Jiráskovo gymnázium » Nadace gymnázia » Statut nadace Jiráskova gymnázia


Statut Nadace Jiráskova gymnázia v Náchodě

článek I.
 1. Nadace Jiráskova gymnázia (dále jen Nadace) je účelové sdružení majetku zřízené s cílem rozvíjet duchovní hodnoty, výchovu, vzdělávání a sport na Jiráskově gymnáziu v Náchodě.
 2.  
 1. Sídlo Nadace je Náchod, Řezníčkova ul. 451
 2. Výše nadačního jmění činí 500 000 Kč.
 3. Za Nadaci jednají všichni členové správní rady, podepisuje předseda správní rady a jeden člen správní rady.
 4. IČO 44500548
 1. Nadace zejména:
 • podporuje studentské aktivity
 • podporuje učitelské aktivity
 • podporuje hmotné vybavení školy a zlepšování školního prostředí
 • podporuje činnosti a akce pořádané ve prospěch studentů,
 • podporuje propagaci Jiráskova gymnázia,

to vše k plnění cílů uvedených v odstavci 1.


článek II.
Správní rada

 1. Správní rada je statutárním orgánem Nadace a do její působnosti patří zejména:
 • spravovat majetek Nadace
 • řídit činnost a rozhodovat o všech záležitostech Nadace
 • vydat statut a rozhodovat o jeho změnách
 • schvalovat rozpočet a jeho změny
 • rozhodovat o poskytnutí nadačních příspěvků a podmínkách pro jejich poskytnutí
 • schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu
 • volit členy správní rady a dozorčí rady a rozhodovat o jejich odvolání
 • rozhodovat o sloučení s jinou nadací
 1. Správní rada má tři členy. Funkce člena správní rady je vykonávána bez nároku na odměnu.
 2. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům a je bezúhonná (tj. nebyla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin).
 3. Členem správní rady nemůže být:
 • osoba, která je k Nadaci v pracovněprávním nebo obdobném vztahu
 • fyzická osoba, které se poskytují prostředky k plnění účelu Nadace
 • člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu Nadace poskytovány této právnické osobě.
 1. Funkční období členů správní rady je tříleté.
 2. První členy správní rady jmenuje zřizovatel takto:
 3. pan Miloslav Javůrek, předseda, nar. 14. 4. 1937, bytem: Náchod, Palachova 652
  pan Aleš Fetters, nar. 4. 4. 1933, bytem: Náchod-Babí, Kaštanová 125
  pan Radomil Dostál, nar. 4. 4. 1934, bytem: Náchod, Příkopy 1105

 4. Člen správní rady předloží do 30 dnů od svého zvolení správní radě výpis z rejstříku trestů.
 5. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.
 6. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny jejích členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
 7. Členství ve správní radě zaniká:
 • uplynutím funkčního období,
 • úmrtím,
 • odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon č. 227/97 Sb. (o nadacích a nadačních fondech) nebo statut Nadace,
 • odvoláním, pokud se člen ze závažných důvodů nezúčastnil posledních tří jednání správní rady,
 • odvoláním, neplní-li člen opakovaně úkoly uložené správní radou,
 • odvoláním, pokud člen svým jednáním snížil vážnost a důvěryhodnost Jiráskova gymnázia v Náchodě nebo Nadace,
 • odstoupením.
 1. Správní rada rozhodne o odvolání svého člena z důvodů stanovených v předcházejícím bodu do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději do šesti měsíců, kdy tento důvod nastal.
 2.  

článek III.
Dozorčí rada
 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Nadace s následující působností:
 • kontroluje plnění podmínek pro poskytování nadačních příspěvků,
 • kontroluje správnost účetnictví vedeného Nadací,
 • přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,
 • dohlíží, zda Nadace vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a statutem,
 • upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
 • nejméně jednou ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.
 1. Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména:
 • nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se Nadace,
 • svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Nadace, pokud tak neučiní předseda správní rady,
 • účastnit se jednání správní rady, přičemž jim musí být uděleno slovo, pokud o to požádají.
 1. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady, nebo osoby, která je oprávněna jednat jako zástupce Nadace.
 2. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům a je bezúhonná (tj. nebyla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin).
 3. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.
 4. Členem dozorčí rady nemůže být:
 • člen správní rady Nadace,
 • fyzická osoba, které se poskytují prostředky k plnění účelu Nadace,
 • člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu Nadace poskytovány této právnické osobě.
 1. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté.
 2. První členy dozorčí rady jmenuje zřizovatel takto:
 3. Ing. Vlastimil Čejp, nar.: 18. 4. 1948, bytem: Náchod, Nový Svět 221
  Pan Pavel Škoda, nar.: 10. 4. 1964, bytem: Náchod, Kostelecká 1826
  Pan Libor Volný, nar.: 19. 12. 1926, bytem: Náchod, Janáčkova 801

 4. Členství v radě zaniká:
 • uplynutím funkčního období
 • úmrtím
 • odvoláním, přestane-li dozorčí rada splňovat podmínky pro výkon funkce nebo poruší-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon č. 227/97 Sb. (o nadacích a nadačních fondech) nebo statut Nadace
 • odvoláním, pokud revizor svým jednáním snížil vážnost a důvěryhodnost Jiráskova gymnázia v Náchodě nebo Nadace,
 • odstoupením
 1. Dozorčí rada rozhodne o odvolání svého člena z důvodů stanovených v předchozím bodě do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději do šesti měsíců, kdy tento důvod nastal.

   

článek IV.
 Použití majetku Nadace

 1. Majetek Nadace smí být použit pouze následujícím způsobem:
 • jako nadační příspěvek souladu s účelem a cíli uvedenými v článku I. statutu
 • k úhradě nákladů souvisejících se správou Nadace.
 1. Nadačním příspěvkem se rozumí vše, co je Nadací poskytnuto třetí osobě v souladu se statutem. Osoba, které byl nadační příspěvek poskytnut je povinna:
 • použít ho v souladu s podmínkami stanovenými Nadací, jinak je povinna nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené Nadací.
 • na požádání Nadace prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl použit.
 1. Členům správní a dozorčí rady nelze poskytnout nadační příspěvek.
 2. Náklady související se správou Nadace musí vést Nadace odděleně od nadačních příspěvků. Náklady zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku Nadace, náklady na propagaci Nadace a náklady související s provozem Nadace.
 3. Pro omezení nákladů souvisejících se správou Nadace se stanovují tato pravidla: Celkové roční náklady Nadace související s její správou v příslušném kalendářním roce nesmí převýšit 10% majetku Nadace podle jejího stavu k 31. prosinci téhož roku.

 

článek V.
Výroční zpráva
 1. Výroční zprávu za příslušný kalendářní rok vypracovávají členové správní rady nebo jiné určené osoby a předkládají ji správní radě ke schválení nejpozději do 30. dubna roku následujícího.
 2. Výroční zpráva obsahuje přehled veškeré činnosti Nadace za hodnocené období a zhodnocení této činnosti a to zejména:
 • přehled majetku Nadace a závazky Nadace
 • u jednotlivých nadačních darů poskytnutých Nadaci v hodnotě nad Kč 10 000,- přehled o osobách, které je poskytly, pokud dárce požaduje zachování anonymity, musí být jeho anonymita zachována,
 • přehled o použití majetku Nadace
 • přehled o osobách jimž byly poskytnuty nadační příspěvky v hodnotě vyšší než Kč 3 000,- a zhodnocení, zda a jakým způsobem byly nadační příspěvky použity,
 • zhodnocení, zda Nadace při svém hospodaření dodržuje pravidlo stanovené pro omezení nákladů souvisejících s jeho správou (článek IV., bod 5. statutu)
 • zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce a výrok dozorčí rady doplněný o závažnější informace ze zprávy dozorčí rady, roční účetní závěrka je přílohou výroční zprávy.
 1. Každý má právo do výroční zprávy nahlížet a činit si z ní opisy a výpisy.
 2. Výroční zpráva se do 30 dnů po schválení správní radou zasílá:
 • rejstříkovému soudu
 • osobám, které v hodnoceném období poskytly Nadaci příspěvek nad Kč 10 000,- celkem
 • řediteli Jiráskova gymnázia v Náchodě
 1. Výroční zpráva se do 30 dnů po schválení správní radou zveřejní v budově Jiráskova gymnázia v Náchodě na místě přístupném veřejnosti a to na dobu 30 dnů.

 článek VI.
Závěrečná ustanovení
 1. Pro případy, které nejsou upraveny tímto statutem se použijí ustanovení zákona č. 227/97 Sb. (o nadacích a nadačních fondech).
 2. Ve smyslu § 35 odst. 1, zákona č. 227/97 Sb. je Nadace Jiráskova gymnázia v Náchodě právním nástupcem Nadace Jiráskova gymnázia v Náchodě a přebírá na sebe všechna práva a závazky uvedené nadace.

Vytisknout tento článek …
Copyright 2007 www.clickmedia.cz - tvorba www stránek a webdesign. Tento web používá redakční systém Clips.

Prohlášení o přístupnosti | Napište nám | Poslední aktualizace webu: 18.02.2018