tereza Macháčková (5.V) a Andrea Řezníčková (7.V). 22. března doprovodila prof. Lubasová soutěžící do okresního kola recitační soutěže a prof. Nosek do krajského kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce. 23. března organizoval na škole prof. Polák Astronomickou olympiádu a proběhla písemná část Chemické olympiády pro kategorii C. Prof. Geťko jel se studenty do Prahy na matematickou soutěž Náboj. 24. března se Tomáš Heger (4.V) a Lukáš Fidler (4.V) zúčastnili za doprovodu prof. Zikmundové v Hradci Králové krajského kola Chemické olympiády pro kategorii D.

20. března se uskutečnilo ve 3. ročníku a v septimě dotazníkové šetření organizované Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti Úřadu vlády České republiky. Prof. Veverka doprovodil Tomáše Hegera (4.V) a Daniela Fišera (4.V) do krajského kola Dějepisné olympiády. Heger obsadil 7. místo a Fišer 24. místo mezi 30 účastníky.

21. března se maturanti zúčastnili přednášky o finanční gramotnosti. Prof. Havrdová doprovodila studentky Terezu Macháčkovou (5.V) a Andreu Řezníčkovou (7.V) do krajského kola Konverzační soutěže ve francouzském jazyce. Macháčková ve své kategorii B1 zvítězila.

22. března jel prof. Polák s 11 zájemci do Brna na výstavu Ampér 2018. Prof Lubasová doprovodila studenty do okresního kola recitační soutěže Dětská scéna. Studenti Karolína Maněnová (2.W), Markéta Dítětová (2.V) a Jakub Syrovátka (3.V) postoupili do krajského kola. Evheniy Vorokhta (4.W) se v krajském kole Souteže v anglické konverzaci v kategorii II.B umístil na 8. místě za doprovodu prof. Noska. Studenti 4.B navštívili s prof. Balcarovou náchodskou Rubenu.

23. března se dva pětičlenné týmy studentů zúčastnily mezinárodní matematické soutěže NÁBOJ. V kategorii JUNIOR nás reprezentovali David Černý (2.A), Jaroslav Grulich (5.V), Jakub Ježek (6.W), Daniel Kubrt (1.B) a Martin Uždil (1.B). Mezi 138 týmy z ČR obsadili 28. místo. V mezinárodním srovnámí pak 132. místo mezi 489 týmy. V kategorii SENIOR nás reprezentovali Vojtěch Balcar (7.V), Vojtěch Mervart (8.W), Miroslav Říha (7.V), Benjamin Sichrovský (7.V) a Ondřej Vít (7.V). Mezi 138 týmy z ČR obsadili 76. místo. V mezinárodním srovnání pak 256. místo mezi 485 týmy. Studenty doprovodil prof. Geťko. Tento den se naše škola podruhé zúčastnila soutěže Astronomická olympiáda. Soutěž je dvoukolová, školní a krajské kolo. Každé trvá několik měsíců, kdy studenti průběžně plní domácí experiment, odpovídají na testové otázky a vše zakončuje řešení úloh z astronomie prezenčně, v daném časovém limitu. V krajském kole se Vít Levinský (3. A) v kategorii AB umístil na 1. místě. V kategorii CD Štěpán Filip (2. A) obsadil také 1. místo, 2. místo získal Adam Pavlík (1.B), na 5. místě se umístil Miroslav Jarý (2.B) a 6. místo obsadil Šimon Prudil (6.V).

24. března doprovodila prof. Zikmundová žáky do krajského kola Chemické olympiády pro kategorii D. Tomáš Heger (4.V) obsadil 2. místo. Školu reprezentoval ještě Lukáš Fidler (4.V). Tomáš Heger obsadil také 2. místo ve školním kole Chemické olympiády pro kategorii C, která je určena starším spolužákům.

26. března se ředitel Alliance française setkal s žáky sekundy a se studenty francouzského jazyka z oktávy. Cílem bylo motivovat žáky pro studium francouzského jazyka.

27. března jeli na exkurzi a krátkou brigádu na Josefovské louky studenti 2.B s prof. Ježkem a Půlpánovou. V Hradci Králové se krajského kola Matematické olympiády v kategorii Z9 zúčastnil Tomáš Heger (4.V) za doprovodu prof. Bráta a zvítězil a na krajské kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce jela se studenty prof. Felklová. Jakub Horký (6.V) zde obsadil 3. místo. Studenti oktávy spolu se svými češtináři prof. Nývltovou a Macurou se v Městské knihovně v Náchodě zúčastnili besedy se spisovatelem Jiřím Hájíčkem.

28. března se pokusili uspět v krajském kole Zeměpisné olympiády v Hradci Králové studenti za doprovodu prof. Diviška. Největšího úspěchu dosáhl Jan Bohadlo (8.V) mezi středoškoláky, který skončil na výborném třetím místě. V kategorii A se umístily Nikola Matějů (1.W) na pátém místě a Tereza Šašinková (1.W) na devátém místě. V kategorii B obsadil Ondřej Šatný (2.V) osmé místo.

Maturanti se ve škole zúčastnili přednášky Josefa Lhotského na téma Vznik a vývoj života na Zemi.

29. března měli studenti velikonoční prázdniny.

3. dubna navštívili žáci 4.V s prof. Nývltovou komentovanou prohlídku výstavy Němí svědkové holocaustu v prostoru Městské knihovny, věnované památce náchodských Židů.

4. dubna se naši žáci zúčastnili okresního kola Fyzikální olympiády za doprovodu prof. Klemence. V kategorii F 2.-3. místo obsadila Tereza Koukolová (3.V), Pavel Dědek (3.V) 4. místo a Jan Ježek (3.W) 5.-6. místo. Školu reprezentovali ještě Jan Krčmář (3.W), Petr Luciak (3.V), Anežka Doubková (3.V) a Leona Kaválková (3.V). V kategorii E patřila první tři místa našim žákům Tomáši Hegerovi (4.V), Lukáši Fidlerovi (4.V) a Kryštofu Veverkovi (4.W) v tomto pořadí. 6.-7. místo obsadili Monika Říhová (4.W) a Jan Zákravský (4.V) a Matyáš Franc (4.V) byl osmý.

5. dubna se studenti zúčastnili několika krajských kol soutěží. Prof. Divišek a Košvance doprovodili studenty na akademickou půdu Univerzity Hradec Králové do krajského kola zeměpisné soutěže Eurorebus. Do celostátního kola v Praze postoupili čtyři jednotlivci a dvě školní družstva. Největšího úspěchu dosáhl Tomáš Heger (4.V), který zvítězil v soutěži jednotlivců a také spolu s Dominikem Budařem (4.V) a Lukášem Fidlerem (4.V) v soutěži školních tříd. Z postupu se radovali rovněž v soutěži jednotlivců Filip Hejzlar ( 2.V), který obsadil 2. místo v kategorii ZŠ01, Tomáš Hak (3.B) a Štěpánka Mazurová (5.V), kteří v tomto pořadí obsadili 3. a 4. místo v kategorii SŠ. V soutěži školních tříd postupují také studenti 2.V ve složení Filip Hejzlar, Markéta Dítětová a Jitka Štěpánová, ti obsadili 4.místo v kategiorii ZŠ01. Těsně za postupem skončily třídy 2.W (Tobiáš Mazura, Jaromír Lubas a Adam Štěpán) – 8.místo, 1.W (Matěj Vrzáček, Andrea Janatková, Sylva Simmons) – 9.místo a 3.B (Tomáš Hak, Tereza Závadová, Veronika Thérová) – 7.místo a Jakub Ježek (6.W) v soutěži jednotlivců – 7.místo. Dále nás reprezentovaly Aneta Vacková (6.W) a Veronika Svobodová (6.W) v soutěži jednotlivců a v soutěži družstev spolu s Jakubem Ježkem (6.W). Prof. Forejt jel se studenty na krajské kolo Olympiády v českém jazyce. Školu reprezentovali Tomáš Heger (4.V) a Veronika Melicharová (5.W) bez postupu do dalšího kola. Prof. Štegerová podpořila studenty v krajském kole XXVII. ročníku Dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR na téma ČSSR v období 1968 - 1977. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení Hana Zobalová (3.B), Štěpán Škoda (7.W) a Dominik Pošmura (3.A). V této náročné soutěži obsadili 9.místo.
Studenti 8.V jeli do Prahy s prof. Nývltovou a Fišerovou na literárně-historickou exkurzi. Prohlédli si Židovské Město, navštívili Muzeum heydrichiády a večer zhlédli Havlovu Vernisáž v Divadle v Celetné. V odpoledních hodinách se konala hodnotící pedagogická rada.

6. dubna absolvovali literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 5.V s prof. Misarovou a Veverkou. Cílem byla Praha románská a Vyšehrad. Prohlédli si Národní divadlo a v tomto divadle zhlédli představení Manon Lescaut. Ve škole maturanti zhlédli v aule Havlovu Audienci. Prof. Matěnová doprovodila studenty do Hradce Králové na krajské kolo Biologické olympiády pro kategorii B. Kamila Dědková (6.V) obsadila 28. místo a Miroslava Lorencová (2.A) 29. místo mezi 44 účastníky.

V týdnu od 3. do 6. dubna probíhala školní kola Pythagoriády. V primě obsadili 1.-2. místo Šárka Vlčková (1.V) a Petr Tomáš (1.V) a 3. místo Filip Nehyba (1.W). V sekundě mělo shodný nejvyšší počet bodů 7 studentů: Eliška Gajdošová (2.W), Filip Hejzlar (2.V), Dobravka Kozlová (2.W), Ema Nermuťová (2.W), Jonáš Neumann (2.V), Lucie Šichanová (2.W) a Ondřej Veverka (2.W). Mezi terciány obsadili první dvě místa Pavel Dědek (3.V), Jan Krčmář (3.W) a o 3.-6. místo se dělili Michaela Prouzová (3.W), Libor Hylena (3.V), Veronika Kvapilová (3.V) a Jakub Syrovátka (3.V).

9. dubna vyslechli studenti primy až septimy a 1.-2. ročníku v Městském divadle Dr. Josefa Čížka koncert Komorní filharmonie Pardubice Hudba tančí staletími.

10. dubna zhlédli v Městském divadle Dr. Josefa Čížka studenti posledních dvou ročníků představení Jana Buriana Poezie pro radost. Prof. Preclík doprovodil studenty do krajského kola Matematické olympiády. V kategorii B reprezentovali školu Martin Stuchlík (6.W), Jakub Ježek (6.W) a David Černý (2.A). Úspěšnými řešiteli se stali v této kategorii pouze tři studenti, ale nebyl mezi nimi nikdo z našich studentů. V kategorii B se stal úspěšným řešitelem Jaroslav Grulich (5.V), který obsadil 9. místo. Školu reprezentovali ještě Richard Košner (1.A) a Martin Uždil (1.B). Členové fotokroužku se s prof. Forejtem  vydali do Ratibořic vytvořit za krásného počasí ještě krásnější snímky. Po několika hodinách tvůrčí práce vznikly vydařené fotografie, které si žáci školy mohli prohlédnout na výstavě ve vestibulu školy.

I v letošním roce se žáci primy až kvarty našeho gymnázia zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Pangea. Soutěž se skládá ze školního kola a finálového kola, do kterého postupuje vždy 50 nejlepších z každého ročníku. V letošním roce se soutěže zúčastnilo 45 787 žáků. V kategorii pro kvartu soutěžilo o postup do finále 5 808 žáků a svoji loňskou účast obhájil Tomáš Heger (4.V), který skončil na 25. místě. Druhým finalistou byl Jan Krčmář (3.W), který mezi 6 285 žáky skončil na 10. místě v kategorii pro tercii. Těsně před branami finále skončil na 55. místě Martin Doucha (2.V) a Mikoláš Hruša (1.V) na 71. místě. Finálové kolo se konalo v Praze 11. května.

11. dubna psali maturanti maturitní písemnou práci z českého jazyka.

12. dubna byl první termín přijímacích zkoušek do čtyřletého studia, v pátek 13. dubna do osmiletého studia. Druhý termín byl stanoven na 16. a 17. dubna. K osmiletému studiu se hlásilo v obou termínech 189 žáků a ke čtyřletému 107 žáků.

12. dubna šla prof. Balcarová s žáky na okresní kolo Biologické olympiády. Alexandra Kordová (2.V) obsadila 2. místo, Markéta Vydláková (1.W) obsadila 6. místo a Simona Jochová (1.W) 8. místo. Studenti 8.W absolvovali s prof. Macurou exkurzi Náchod Josefa Škvoreckého - Kostelec Dannyho Smiřického. Žáci nižšího gymnázia zhlédli v kině film Planeta Česko. V odpoledních hodinách se konaly třídní schůzky.

Markéta Lipovská (8.W), Jana Možíšová (7.W) a Alžběta Jansová (7.W) postoupily do krajského kola soutěže EuroSecura. Jde o celostátní soutěž pro studenty středních škol o prioritách bezpečnostní politiky České republiky, Evropské unie a Severoatlantické aliance. V roce 2018 probíhal již jedenáctý ročník této soutěže. První online kolo otestovalo znalosti a schopnosti tříčlenných týmů ze všech krajů ČR. Nejlepší z nich následně postoupily do krajských kol, kde se soutěžící stali bezpečnostními experty a vypracovávali analýzu reálného konfliktu. Výherci krajských kol mohli zažít unikátní pětidenní celostátní kolo na vojenské základně v Brdech a tři nejlepší týmy čeká výlet do Bruselu.

13. dubna jel prof. Zimund se 13 studenty do Police nad Metují na okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV). V okresním kole soutěžící plnili pět disciplín – trojskok snožmo z místa, kliky po dobu 2 minut, skákání přes švihadlo po dobu 2 minut, hod 2 kg medicinbalem obouruč přes hlavu vzad a volitelnou disciplínu běh na 1000 m nebo dribling po dobu 2 minut. Nejúspěšnější závodnicí se stala Andrea Marešová (1.W), která zvítězila, a její spolužačka Nikola Matějů (1.W) se umístila na 2. místě. Další úspěch zaznamenali Lucie Řehůřková (2.W) a Jiří Zelený (4.V), kteří byli ve svých kategoriích druzí. Všichni výše uvedení studenti mají zajištěný postup do krajského kola OVOV, které se koná 28. května v Hradci Králové. Na krajské kolo OVOV odjedou i studentky Zuzana Tylšová (2.W) a Eliška Gajdošová (2.W), jimž uvolnila místa děvčata před nimi, která postoupila v soutěži družstev. Na pěkné výsledky dosáhli i ostatní studenti naší školy Johana Klimešová (2.W), Matěj Vrzáček (1.W), Barbora Kuřátková (2.W), Ema Nermuťová (2.W), Jan Prouza (2.W), Vojtěch Nosek (2.W) a Vít Moravec (2.W).

14. dubna se pokusili uspět v krajském kole Chemické olympiády v Hradci Králové studenti Jakub Ježek (6.W) a Tomáš Heger (4.V) za doprovodu prof. Karáskové. Heger obsadil třetí místo a Ježek čtvrté.

14. dubna odjelo 30 členů Sborečku s Ing. Čejpem a prof. Noskem na zájezd do Anglie. Vrátili se 22. dubna.

16. dubna proběhlo školní kolo Chemické olympiády v kategorii B. Zvítězil David Lukášek (7.W), další místa obsadili v tomto pořadí Julie Prokopová (7.V), Marta Špeldová (7.V), Jakub Pitřinec (7.V), Pavlína Knapovská (7.V) a Lucie Lemfeldová (7.W).

17. dubna se tým frisbee ve složení Petra Janečková (4.B), Martina Hrubá (4.B), Pavlína Hušková (4.B), Vojtěch Joska (7.W), Alžběta Jansová (7.W), Nikola Drábková (7.W), Markéta Dvořáková (7.W), Tomáš Hak (3.B), Pavel Wolf (2.B), Jaroslava Šintáková (3.W), Benjamin Sichrovský (7.V) a Jiří Novotný (4.A) zúčastnil v Praze kvalifikačního kola SL ultimate frisbee. Jeden z týmů obsadil 7. místo z 19, druhý tým nepostoupil ze skupiny. 19. dubna se konal turnaj frisbee v Hradci Králové.  Nikola Drábková (7.W),  Tomáš Hak (3.B), Pavel Wolf (2.B), Benjamin Sichrovský (7.V), Marek Balcar (3.B), Jan Trojtl (2.B), Aneta Štěpánková (2.B), Andrea Demartini (2.B), Jiří Dostál (6.V) a Tung Minh Pham (4.V) obsadili 6. místo z deseti týmů. Na oba turnaje doprovodil studenty prof. Slavík. Žáci primy, sekundy a tercie se pokusili vyřešit úlohy v okresním kole Matematické olympiády. Doprovodila je prof. Karásková. V kategorii pro primu Filip Nehyba (1.W) obsadil 4.-5. místo a Eliška Holá (1.V) 6.-7. místo. Školu reprezentovali také Veronika Šanovcová (1.V), Ondřej Pachta (1.W), Šárka Vlčková (1.V), Matěj Vrzáček (1.W) a Nikola Matějů (1.W). Všichni se dostali mezi úspěšné řešitele. V kategorii pro sekundu dosáhla nejlepšího výsledku Tereza Havlenová (2.V), která obsadila 5.-7. místo. Žádný z dalších našich žáků - Matyáš Klemens (2.V), Tobiáš Mazura (2.W), Lucie Řehůřková (2.W), Markéta Dítětová (2.V), Tomáš Havel (2.V), Jaromír Lubas (2.W) a Jonáš Neumann (2.V) - se nedostal mezi úspěšné řešitele. Nejlepších výsledků dosáhli žáci tercie, kteří obsadili první tři místa. O 1.-2 místo se dělili Jan Krčmář (3.W) a Anna Kunteová (3.W), Barbora Jirsová (3.W) byla třetí. Školu reprezentovali ještě Tomáš Cvejn (3.V), Jan Ježek (3.W) a Pavel Dědek (3.V), ale nezařadili se mezi úspěšné řešitele.

17. dubna v odpoledních hodinách jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 5.W s prof. Veverkou a Geťkem. V Praze se zdrželi do druhého dne. Prohlédli si Vyšehrad a ve Švandově divadle zhlédli představení Hamlet.

18. dubna organizoval prof. Ježek několik přednášek v rámci Dne Země. Přednášku Expedice Rumunsko vyslechli studenti septimy a 1.W. Studenti 2. ročníku a 4.V se zúčastnili přednášky Na křídlech vážky a studenti 1.A, 6.W, 3.V a 2.W přednášky Zvířata v ohrožení. Vstupné 10 Kč bylo použito na ochranu místní přírody.

19. dubna se rozloučili se studiem posledním zvoněním studenti 4.B a 8.W a 20. dubna studenti 4.A a 8.V. 19. dubna se v odpoledních hodinách konala závěrečná pedagogická rada pro maturanty.

19. a 20.dubna se v Hradci Králové v Divadle Jesličky konalo krajské kolo recitační soutěže, kde nás reprezentovali tři studenti: Karolína Maněnová (2.W), Markéta Dítětová (2.V) a Jakub Syrovátka (3.V). Postup do krajského kola byl pro naše studenty velikým úspěchem a Jakub Syrovátka znovu uspěl a postoupil do ústředního kola v recitační soutěži Dětská scéna.

20. dubna jeli se studenty do Prahy na elektrotechnickou fakultu ČVUT na robosoutěž prof. Veverka a Uždilová. Za naši školu se soutěže účastnili Petr Tomáš (1.V), Kryštof Vencl (1.W), Matyáš Žďára (1.V) a Jan Homolka (3.W). Studenti soutěžili ve dvou týmech. Testovací jízdy vypadaly nadějně. V hlavní soutěži se ale nakonec vybojovat postup do vyřazovacího systému nepodařilo. V celkovém umístění naše týmy tentokrát skončily až ve druhé polovině pořadí. První tým (Petr Tomáš, Kryštof Vencl a Matyáš Žďára) se umístil na 28. místě, Jan Homolka se se svým robotem umístil se na 34. místě.

23. dubna se prof. Preclík a Forejt ujali fotografování tříd a profesorského sboru. Tomáš Heger (4.V) zvítězil v okresním kole Biologické olympiády v kategorii C a Natan Hagara (3.W) byl třetí.

24. dubna absolvovali exkurzi do Kuksu studenti 3.A, 3.B, 7.V a 7.W s prof. Fišerovou, Misarovou, Macurou, Půlpánovou a Vrátilovou.

25. dubna se naši studenti zúčastnili semifinále Juniorského maratonu, do kterého se za Královéhradecký kraj přihlásilo 15 týmů. Soutěžily 10členné týmy sestavené ze 3 děvčat (musí běžet 3., 5. a 7. úsek) a 7 chlapců. Dohromady museli absolvovat maratonskou trať 42,195 km. Na každého tedy vyšel úsek 4,2 km, který běžel na okruhu 800 m v centru Hradce Králové. Jednotlivé úseky běželi Antonín Staněk (4.V), Tomáš Jansa (2.A), Sabina Jirmanová (2. A), Miloslav Novotný (3.B), který zaběhl 6. nejlepší čas v konkurenci 160 závodníků, Markéta Zeisková (8.V), Josef Mrázek (3.B), Kamila Šimková (2.A), která stihla ještě v dopoledních hodinách absolvovat krajské kolo Fyzikální olympiády. Nakonec dorazila včas a svůj úsek zaběhla výborně. 8. a 9. úsek patřil Jakubu Diviškovi (7.W) a Radkovi Jansovi (2.A) a po jejich doběhu bylo jasné, že bojujeme o postup do Prahy. Nezáviděnou pozici měl nový člen týmu Matyáš Falta (6.V), aby velký náskok jednoho kola, který jsme získali zejména díky Radkovi, udržel. Studenti rychnovského gymnázia nám však přichystali nemilé překvapení, když na poslední úsek vyslali borce, jenž zaběhl 3. nejlepší čas závodu. Matyáš nakonec 2. místo uhájil a můžeme se tak poprvé v dějinách Jiráskova gymnázia zúčastnit Pražského mezinárodního maratonu, který se koná příští neděli 6. května.

V tomto týdnu se konala v Hradci Králové dvě krajská kola Fyzikální olympiády pro různé kategorie. 25. dubna jeli se studenty prof. Brát a Polák a 27. dubna je doprovodil prof. Geťko. 25. dubna soutěžili v kategorii B Michal Matoulek (7.W), Tomáš Kubíček (7.W), Kurt Hartmann (3.B), Marek Balcar (3.B), Tomáš Hak (3.B), Jana Možíšová (7.W) a Vít Levinský (3.A). Nikdo z nich se nestal úspěšným řešitelem. V kategorii C Jakub Ježek (6.W) zvítězil a Martin Stuchlík (6.W) byl druhý. Školu reprezentovali ještě Aneta Vacková (6.W), Filip Štěpán (2.A), Jan Máslo (6.W) a Kamila Šimková (2.A), nikdo nebyl úspěšným řešitelem. V kategorii D jsme také měli vítěze, byl jím Matyáš Háze (5.W), a mezi úspěšné řešitele se zařadil ještě Jaroslav Grulich (5.V), který skončil na 6. místě. Soutěže se zúčastnily ještě Oluša Gajdošová (5.V) a Tereza Macháčková (5.V). 27. dubna se konalo krajské kolo pro kategorii E. Kryštof Veverka (4.W) obsadil 4. místo a zařadil se mezi úspěšné řešitele. Školu reprezentovali také Tomáš Heger (4.V) a Lukáš Fidler (4.V).

26. dubna se naši studenti Adam Šesler (2.B), Jiří Kuneš (1.B), Pavel Růžička (4.B), Jáchym Dostál (4.B), Jakub Čejchan (5.V), Vojtěch Ťokan (5.V), Vojtěch Výborný (2.A), Štěpán Šafránek (1.B) a Jan Čejchan (6.W) zúčastnili pod vedením prof. Zapletala fotbalového turnaje o Pohár Josefa Masopusta. Zvítězili a postoupili do krajského finále. Zájemci z řad studentů se podívali s prof. Preclíkem a Víchem do Saar Gummi v Červeném Kostelci.

30. dubna se studenti kvarty zúčastnili v aule vzpomínání manželů Kosových na události roku 1968.

1. května byl státní svátek.

Ve dnech 2.-4. května probíhaly na škole maturitní písemné práce a didaktické testy.

2. května se naši studenti zúčastnili atletického Poháru rozhlasu za doprovodu prof. Diviška a Zapletala. Dívčí družstvo ve složení Eliška Gajdošová (2.W), Alexandra Kordová (2.V), Jitka Štěpánová (2.V), Simona Jochová (1.W), Anežka Staňková (1.W), Markéta Vydláková (1.W), Zora Kostyšynová (1.W), Anežka Petráková (1.W) a Nikola Matějů (1.W) obsadilo 8. místo. Chlapci Kryštof Brejtr (1.W), Matěj Vrzáček (1.W), Jakub Vysoký (2.W), Jaromír Lubas (2.W), Matouš Kubín (2.V), Adam Hrnčíř (1.W), Lukáš Zítko (1.W) a David Kumpošt (1.W) dosáhli na bronzovou příčku stejně jako dívky Adéla Breitrová (4.V), Klára Nováková (4.W), Monika Říhová (4.W), Lucie Žáčková (4.W), Tereza Havlenová (2.V), Agnes Míšková (2.V), Lucie Řehůřková (2.W), Zuzana Tylšová (2.W), Šárka Joštová (2.V) a Magdaléna Štoková (2.V). 6. místo obsadili ve své kategorii chlapci Pavel Dědek (3.V), Petr Luciak (3.V), Ondřej Lukáš (3.V), Matěj Matoušek (3.V), Antonín Staněk (4.V), Jan Šesták (4.V), Dominik Rufer (4.W), Jiří Zelený (4.V), Jan Horkel (4.V) a Bohdan Ptáček (4.V). Prof. Klemenc organizoval školní kolo Fyzikální olympiády pro sekundány. Mezi 20 účastníky obsadili 1.-2. místo Markéta Dítětová (2.V) a Martin Doucha (2.V) a 3.-4. místo Filip Hejzlar (2.V) a Jakub Schön (2.W).

Literárně-historickou exkurzi do Prahy absolvovali 3. května studenti 1.A s prof. Fišerovou a Vrátilovou. Navštívili Staroměstské náměstí, Vyšehrad a v Divadle Rokoko zhlédli představení Želary.

6. května se zúčastnili Pražského maratonu - Juniorského finále štafet studenti Sabina Jirmanová (2.A), Kamila Šimková (2.A), Markéta Zeisková (8.W), Jakub Divišek (7.W), Matyáš Falta (6.V), Antonín Staněk (4.V), Martin Červíček (2.B), Josef Mrázek (3.B), Miloslav Novotný (3.B) a Ivan Kotlan (3.A) a obsadili 18. místo. Zároveň byli vylosováni jako výherci zájezdu do Bruselu, který se uskutečnil v posledním červnovém týdnu.

8. května byl státní svátek.

9. května se na naší škole konala nepovinná maturitní zkouška Matematika+ formou didaktického testu. Byli jsme spádovou školou pro maturanty z celého okresu.

10. května se v Jičíně zúčastnili naši chlapci Adam Šesler (2.B), Jan Čejchan (6.W), Pavel Růžička (4.B), Jáchym Dostál (4.B), Jakub Čejchan (5.V), Vojtěch Ťokan (5.V), Jiří Kuneš (1.B), Štěpán Šafránek (1.B), Vojtěch Výborný (2.A), Jakub Divišek (7.W), Martin Švorc (2.A), Jaromír Poláček (3.A), Jan Ježek (4.B) a Denis Hofman (1.B) s prof. Zapletalem krajského kola fotbalového turnaje Pohár Josefa Masopusta a vybojovali stříbro. Studenti 6.V s prof. Slavíkem pomohli v Novém Městě nad Metují při organizaci Štafetového poháru. Žáci 2.V jeli s prof. Dvořáčkovou a Olšanovou do Ostrého do Centra řemesel. Prožili zde tématický Středověký den. Proběhl náhradní termín přijímacích zkoušek, u nás se týkal dvou uchazečů o osmileté studium. V odpoledních hodinách se konaly konzultační rodičovské schůzky.

11. května doprovodil prof. Geťko žáky na celostátní kolo matematické soutěže Pangea, do kterého se žáci nižšího gymnázia letos v únoru nominovali úspěchem ve školním kole. Z každého ročníku postoupilo do celostátního kola 50 nejlepších žáků, které se konalo v budově bývalého Federálního shromáždění na Václavském náměstí. Naše gymnázium letos nejlépe reprezentoval Tomáš Heger (4.V). Ve školním kole skončil v rámci ČR na 25. místě z 5 800 účastníků a ve finálovém kole se umístil na 6. místě, čímž vylepšil svoje 22. místo z loňského finále. Druhým účastníkem finálového klání byl Jan Krčmář (3.W), ve školním kole obsadil v rámci ČR 10. místo z 6 300 účastníků a ve finálovém kole se umístil na 25. místě.

12. května se členové fotokroužku vydali s prof. Forejtem do Josefova. Navštívili jezdecké parkurové závody a akci Kabrouši v pevnosti, což je výstava kabrioletů. Všichni členové se snažili pořídit co nejlepší fotografie, které si žáci školy mohli prohlédnout na výstavě ve vestibulu.

14. května Tereza Macháčková (5.V) reprezentovala naši školu v celostátním kole Konverzační soutěže ve francouzském jazyce v kategorii B1. Vybojovala 8. místo ze 14 účastníků. Doprovodila ji prof. Havrdová. Žáci primy se vrámci výuky první pomoci zúčastnili přednášky o záchranných složkách. Na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové se uskutečnilo krajské kolo soutěže SOČ. Naši školu reprezentovaly celkem 3 odborné studentské práce, a to z oboru strojírenství (Jan Vondráček (8.W) – Stirlingův motor), fyziky (Jan Bohadlo (8.V) – Polarizace světla) a chemie (Lucie Tučková (4.B) a Vadim Kablukov – Pulmonální tuberkulóza a syntéza látek s předpokládanou antituberkulotickou aktivitou). Naši studenti však dosáhli výborných hodnocení. Lucie Tučková a její kolega Vadim Kablukov z královéhradeckého Gymnázia Boženy Němcové se v oboru chemie umístili na prvním místě a postoupili do celostátního kola, které se konalo od 15. do 17. června v Olomouci. Žáci 1.V se sešli s profesionálním hasičem Ondřejem Čuhaničem, absolventem našeho gymnázia. Dozvěděli se o práci integrovaných záchranných složek. Beseda proběhla v příjemné atmosféře s množstvím různých ukázek a konkrétních příkladů.

15. května si žáci 3.W s prof. Poutníkem a Veverkou prohlédli Pražský hrad. Studenti 6.V s prof. Zapletalem organizačně zajišťovali atletické závody Štafetový pohár v Novém Městě nad Metují. Studenti 2.B absolvovali s prof. Zikmundovou exkurzi do Čističky odpadních vod v Bražci. Studenti 6.W absolvovali stejnou exkurzi o den později s prof. Karáskovou.

V rámci probíhajícícho festivalu Náchodská prima sezóna zhlédli 15. května studenti 4.V, 1.B a 2.A v Městském divadle Dr. Josefa Čížka představení skupiny Paleťáci Improvizační zápas a 17. května žáci 2.W a 2.B představení E. A. Poe: Maska. 16. května se náš divadelní soubor DREJG pod vedením prof. Macury a 17. května Hidrak pod vedením prof. Dvořáčkové zapojili do festivalu svým vystoupením v rámci Přehlídky studentských divadel.

16. května získali 2. místo v okresním kole Poznávání přírodnin ve svých kategoriích studenti Tomáš Heger (4.V) a Eliška Shejbalová (5.V).

17. května doprovodila prof. Matěnová studenty na krajské kolo Biologické olympiády. Prof. Klemenc šel s deseti žáky na okresní kolo Fyzikální olympiády. Martin Doucha (2.V) zde zvítězil, Matyáš Klemens (2.W) byl druhý, Filip Hejzlar (2.V) čtvrtý a Ema Nermuťová (2.W) šestá. Školu reprezentovali ještě Lucie Šichanová (2.W), Tobiáš Mazura (2.W), Jakub Schön (2.W), Tereza Havlenová (2.V), Alexandra Kordová (2.V) a Markéta Dítětová (2.V). Kvartáni jeli s prof. Veverkou a Nývltovou do Terezína.

18. května zhlédli v Klicperově divadle v Hradci Králové žáci 2.W s prof. Š. Škodovou a Geťkem představení Čtyřlístek. Prof. Preclík jel se zájemci z řad studentů do Brna do Vývojového centra Honeywell.

Ve dnech 21.-24. května proběhla ústní část společné části a profilová část maturitních zkoušek v oktávě. Předsedkyní maturitní komise byla v 8.V jmenována Mgr. Eva Hejnová z trutnovského gymnázia a Mgr. Pavel Trenčanský z Gymnázia Broumov byl předsedou v 8.W. Ve dnech 28.-31. května maturovali studenti 4. ročníku. Ve 4.A se zhostila funkce předsedkyně maturitní komise Mgr. Ludmila Lorencová z broumovského gymnázia a ve 4.B Mgr. Václava Balcarová z gymnázia v Úpici.

21. května navštívili studenti dějepisného semináře s prof. Štegerovou Broumov a kromě jiného si prohlédli i místní klášter. Do Myanmaru, ovšem jen na plátně, se vydali studenti sekundy, tercie, sexty a 2. ročníku při projekci Myanmar - divoká cesta do barmské říše.

25. května doprovodila prof. Balcarová Alexandru Kordovou (2.V) do krajského kola Biologické olympiády v kategorii D. Saša byla třináctá ze 34 účastníků a zařadila se mezi úspěšné řešitele. Sbor Musica Viva pod vedením prof. Poutníka vystoupil v České Skalici v rámci akce Noc kostelů.

28. květnem byl zahájen cyklus sportovních kurzů. Dny 28. května až 4. června prožili studenti 3.A s prof. Zimundem, Rojtovou a Víchem na Pastvickém rybníku u Kutné Hory. Vystřídali je studenti 7.V s prof. Zapletalem, Diviškem a Javůrkovou, 11. června pak studenti 3.B s prof. Slavíkem, Brátem a Pavlíčkovou a kurzy uzavřeli studenti 7.W s prof. Půlpánovou, Matěnovou a Ježkem. Na cyklistických vyjížďkách poznali i pamětihodnosti a zajímavosti v okolí. V táboře pro ně byla připravena řada zážitkových aktivit a her.

28. května doprovodila prof. Půlpánová žáky Zuzanu Tylšovou (2.W), Elišku Gajdošovou (2.W), Lucii Řehůřkovou (2. W), Andreu Marešovou (1.W), Nikolu Matějů (1.W), Jiřího Zeleného (4.V) na krajské kolo Odznaku všestrannosti. Nikola Matějů vybojovala 2. místo v kategorii děvčat (ročník narození 2006) a
Jiří Zelený zvítězil v kategorii chlapců (ročník 2003).

28. května šla prof. G. Škodová s žáky na okresní kolo Pythagoriády a 29. května na stejnou soutěž pro jinou kategorii prof. Geťko. V kategorii pro primu se o 1.-2. místo dělil s jiným účastníkem Daniel Kumpošt (1.W) a o 3.-6. místo Šárka Vlčková (1.V). Školu reprezentovali také Filip Nehyba (1.W), Lukáš Zítko (1.W), Markéta Vydláková (1.W), Veronika Šanovcová (1.V) a Petr Tomáš (1.V). V kategorii pro sekundu obsadil 2.-3. místo Martin Doucha (2.V), o 5.-8. místo se dělili Filip Hejzlar (2.V), Ema Nermuťová (2.W), Tereza Havlenová (2.V) a Eliška Línková (2.V) a soutěže se účastnilo ještě 13 dalších sekundánů. V kategorii pro tercii zvítězil Jan Krčmář (3.W), o 2.-3. místo se dělili Pavel Dědek (3.V) a Libor Hylena (3.V), o 5.-7. místo Veronika Kvapilová (3.V) a Jakub Syrovátka (3.V) a o úspěch se pokusila také Michaela Prouzová (3.W).

30. května absolvovali literárně-historickou exkurzi studenti 6.V s prof. Macurou a Veverkou. Navštívili Pražský hrad a v Divadle Disk zhlédli představení Prodaná nevěsta na prknech Prozatimního, Stavovského a Národního divadla v letech 1868 až 2018.

Na Vltavu jeli na školní výlet studenti 2.B s prof. Půlpánovou a Matěnovou ve dnech 30. května až 1. června.

31. května se studenti francouzštiny z tercie, kvinty a sexty zúčastnili s prof. Havrdovou v náchodském Déčku Francouzského dne. Studenti 7.V připravili pro spolužáky občerstvení v prostorách školy u příležitosti Dne dětí. Část výtěžku byla věnována na charitativní účely. Akce 100 vědců se zúčastnilo několik našich studentů ve dnech 31. května a 1. června. Akce se konala v Pardubicích, o dozor se podělili prof. Preclík a Vrátilová.

1. června se konala Zlatá maturita, slavnostní akt pro absolventy naší školy z roku 1968.

Od 27. května do 9. června se náš student Štěpán Filip (2.A) zúčastnil stáže v CERNu, největší evropské laboratoři pro fyziku částic, poblíž Ženevy. Letos tato organizace nabídla stáž studentům z České republiky, Izraele, Holandska, Polska a Švédska. Z české republiky projevilo zájem 239 studentů, z naší školy tři. Organizátoři na základě motivačního dotazníku a celkového hodnocení vybrali skupinu 24 účastníků. Štěpán Filip byl mezi nimi a tak absolvoval náročný pobyt plný exkurzí, přednášek, seminářů a rozhovorů s pracovníky výzkumu.

Ve dnech 4.-6. června byli na školním výletě v Lachově žáci 2.V s prof. Klemencem a Brátem, ve Vlčkovicích v Podkrkonoší žáci 3.V s prof. Karáskovou a Zikmundovou, v Broumově studenti 5.V s prof. Matěnovou a Fišerem a v Adršpachu studenti 5.W s prof. Forejtem a Pavlíkem.

4. června zavítali naši studenti s prof. Balcarovou do MŠ na Horní Rybníkách se Zábavnou chemií do školek.

5. června jel prof. Košvanec se studenty do Prahy na celostátní kolo soutěže Eurorebus. Mezi jednotlivci obsadil v kategorie ZŠ 01 Filip Hejzlar (2.V)  15. místo z 54 účastníků, v kategorie ZŠ 02 byl Tomáš Heger (4.V) třetí z 50 a v kategorii pro SŠ obsadila Štěpánka Mazurová  26. místo a Tomáš Hak 42. místo z 52 soutěžících. V soutěži pro třídní kolektivy skončil v kategorii ZŠ 01 tým 2.V ve složení Filip Hejzlar, Markéta Dítětová a Jitka Štěpánová na 12. místě z 52 týmů a v kategorii ZŠ 02 tým 4.V, který tvořili Tomáš Heger, Lukáš Fidler a Dominik Budař, obsadil 25. místo z 54. V dlouhodobé soutěži škol jsme v 23. ročníku celostátní soutěže Eurorebus obsadili 22. místo ze 100 zúčastněných škol. Tomáš Heger si 3. místem vybojoval účast v E.ON Expedice Eurorebus 2018 v září 2018. Na Dobrošov na biologickou exkurzi spojenou s brigádou se vydali studenti 1.A s prof. Ježkem.

6. června odjeli na školní výlet do Teplic nad Metují žáci 1.V s prof. G. Škodovou a Lubasovou. Vrátili se v pátek 8. června. Ve stejné době sjížděli v průběhu školního výletu žáci 4.V s prof. Nývltovou, Zikmundem a Rojtovou Sázavu.

7. června převzali maturanti v odpoledních hodinách v aule maturitní vysvědčení.

Na pátek 8. června připravila prof. Olšanová pro terciány tématický den Návykové látky a jejich alternativa. V podvečer odjela skupina 25 studentů s prof. Ježkem a Půlpánovou do Rumunska na sedmidenní pobyt. Do zahraničí se vydal autobus studentů také v neděli 10. června s prof. Hronkovou a Felklovou. Cílem poznávacího zájezdu byl Londýn a Amsterdam. Vrátili se 15. června.

Na třídenní školní výlet na Ostaš se 11. června vydali žáci 3.W s prof. Poutníkem a Misarovou. Prof. Balcarová se se Zábavnou chemií do školek vydala tentokrát se studenty do Červeného Kostelce.

12. června v odpoledních hodinách jeli na školní výlet na Vltavu studenti 2.A s prof. Rojtovou, Víchem a Polákem. Vrátili se v pátek 15. června. Ve dnech 13.-15. června byli na školním výletě také žáci 1.W s prof. Diviškem, Zapletalem a Javůrkovou. Cílem výletu byly Mladé Buky.

14. června se ředitel školy sešel v aule na informační schůzce s budoucími studenty a jejich rodiči.

15. června absolvovali literární exkurzi do Ratibořic žáci 3.V s prof. Lubasovou a Olšanovou.

18. červen prožili na Ostaši tématický den Lidé a krajina na Náchodsku žáci 4.V s prof. Diviškem a Zapletalem. Na třídenní školní výlet do Mladých Buků se vydali žáci 4.W s prof. Košvancem a Fišerem a na Vérnéřovickou studánku studenti 1.B s prof. Rojtovou a Víchem.

19. června vystoupil Hidrak pod vedením prof. Dvořáčkové v MŠ v Jaroměři a v Josefově. Na školní výlet do kempu Sobotka v Českém ráji se vydali žáci 2.W s prof. Geťkem. Vrátili se 21. června. V odpoledních hodinách odjeli na Vltavu na školní výlet studenti 6.V s prof. Zapletalem, Diviškem a Javůrkovou a studenti 6.W s prof. Zikmundem a Zikmundovou. Řeku sjížděli do 22. června.

20. června absolvovali literárně historickou exkurzi do Prahy studenti 2.A s prof. Nývltovou. Prohlédli si Pražský hrad a v divadle Semafor zhlédli představení Kdyby tisíc klarinetů. Prof. Slavík doprovodil studentky na turnaj v plážovém volejbalu a prof. Balcarová na soutěž Poznávání přírodnin. V plážovém volejbalu studentky Pavla Brátová (7.V), Julie Prokopová (7.V) a Michaela Bílá (5.W) zvítězily. V soutěži v poznávání rostlin a živočichů se Eliška Shejbalová (5.V) umístila na 7. místě a Kateřina Vydláková (5.V) na 15. místě. V Týništi nad Orlicí strávili od 20. do 22. června školní výlet studenti 1.A s prof. Fišerovou a Jaroušovou. Sbor Musica Viva pod vedením prof. Poutníka vystoupil 20. června s Jarním koncertem v náchodském kostele sv. Michaela.

22. června absolvovali geologickou exkurzi v Teplicích nad Metují žáci 4.V s prof. Rojtovou a Nývltovou. Prof. Balcarová s několika studenty předvedla v další MŠ, tentokrát v Batňovicích, Zábavnou chemii do školek. Prof. Šulc doprovodil atlety na Atletickou olympiádu, která se konala pod záštitou starosty Města Náchoda Jana Birkeho. V kategorii starších dívek se na medailových pozicích umístily tři dívky. Stříbrnou medaili vybojovaly v běhu na 800 m Adéla Breitrová (4.V), ve skoku do výšky Tereza Havlenová (2.V) a ve vrhu koulí Lucie Řehůřková (2.W). V kategorii starších chlapců dosáhli na druhé místo Jan Homolka (3.W) ve vrhu koulí a Dominik Rufer (4.W) ve skoku do výšky a ve skoku do dálky patřilo třetí místo také Dominiku Ruferovi (4.W). V soutěži družstev obsadilo Jiráskovo gymnázium také třetí místo.

25. června proběhla v odpoledních hodinách klasifikační pedagogická rada. V posledním týdnu od 25. června se konala řada exkurzí a akcí. 25. června se konaly dva tématické dny. Primáni prožili Den v antice a žáci 2.W Středověký den. Prof. Balcarová se vydala se Zábavnou chemií do MŠ tentokrát do Červeného Kostelce. Prof. Maršíková přiblížila studentům 5.W přípravu některých jídel anglické kuchyně.

Ve dnech 26.-28. června absolvovalo 11 studentů s prof. Diviškem letecký zájezd do Bruselu, který vyhráli na Juniorském maratonu v Praze.

Do Velkých Bílovic se vydali ve dnech 26.-27. června studenti 3.A s prof. Víchem a Brátem.

26. června navštívili ZOO a botanickou zahradu v Liberci studenti 5.W a 1.B s prof. Rojtovou, Slavíkem a Jaroušovou. Studenti 6.V navštívíli s prof. Macurou Český rozhlas v Hradci Králové. Žáci nižšího gymnázia odevzdali učebnice a převzaly nové na další školní rok. Žáci 4.W po odevzdání učebnic absolvovali tématický den Lidé a krajina na Náchodsku s prof. Košvancem a Fišerem. Jídla německé kuchyně vařili s prof. Maršíkovou žáci 4.V.

27. června se Po stopách sudetských Němců vydali do Broumova němčináři z 2.A s prof. Forejtem. Tématický den Lidé a zvířata absolvovali primáni s prof. Ježkem a G. Škodovou. Do Malých Svatoňovic se na literární exkurzi vydali žáci 4.V s prof. Nývltovou a žáci 4.W s prof. Poutníkem a Misarovou. Do Liberce do ZOO a boatnické zahrady jeli studenti 5.V s prof. Matěnovou a Vrátilovou.

28. června byli na literární exkurzi v Ratibořicích žáci 3.W s prof. Poutníkem a Misarovou. Po stopách sudetských Němců do Broumova vyjeli studenti 5.W s prof. Forejtem. V Týništi nad Orlicí si zahráli paintball studenti 6.V s prof. Zapletalem. Prof. Půlpánová organizovala pro studenty volejbalový turnaj.

V průběhu celého týdne proběhla ještě v dalších třídách řada botanických, přírodovědných a matematických vycházek do okolí. Někteří studenti navštívili výstavu Hrdý Náchoďák Josef Škvorecký. Podíleli se i na opravě a úklidu pomůcek, proběhl i turnaj v deskových hrách.

28. června odpoledne se učitelé rozloučili neformálně se školním rokem ve školní klubovně a oficiálně pak na závěrečné poradě 29. června.

29. června studenti dostali závěrečné vysvědčení.

 

Zobrazit starší kroniky

Historický přehled

Historický přehled

Historický přehled - léta 1897-1945

Je obecně známo, že nejstarší zmínka o Náchodě je v listině břevnovského opata Martina vydané v Polici roku 1254. Je v ní zmíněn pan Hron z Náchoda. Ten je k roku 1253 zmíněn i v tzv. Dalimilově kronice. Vyplývá z toho, že Náchod už existoval, že vznikl už dříve.

Přečíst celý článek

Historický přehled - léta 1945-1997

(Vzpomínky nejen osobní)

Do almanachu gymnázia vydaného k jeho padesátému výročí v r. 1947 napsal tehdejší ředitel PhDr. Václav Vávra stať Kritické a osudové chvíle naší školy. Mínil tím období svého ředitelování v letech 1937-41, tudíž konec masarykovské demokracie. Tehdy se už začalo rozhodovat nejen o osudu našeho státu, ale také o osudu lidstva v celé Evropě. A těch "osudových a kritických chvil" bylo v dalších padesáti letech bezpočet.

Přečíst celý článek

Systém managementu kvality (SMK)

Systém managementu kvality (SMK)

Systém managementu kvality je ve škole vybudován, dokumentován, uplatňován a udržován v souladu s požadavky normy ISO 9001:2008.
Příručka kvality:

 • popisuje politiku a cíle kvality a strategii školy, jak ve vztahu k žákům, tak i ve vztahu k vlastním zaměstnancům a partnerům školy,
 • podává informaci o procesech zajišťování systému managementu kvality ve škole a jejich efektivnosti,
 • dokumentuje shodu vykonávaných činností školy s požadavky normy ISO 9001:2008.,
 • dokumentuje postupy, na základě kterých jsou řízeny činnosti (procesy) školy nebo na tyto dokumentované postupy odkazuje,
 • vymezuje povinnosti, odpovědnosti a pravomoci vedoucích pracovníků, jejichž činnost ovlivňuje kvalitu vzdělávacího procesu,
 • je také určena k prezentaci školy na veřejnosti a slouží jako základní informace pro žáky, rodiče nebo zájemce o služby školy, kteří se chtějí seznámit se zásadami platnými při zabezpečování systému managamentu kvality.

Názvy a číslování kapitol (od kap. 4) v Příručce kvality jsou shodné s názvy a číslováním v normě ISO 9001:2008.

Nadace Jiráskova gymnázia

Statut Nadace Jiráskova gymnázia v Náchodě

Článek I.

 1. Nadace Jiráskova gymnázia (dále jen Nadace) je účelové sdružení majetku zřízené s cílem rozvíjet duchovní hodnoty, výchovu, vzdělávání a sport na Jiráskově gymnáziu v Náchodě.
 2. O Nadaci:
  • Sídlo Nadace je Náchod, Řezníčkova ul. 451.
  • Výše nadačního jmění činí 500 000 Kč.
  • Za Nadaci jednají všichni členové správní rady, podepisuje předseda správní rady a jeden člen správní rady.
  • IČO: 44500548
 3. Nadace zejména:
  • podporuje studentské aktivity,
  • podporuje učitelské aktivity,
  • podporuje hmotné vybavení školy a zlepšování školního prostředí,
  • podporuje činnosti a akce pořádané ve prospěch studentů,
  • podporuje propagaci Jiráskova gymnázia.

To vše k plnění cílů uvedených v odstavci 1.

Přečíst celý článek

Aktuality

Aktuality

Úřední hodiny o prázdninách

Úřední hodiny o prázdninách jsou stanoveny takto: St 18. 7. 2018 – 8:00 – 12:00 Po 30. 7. 2018 – 8:00 – 12:00 Po 13. 8. 2018 – 8:00 – 12:00 V této době Vám bude k dispozici některá z administrativních pracovnic. V neodkladných případech (nebo pokud je nezbytná přítomnost ředitele školy či jeho zástupce) se lze na řešení individuálně domluvit na telefonu 491 423 243. Ve dnech St – Pá
Přečíst celý článek

Gymnazisté úspěšní na Robotickém dni

Patnáctého ročníku mezinárodní soutěže Robotický den se v Kongresovém centru v Praze v červnu zúčastnilo dvanáct studentů náchodského Jiráskova gymnázia. Jde o největší robotickou soutěž v České republice a pravděpodobně i ve střední Evropě. Naši studenti soutěžili s roboty postavenými ze stavebnic Lego Mindstorms EV3. Největší úspěch měl tým Madietas v soutěži Puck Collect KIT. Jeho robot PuckRaptor Mk.II (autorů Kurta Hartmanna, Tomáše Haka,
Přečíst celý článek

Návštěva institucí EU se zástupci Evropské komise v ČR

Ve dnech 26. – 28. června 2018 odjelo 11 studentů Jiráskova gymnázia spolu se svým doprovodem prof. Jiřím Diviškem v rámci studijního pobytu (díky Pražskému mezinárodnímu maratónu) do „hlavního města“ Evropy do centra Evropské unie Bruselu. Po přesunu z letiště Zaventem jsme se ubytovali v hotelu nedaleko hlavní budovy Evropské komise Berlaymontu. Odpoledne jsme zde byli přijati mj. českou eurokomisařkou
Přečíst celý článek

Sboreček Jiráskova gymnázia opět v Anglii

V druhé polovině dubna se Sboreček Jiráskova gymnázia vydal po dvou letech na tradiční zájezd do Velké Británie, kde jej čekala vedle řady vystoupení také řada mimořádných zážitků spojených s poznáváním britské kultury. Ještě než dorazili do cíle, města Salford v těsném sousedství západoanglického Manchesteru, udělali si náchodští studenti pod vedením sbormistra ing. Vlastimila Čejpa malou večerní zastávku v obci
Přečíst celý článek

Zábavná chemie do mateřské školy potřetí

Na konci června jsme zakončily pro tento školní rok projekt Zábavná chemie do MŠ, který se může realizovat díky finanční podpoře Královéhradeckého kraje. V pátek 22. 6. jsme zavítaly do Batňovic a v pondělí   25. 6. do Červeného Kostelce. Kromě demonstračních pokusů, s kterými nám pomohly i nejmladší děti, jsme zrealizovaly i malou dílničku. Děti s naší pomocí vyráběly šumivé bombičky do koupele a tak si zdokonalovaly
Přečíst celý článek

Antický den

Jak se žilo v antickém světě? Jak se rozhodovalo o věcech veřejných? Jak ovlivňovaly život obyčejných lidí tehdejší tradice? To vše si mohli vyzkoušet studenti prim v tradičním antickém dni, který se konal v aule gymnázia v pondělí dne 25. června 2018. Dopolední program byl zahájen originálním „štafetovým“ vyprávěním bájí o Prométheovi a Orfeovi. Princip athénské demokracie jsme si připomněli svoláním lidového shromáždění,
Přečíst celý článek

Seznam pedagogů

Seznam pedagogů

Přímé telefonní spojení do jednotlivých kabinetů pro volání z venku: 491 419 xxx (číslo linky). S výjimkou p. Škody a p. Javůrkové.

PŘÍJMENÍ JménoE-mailLinkaPředměty
ŠKODA Pavelreditel@gymnachod.cz+420 491 423 219F, Ikt, M
JAVŮRKOVÁ Martina, PaedDr.zastupce@gymnachod.cz+420 491 487 666F, M
PŘÍJMENÍ JménoE-mailLinka (xxx)
BALCAROVÁ Veronika, RNDr.balcarova@gymnachod.cz148Bi, Ch
BRÁT Richard, Mgr.brat@gymnachod.cz153F, M
DIVIŠEK Jiří, Mgr.divisek@gymnachod.cz152Tv, Z
DVOŘÁČKOVÁ Blanka, PaedDr.dvorackova@gymnachod.cz146Čj, D
FELKLOVÁ Zuzana, Mgr.felklova@gymnachod.cz145Aj, Fj
FIŠER Pavel, Mgr.fiser@gymnachod.cz154Aj, Čj, Zsv
FIŠEROVÁ Jitka, Mgr.fiserova@gymnachod.cz155D, Nj, Rj
FOREJT Ivo, Mgr.forejt@gymnachod.cz162Čj, Nj
FRANCOVÁ Kateřina, Mgr.francova@gymnachod.cz145Aj, Čj
GEŤKO Jan, Mgr.getko@gymnachod.cz149F, Ikt, M
HAVRDOVÁ Kateřina, Mgr.havrdova@gymnachod.cz154Fj, ZPsy
HRONKOVÁ Lenka, Mgr.hronkova@gymnachod.cz154Aj, Hv
CHMELÍK Aleš, Mgr.chmelik@gymnachod.cz143Hv, M
JAROUŠOVÁ Jiřina, Mgr.jarousova@gymnachod.cz143Bi, M
JEŽEK Jan, Mgr.jezek@gymnachod.cz143Bi, Z
JIRKOVÁ Zdenajirkova@gymnachod.cz154Aj, Vv
KARÁSKOVÁ Helena, Mgr.karaskova@gymnachod.cz148Ch, M
KLEMENC Jaroslav, Mgr.klemenc@gymnachod.cz149F, Ikt, M
KOLÁŘSKÁ Jana, Mgr.kolarska@gymnachod.cz147Čj, Zsv
KOŠVANEC Zdeněk, Mgr.kosvanec@gymnachod.cz152Tv, Z
LUBASOVÁ Helena, Mgr.lubasova@gymnachod.cz154Aj, Čj
MACURA Štěpán, Mgr.macura@gymnachod.cz155Čj, D, Z
MARŠÍKOVÁ Martina, Mgr.marsikova@gymnachod.cz154Aj, Nj
MATĚNOVÁ Ivana, RNDr.matenova@gymnachod.cz143Bi, M
MISAROVÁ Hana, Mgr.misarova@gymnachod.cz155Čj, Vv
NOSEK Štěpán, Mgr.nosek@gymnachod.cz154Aj
NOVOTNÁ MIČÍKOVÁ Klára, Mgr.micikova@gymnachod.cz155Vv
NÝVLTOVÁ Jindra, Mgr.nyvltova@gymnachod.cz141Čj, Lat
OLŠANOVÁ Jana, Mgr.olsanova@gymnachod.cz146Čj, Zsv
PAVLÍČKOVÁ Lucie, Ing.pavlickova@gymnachod.cz155Šj
PAVLÍK Daniel, Mgr.pavlik@gymnachod.cz155Šj
POLÁK Zdeněk, Mgr.polak@gymnachod.cz149F, M
POUTNÍK Milan, Mgr.poutnik@gymnachod.cz141Čj, Hv
PRECLÍK Jan, RNDr., Ph.D.preclik@gymnachod.cz153Ikt, M
PŮLPÁNOVÁ Petra, Mgr.pulpanova@gymnachod.cz146Čj, Tv
ROJTOVÁ Iva, Mgr.rojtova@gymnachod.cz143Bi, Tv
SLAVÍK Libor, Mgr.slavik@gymnachod.cz143Bi, Tv
SRŠŇOVÁ Iva, Mgr.srsnova@gymnachod.cz149F, M
ŠEVELEVA Věraseveleva@gymnachod.cz145Aj, Rj
ŠIMON Michaelsimon@gymnachod.cz145Aj, Rj
ŠKODOVÁ Gerda, Mgr.skodovag@gymnachod.cz149F, M
ŠKODOVÁ Šárka, Mgr.skodovas@gymnachod.cz155Čj, Nj
ŠTEGEROVÁ Věra, Mgr.stegerova@gymnachod.cz141D, Rj
ŠULC Petr, Mgr.sulc@gymnachod.cz156Aj, Tv
UŽDILOVÁ Radka, Mgr.uzdilova@gymnachod.cz153Ikt, Rj
VEVERKA Jan, Mgr.veverka@gymnachod.cz153D, Hv, Ikt
VÍCH Dalibor, Ing.vich@gymnachod.cz153Ikt, M
VRÁTILOVÁ Hana, Mgr.vratilova@gymnachod.cz147Čj, Zsv
ZAPLETAL David, Mgr.zapletal@gymnachod.cz146Tv, Zsv
ZIKMUND Josefzikmund@gymnachod.cz156Tv, Pp
ZIKMUNDOVÁ Hana, Mgr.zikmundova@gymnachod.cz148Ch, F

Informace o škole

Informace o škole

 • Název školy: Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451
 • IZO: 102 266 247
 • Kapacita: 720 žáků
 • Studijní obory:
  • 79-41-K/41 Gymnázium (JKOV: 79-02-5/00), studium denní, délka studia: 4 r.
  • 79-41-K/81 Gymnázium (JKOV: 79-02-5/00), studium denní, délka studia: 8 r.
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO: 48 623 687
 • Č. účtu: 814 008 773/0300 (u ČSOB Náchod)

Úvodní slovo ředitele

Jiráskovo gymnázium v Náchodě, střední škola s více než stoletou historií, slučuje gymnázium osmileté a čtyřleté. Studium je možné pouze denní formou. Zřizovatelem školy je Královéhradecký kraj.
Škola má kapacitu 720 žáků. Ti jsou organizováni do 24 tříd. V každém ročníku osmiletého i čtyřletého gymnázia jsou dvě paralelní třídy.

Základním cílem školy je připravit žáky k dalšímu studiu na vysokých školách. V posledních letech je na vysoké školy přijímáno okolo 90% našich absolventů.
Snahou školy je ale také naučit žáky něčemu praktickému pro život a nabídnout kvalitní využití volného času.

Přečíst celý článek

Školská rada Jiráskova gymnázia

Za zákonné zástupce nezletilých žáků
 • Ing. arch. Michal Ježek
Za zletilé žáky
 • Jan Škoda
Za pedagogické pracovníky
 • Mgr. Milan Poutník
 • Ing. Dalibor Vích
Za zřizovatele jsou od 20. 2. 2018 členy školské rady
 • JUDr. Dita Vávrová
 • Ing. Jan Čtvrtečka

Úřední hodiny o prázdninách

Úřední hodiny o prázdninách jsou stanoveny takto:
St 18. 7. 2018 - 8:00 - 12:00
Po 30. 7. 2018 - 8:00 - 12:00
Po 13. 8. 2018 - 8:00 - 12:00
V této době Vám bude k dispozici některá z administrativních pracovnic.
V neodkladných případech (nebo pokud je nezbytná přítomnost ředitele školy či jeho zástupce) se lze na řešení individuálně domluvit na telefonu 491 423 243.

Ve dnech St - Pá 29. - 31. 8. 2018 Vám už budeme k dispozici v plné sestavě, a to od 8:00 do 14:00.

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení

Definitivní výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018-19 - osmileté gymnázium - po NÁHRADNÍM TERMÍNU

Vážení rodiče, milí žáci, případně ostatní zákonní zástupci,
v příloze najdete pořadí a seznam přijatých a nepřijatých uchazečů o studium na Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451 v přijímacím řízení pro školní rok 2018-19 po náhradním termínu.

Čtěte prosím pozorně i poznámky k výsledkům, které jsou vždy na úvodní stránce!!! Je to opravdu důležité!!!

Žákům přijatým v řádném termínu přijímacího řízení už termín pro podání zápisových lístků vypršel. Žáci přijatí v náhradním termínu musí zápisový lístek doručit řediteli naší školy do 4. 6. 2018.

V příloze máte i vzor odvolání.
Těm, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů, přijde předvyplněný vzor odvolání v obálce s rozhodnutím o nepřijetí. Je možné ho jen dovyplnit podepsat a odeslat.

Pokud se chcete podívat na znění testů nebo na klíč správných řešení, přejděte na stránku CERMATu.

Pavel Škoda, ředitel školy

Definitivní výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018-19

Vážení rodiče, milí žáci, případně ostatní zákonní zástupci,
v přílohách najdete pořadí a seznam přijatých a nepřijatých uchazečů o studium na Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451 v přijímacím řízení pro školní rok 2018-19.

Čtěte prosím pozorně i poznámky k výsledkům, které jsou vždy na úvodní stránce!!! Je to opravdu důležité!!!

V příloze máte i vzor odvolání.
Těm, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů, přijde předvyplněný vzor odvolání v obálce s rozhodnutím o nepřijetí. Je možné ho jen dovyplnit podepsat a odeslat.

Pokud se chcete podívat na znění testů nebo na klíč správných řešení, přejděte na stránku CERMATu.

Pavel Škoda, ředitel školy

Přijímací řízení ke studiu od školního roku 2018-19

Ředitel Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro uchazeče o studium ve čtyřletém gymnáziu (obor 79-41-K/41 Gymnázium) a v osmiletém gymnáziu (obor 79-41-K/81 Gymnázium) od školního roku 2018-19.

Podmínkou přijetí ke vzdělávání je úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky, která je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jejímž obsahem jsou písemné testy z českého jazyka a literatury (Čj) a matematiky (M).

Jednotné přijímací zkoušky v  1. kole přijímacího řízení se budou konat v následujících termínech. Pokud si naši školu napíšete v přihlášce na 1. místo, přijdete v 1. termínu, pokud na místo druhé, přijdete ve 2. termínu.

Gymnázium 1. termín 2. termín
čtyřleté 12. 4. 2018 16. 4. 2018
osmileté 13. 4. 2018 17. 4. 2018

Do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium bude v 1. kole přijímacího řízení přijato 60 uchazečů, pokud splní podmínky přijímacího řízení.

Do studijního oboru 79-41-K/81 Gymnázium bude v 1. kole přijímacího řízení přijato rovněž 60 uchazečů, pokud splní podmínky přijímacího řízení.

Podrobná kritéria pro přijetí naleznete v připojených souborech.

Informace pro zájemce o studium od šk. roku 2018-19

 • Informace o jednotné přijímací zkoušce najdete zde.
 • Formulář přihlášky byste měli dostat ve své základní škole, ale je ho možná získat i zde. Najdete tam i vzor vyplněného formuláře a další informace.
 • Informace o zaměření studia a uplatnění absolventů, zájmu o studium a podmínkách přijetí, organizaci studia a spolupráci školy s rodiči, učebních plánech, volitelných předmětech, exkurzích a výměnných pobytech najdete v přiloženém dokumentu.

Související odkazy:

Úspěchy studentů

Úspěchy studentů

Zobrazit pouze příspěvky z roku: 

Gymnazisté úspěšní na Robotickém dni

Patnáctého ročníku mezinárodní soutěže Robotický den se v Kongresovém centru v Praze v červnu zúčastnilo dvanáct studentů náchodského Jiráskova gymnázia. Jde o největší robotickou soutěž v České republice a pravděpodobně i ve střední Evropě. Naši studenti soutěžili s roboty postavenými ze stavebnic Lego Mindstorms EV3. Největší úspěch měl tým Madietas v soutěži Puck Collect KIT. Jeho robot PuckRaptor Mk.II (autorů Kurta Hartmanna, Tomáše Haka,
Přečíst celý článek

Robotický den 2018

O víkendu osmého a devátého června, se členové robotického kroužku zúčastnili 15. ročníku Robotického dne v Kongresovém centru v Praze. Účastníci závodili proti týmům nejen z České republiky, ale také proti zástupcům Německa, Polska a dokonce i Kypru. „My jsme se utkali hlavně s rozhodčími.“ Říká Kryštof, který komentuje rozhodnutí rozhodčích ve finále, kdy je po závěrečném zápase o první místo rozhodčí diskvalifikovali za nesplnění
Přečíst celý článek

Stáž našeho studenta v CERN

Tento a příští týden pobývá student našeho gymnázia Štěpán Filip z 2.A v CERNu. CERN je největší evropská laboratoř pro fyziku částic. Jde o komplex laboratoří, výzkumných pracovišť a zařízení, kde pracuje na 3000 vědeckých a technických pracovníků z 22 členských států. Letos nabídla studentům z České republiky, Izraele, Holandska, Polska a Švédska dvoutýdenní stáž ve svém centru poblíž Ženevy na hranicích Švýcarska s Francií.
Přečíst celý článek

Celostátní kolo olympiády ve francouzštině

Dne 14. 5. 2018 Tereza Macháčková (5.V) reprezentovala naši školu v celostátním kole olympiády ve francouzském jazyce v kategorii B1. Z každého kraje soutěžil vítěz krajského kola dané kategorie, tzn. celkem 14 studentů. Tereza se umístila na krásném osmém místě.  Tímto jí gratulujeme a přejeme další úspěchy a příjemné zážitky spojené s krásným francouzským jazykem.
Přečíst celý článek

Pangea 2018

Žáci nižšího gymnázia se letos v únoru zúčastnili školního kola matematické soutěže Pangea. Z každého ročníku pak 50 nejlepších postoupilo do celostátního kola, které se konalo 11. května v Praze, v budově bývalého Federálního shromáždění na Václavském náměstí. Naše gymnázium letos nejlépe reprezentoval Tomáš Heger (4.V). Ve školním kole skončil v rámci ČR na 25. místě z 5 800 účastníků a ve finálovém kole se
Přečíst celý článek

První místo v krajském kole soutěže SOČ

Dne 14. 5. 2018 se na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové uskutečnilo krajské kolo soutěže SOČ. Účast v této soutěži spočívá v sepsání odborné práce, jejíž součástí je vlastní experimentální činnost soutěžícího. Hotová práce se v ideálním případě blíží práci vysokoškolské. Mělo by dojít ke splnění cílů, které si soutěžící na začátku stanoví, a v závěru by mělo dojít ke zhodnocení
Přečíst celý článek

Naši absolventi jsou úspěšní

V tiskové zprávě VUT Brno si můžete přečíst o úspěchu našich bývalých studentů Martina Kůsta a Dominika Regnera v soutěži Tokyo 2020 Challenge. Gratulujeme! Studenti VUT vylepšili aerodynamiku kola a helmy pro české dráhové cyklisty. Pokud prototypy uspějí v testech, objeví se na olympiádě
Přečíst celý článek

Projekty

Projekty

 

T Generace - technici pro budoucnost

Od roku 2016 nás podporuje červenokostelecká firma Saar Gummi Czech, s.r.o. v rámci svého projektu T Generace – technici pro budoucnost. Projekt je zaměřen na podporu technického vzdělávání, u nás jsou podpořeny technicky zaměřené kroužky (robotický, elektrotechnický, 3D tisku, Arduina, chemie).

 

Autodesk Academia

Jiráskovo gymnázium v roce 2017 splnilo podmínky pro členství v programu Autodesk Academia – máme dva certifikované učitele na produkt Autodesk Inventor 2017 a potřebné vybavení. Naši studenti tak mohou získat mezinárodně platný certifikát firmy Autodesk, pokud v rámci výuky zpracují projekt splňující daná kritéria. Certifikát jim může pomoci při získání zajímavé brigády či budoucího zaměstnání nebo při studiu na vysoké škole.

 

IQRF Smart School

Jiráskovo gymnázium se v roce 2016 zapojilo do programu IQRF Smart School, naši studenti tak mají možnost se seznamovat s touto bezdrátrovou technologií budoucnosti.

 

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy

Stanovy Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Jiráskově gymnáziu v Náchodě, zapsaný spolek

Fakturační údaje:
 • SRPDŠ při Jiráskově gymnáziu v Náchodě, z. s.
  Řezníčkova 451
  547 01 Náchod
 • IČ: 26552655
 • DIČ: CZ26552655 (nejsme plátci DPH)
 • Č. účtu: 78-8842570217/0100
 • Sídlo banky: Komerční banka v Náchodě
 Zřizovací údaje:
 • Organizace je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu L, vložce 4513.
 • Nejvyšším orgánem je členská schůze Rady rodičů.
 • Statutárním orgánem je předseda.
 • Statutární zástupce: Jana Syrovátková, mobil: 773 161 669
 • Účetní: Ing. Eva Hedvíková, mobil: 777 046 316

 

Dokumenty školy

Dokumenty školy


První akordion

 

 

 

 

 

 

 

Formuláře

 

 

 

 

 

 

 

Školní řád

 

Výroční zprávy o činnosti

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy má tyto části:

 • základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě,
 • přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy,
 • údaje o přijímacím řízení,
 • údaje o výsledcích vzdělávání žáků,
 • údaje o prevenci sociálně patologických jevů,
 • údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,
 • údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí,
 • základní údaje o hospodaření školy,
 • údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů,
 • údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení,
 • údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů,
 • údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání,
 • o poskytování informací.

 

 

 

 

Maturity

Maturity

Europass - dodatek k osvědčení

 • dokument doplňující osvědčení o středoškolském vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce)
 • vztahuje se k získané kvalifikaci – je stejný pro absolventy s totožným vzděláním
 • na rozdíl od známek popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění slovně
 • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě
 • je vydáván bezplatně, v českém a cizím jazyce podle vlastního výběru (v angličtině, němčině, francouzštině)
 • lze přiložit k životopisu

Přečíst celý článek

Stanovení předmětů profilové zkoušky

Povinné zkoušky

Ředitel školy se rozhodl stanovit 2 povinné zkoušky.

Žák volí dva předměty z tohoto seznamu:

 • anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, dějepis, zeměpis, základy společenských věd, programování, hudební výchova, výtvarná výchova.

Pokud volí cizí jazyk, musí to být jazyk, který byl vyučován nejméně 144 hodin během studia a nesmí to být jazyk, ze kterého žák skládá povinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky.
Matematiku si žák může zvolit pouze v případě, že ji nezvolil jako povinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky.

Forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební komisí.

 

Nepovinné zkoušky

Nepovinné zkoušky může žák absolvovat maximálně dvě.
Předměty si může volit ze stejného seznamu jako pro povinné zkoušky profilové části (viz výše). Nesmí to však být předměty, které si v profilové části již zvolil jako povinné.

Forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební komisí.

 

Školní řád

Předměty a výuka

Předměty a výuka

První accordion

 

 

 

 

 

 

 

Anglický jazyk
 • Vyučující anglického jazyka
  Předseda předmětové komise:

  Zdena Jirková

  Vyučující:

  Mgr. Zuzana Felklová
  Mgr. Pavel Fišer
  Mgr. Kateřina Francová
  Mgr. Lenka Hronková
  Mgr. Helena Lubasová
  Mgr. Martina Maršíková
  Mgr. Štěpán Nosek
  Věra Ševeleva
  Michael Šimon
  Mgr. Petr Šulc

 • Tématické plány Aj
Český jazyk
 • Vyučující českého jazyka

  Předseda předmětové komise:
  Mgr. Jindra Nývltová

  Vyučující:
  PaedDr. Blanka Dvořáčková
  Mgr. Pavel Fišer
  Mgr. Ivo Forejt
  Mgr. Kateřina Francová
  Mgr. Jana Kolářská
  Mgr. Helena Lubasová
  Mgr. Štěpán Macura
  Mgr. Hana Misarová
  Mgr. Jana Olšanová
  Mgr. Milan Poutník
  Mgr. Petra Půlpánová
  Mgr. Šárka Škodová
  Mgr. Hana Vrátilová

 • Tématické plány Čj
Dějepis
Francouzský jazyk
Fyzika
Hudební výchova
Chemie
Informační a komunikační technologie

 

 

Matematika

 

 • Vyučující matematiky

  Předseda předmětové komise:
  Mgr. Iva Sršňová

  Vyučující:
  Mgr. Richard Brát
  Mgr. Jan Geťko
  Mgr. Aleš Chmelík
  Mgr. Jiřina Jaroušová
  PaedDr. Martina Javůrková
  Mgr. Helena Karásková
  Mgr. Jaroslav Klemenc
  RNDr. Ivana Matěnová
  Mgr. Zdeněk Polák
  RNDr. Jan Preclík, Ph.D.
  Pavel Škoda
  Mgr. Gerda Škodová
  Ing. Dalibor Vích

 • Tématické plány M
Německý jazyk

 

 

 

Občanská výchova + Základy společenských věd

 

 

Přírodopis + Biologie

 

 

 

 

Ruský jazyk

 

Španělský jazyk
Tělesný výchova
Výtvarná výchova
Základy přírodních věd
 • Tématické plány ZPV

  Předmět se vyučuje v primě a sekundě a integruje v sobě vzdělávací obsah fyziky a chemie.

Zeměpis

Kontakt

Kontakt

Kontaktní informace

Název školy:Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451
Adresa:Řezníčkova 451, 547 01 Náchod
Telefon:+420 491 423 243
E-mail:sekretariat@gymnachod.cz
Dat. schránka:drsbaap
IZO:102 266 247
IČO:48 623 687
Č. účtu:814 008 773/0300 (u ČSOB Náchod)
Právní forma:příspěvková organizace

Ředitel školy – Pavel Škoda

Telefon:+420 491 423 219
E-mail:reditel@gymnachod.cz

Zástupce ředitele – PaedDr. Martina Javůrková

Telefon:+420 491 487 666
E-mail:zastupce@gymnachod.cz

Ekonom školy – Ing. Eva Hedvíková

Telefon:+420 491 487 667
E-mail:ekonom@gymnachod.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) – Mgr. Jiří Škop, Ph.D.

E-mail:poverenec@gymnachod.cz
Schůzku nutno dohodnout předem.

Zobrazit seznam pedagogů

 

 

Kontaktní formulář

Stiskem tlačítka „Odeslat“ souhlasíte se zpracováním údajů, které jste vyplnili do kontaktního formuláře. Více informací o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů za tímto účelem naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

O škole

Historie gymnázia

Pro uchazeče

Pro rodiče a veřejnost

Pro studenty

Hlavní strana

Zábavná chemie do mateřské školy potřetí

Na konci června jsme zakončily pro tento školní rok projekt Zábavná chemie do MŠ, který se může realizovat díky finanční…
Přečíst celý článek
Zábavná chemie do mateřské školy potřetí

Amsterdam, Cambridge a Londýn

Začátkem června jsme se vydali na poznávací zájezd po Nizozemí a Velké Británii. Výletu se zúčastnilo 51 studentů z kvint, sext…
Přečíst celý článek
Amsterdam, Cambridge a Londýn

Robotický den 2018

O víkendu osmého a devátého června, se členové robotického kroužku zúčastnili 15. ročníku Robotického dne v Kongresovém centru v Praze. Účastníci závodili…
Přečíst celý článek
Robotický den 2018

Studenti Jiráskova gymnázia na nejtišším místě v České republice

Nejednalo se však o hodinu obávaného učitele nebo učitelky, ale o exkurzi do vibroakustické laboratoře firmy Honeywell v Brně. Takzvaná bezdozvuková…
Přečíst celý článek
Studenti Jiráskova gymnázia na nejtišším místě v České republice

DREJG jede! Kam? Z Audimaforu až ke hvězdám:)

Lektorský sbor přehlídky Audimafor rozhodl o tom, že obě inscenace, které soubor DREJG uvedl o uplynulém víkendu v hradeckém Divadle…
Přečíst celý článek
DREJG jede! Kam? Z Audimaforu až ke hvězdám:)

Aktuality

Úřední hodiny o prázdninách

Úřední hodiny o prázdninách jsou stanoveny takto: St 18. 7. 2018 – 8:00 – 12:00 Po 30. 7. 2018 – 8:00 – 12:00 Po 13. 8. 2018 – 8:00 – 12:00 V této době Vám…

Gymnazisté úspěšní na Robotickém dni

Patnáctého ročníku mezinárodní soutěže Robotický den se v Kongresovém centru v Praze v červnu zúčastnilo dvanáct studentů náchodského Jiráskova gymnázia. Jde o největší robotickou soutěž v České republice a pravděpodobně i ve…

Návštěva institucí EU se zástupci Evropské komise v ČR

Ve dnech 26. – 28. června 2018 odjelo 11 studentů Jiráskova gymnázia spolu se svým doprovodem prof. Jiřím Diviškem v rámci studijního pobytu (díky Pražskému mezinárodnímu maratónu)…

Sboreček Jiráskova gymnázia opět v Anglii

V druhé polovině dubna se Sboreček Jiráskova gymnázia vydal po dvou letech na tradiční zájezd do Velké Británie, kde jej čekala vedle řady vystoupení také řada mimořádných…

Nadcházející události

 • 3.10.2018 10:00 - 12:00 Edukační program VZP ­- ­

  ukázky zdravotnické pomoci a informování o nebezpečí, riziku spojeného s užíváním návykových látek a onemocnění HIV;
  účastníci budou upřesněni (sekunda, tercie)

 • 24.11.2018 - 25.11.2018 Ples

 • 19.1.2019 - 20.1.2019 Ples

 

Zobrazit kalendář událostí

Nadcházející události

 • 3.10.2018 10:00 - 12:00 Edukační program VZP ­- ­

  ukázky zdravotnické pomoci a informování o nebezpečí, riziku spojeného s užíváním návykových látek a onemocnění HIV;
  účastníci budou upřesněni (sekunda, tercie)

 • 24.11.2018 - 25.11.2018 Ples

 • 19.1.2019 - 20.1.2019 Ples

 

Zobrazit kalendář událostí

“Květ citu, světlo rozumu, ó školo pěstuj a zasaď kořen povah rozhodných.”

Alois Jirásek

“Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, nech mne zúčastnit a já pochopím.”

Konfucius

“Lidi je třeba učit, jak mají myslet, a ne to, co si mají myslet.”

Georg Christoph Lichtenberg