česky english deutsch

Jiráskovo gymnázium » Předměty a výuka » Výtvarná výchova » Materiály pro výuku


Pravěké umění

Výroba prvních nástrojů – Homo habilis (člověk zručný) – vyráběl první kamenné nástroje opracováním valounů – úštěpy, sekáče… Dokonalejší opracování valounů – Homo erectus (člověk vzpřímený) – pěstní klíny, vrtáky, rydla, čepelové nože… Přečíst celý článek…

Starověk - Egypt

Egyptská říše se rozkládala podél toku řeky Nil, která zajištovala úrodu několikrát ročně. Přečíst celý článek…

Mezopotámie

4000 – 3000 př.n. l. Městské státy mezi Eufratem a Tigrisem. Přečíst celý článek…

Řecko

Řeckému umění předcházelo umění Krétské a Mykénské. Celé umění oblasti egejského moře je velice jemné, smyslové, kultivované... Přečíst celý článek…

Řím

Řím Římskému umění předchází umění etruské. Vše, co Etruskové vytvořili, dále rozvíjeli Římané. Přečíst celý článek…

Křesťanské umění a počátky středověké kultury

RANĚ KŘESŤANSKÉ UMĚNÍ V KATAKOMBÁCH A ZA VLÁDY CÍSAŘE KONSTANTIN - křesťanství se rozvíjelo a Řím upadal - 1. a 2. stol. se křesťanství projevuje skromně, křesťané scházeli se v domech - neměli chrámy, byli pronásledováni Přečíst celý článek…

Románský sloh

Vzniká na území bývalé západořímské říše. Evropa zahlcena křesťanstvím. Přečíst celý článek…

Gotika

Vzniká jako výsledek technického vývoje. Nacházíme se ve středověku, nad rozumem a poznáním stojí církev. Obyčejný člověk se cítí bezvýznamný. Gotická katedrála vystihuje duši doby. Přečíst celý článek…

Renesance

Je universální umělecký sloh v Evropě v 15. – 16. století. Slovo renesance má italský původ (znovuzrození, znovuobjevení). Přečíst celý článek…

Baroko

Je posledním univerzálním slohem v Evropě. Původ slova v portugalském ,,barroco“ – nepravidelná perla. Přečíst celý článek…

Klasicismus

Universální umělecký sloh v Evropě a USA. 18. a 19. století. Období rozkvětu vědy a doba revolucí ( velká francouzská, anglická revoluce, revoluce v USA). Přečíst celý článek…

Romantismus

Tento směr vzniká jako reakce na nadvládu rozumu a klasicismus. Vyjadřuje konflikty a ideály jedince, zároveň hledá identitu v dávné historii a lidové kultuře. Návrat k přírodě. Přečíst celý článek…

Realismus

Z latinského Realis = skutečný Vzniká ve Francii. Přečíst celý článek…

Impresionismus

Umělecký směr v Evropě (hlavně Francii) 2. pol. 19.stol. Navazuje na romantismus a hlavně na realismus a doplňuje je o snahu zachytit prchavý vjem, okamžik (odlesk světla na hladině, mlhu, mraky…) Přečíst celý článek…

Postimpresionismus

Postimpresionismus – V pol. 80. let 19.st ve francouzském malířství vznikají tendence kriticky reagující na impresionismus. – Tyto tendence projevující se v dílo Georgese Seurata, Paula Gauguina, Vincenta van Gogha, Henri de Toulouse – Lautreca, Paula Cézanna a Celníka Henriho Rousseaua nazýváme souhrnně postimpresionismus = opozičnost a protikladnost impresionismus. Přečíst celý článek…

Secese

Secese je poslední univerzální, výtvarný, mezinárodní sloh. Pronikl do všech oblastí moderního života. Přečíst celý článek…

Fauvismus

Roku 1905 se konala první výstava fauvistů v Paříži. Přečíst celý článek…

Expresionismus

Název odvozen od slova exprese (výraz). Je to umělecká tendence usilující o přesvědčivé a naléhavé vyjádření vnitřních, mnohdy tragických pocitů (motiv smrti, strachu, úzkosti...). Přečíst celý článek…

Futurismus

Umělecký směr na počátku 20. století. Počátek, vydáním Manifestu futurismu italského básníka Filippo Marinettiho. Postavil se proti všem tradičním hodnotám a prohlašuje, že se objevila nová krása - ,,krása rychlosti“. Přečíst celý článek…

Kubismus

Kubismus bylo avantgardní umělecké hnutí, které pojímá výtvarné umění revolučním způsobem. Princip kubismu spočívá v jeho prostorové koncepci díla, předmět nezobrazuje jen z jednoho úhlu, ale z mnoha úhlů současně. Přečíst celý článek…

Surrealismus

Surrealismus se zrodil ve dvacátých letech ve Francii jako poslední velký -ismus. Přečíst celý článek…

Popart

- zkratka pro populární – lidové- umění - vznikl v 50. letech současně v Anglii a v USA, později se rozšířil i do Evropy Přečíst celý článek…Copyright 2007 www.clickmedia.cz - tvorba www stránek a webdesign. Tento web používá redakční systém Clips.

Prohlášení o přístupnosti | Poslední aktualizace webu: 22.01.2018